Kitâbullah Hazret-i Kur'ân'da; uyku, Mevt-i Suğrâ- küçük ölüm diye, vefât ise, Mevt-i Kübrâ- büyük ölüm olarak ifâde buyurulmaktadır.

Azîz ve Celîl olan Allah Sübhânehû ve Teâlâ Kitâb-ı Kerîminde şöyle buyuruyor:

"Allah, nefislerin ölümü zamânında, henüz ölmemişlerin de uyudukları sırada canlarını alır. Böylece üzerine ölüm hükmünü verdiği ruhları (kıyâmete kadar) alıkor, diğerlerini (uykudakileri) mukadder bir müddete (ezelde takdîr olunmuş bulunan ecellerinin sonuna) kadar salıverir. 

Şübhe yok ki bunda düşünür bir kavim için, (Allah’ın kudret ve ilmine delâlet eden) alâmetler var." (Zümer: 42)

(Tefsir âlimleri bu Âyet-i Kerımeyi şöyle tefsir etmişlerdir. Ölüm vakti geldiği zaman insanların ruhlarını kabzeden Allah Sübhânehû ve Teâlâ'dır. Buyük-ve mutlak gerçek, ölümdür. Eceli gelmiş olanların ölümlerine hükmedilmiş olması ile meydana gelen ölümdür. Bir de uykuda ölümüne hükmedilmemiş olanlar vardır, buna da küçük ölüm denir ki, uyandıkları zaman hayatları devâm eder. Bu iki nefisden, ölümüne hükmedilmiş olan nefis hapsedilir, tutulur. Bu ölen kişinin rûhu- canıdır. Diğer nefis ise, takdir olunan ecelini ve rızkını tamamlamak üzere serbest bırakılır, küçük ölüm olan uyku hâlinden uyanıklık hâline geçer. Bu da sâhibinin cesedine iâde olunmak sûretiyle olur.  Muhakkak; vâ'desi dolanların Allah tarafından ruhlarının kabzolunmasında, ölen kişinin rûhunun alıkonulmasında, tutulmasında, uyuyan kişiye de uyandığı vakit rûhunun geri gönderilmesinde, düşünen ve ibret alanlar için Azîz ve Celîl olan Yüce Allah'ın kudretine açık deliller, işâretler vardır.)  

"Aranızda ölüm (ün keyfiyyetini, zamânını, mekânını ve ecellerin mikdarını) Biz (ta'yin ve) takdîr etdik ve Biz (sizi helâk ederek) yerinize diğer benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışda ve sûretlerde tekrar peydâ etmemiz husûsunda önüne geçilecekler de değiliz". (Vâkıa: 60-61)

(Ey insanlar! Sizi yok iken vâr eden Rabbiniz Allah'dır. Ruhlarınızı alacak olan da Allah'dır. Allah'ın kılıklarınızı değiştirmeğe ve bilemiyeceğiniz bir sûrette sizi tekrar yaratmağa ve dilediği her şey'i yapmağa gücü yeter.

Yemin olsun ki; atanız Âdem (a.s.) topraktan yaratıldı. Sonra, Âdem'in (a.s.) çocukları olarak dünyâ hayâtında siz de nutfeden-bir damla sudan- menîden yaratılışınızı bildiniz. O halde, kıyâmette sizi ikinci def'a diriltmeğe kâdir olduğumuzu düşünseniz ya!...Tekrâr yaratılacağınızı düşünmeli değilmisiniz? Allah'ın her şey'e kâdir olduğunun, dilediği her şey'i "ol" emri ile var etmeye tam muktedir olduğunu neden düşünmüyorsunuz?)

O'dur ki, (bütün kemâl sıfatlarla muttasıf, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah) sizleri geceleyin uyutarak (ölüm vaktinde ruhlarınızı kabzedeceği gibi, geceleri ruhlarınızı kabzederek) ölü gibi yapıyor, gündüz de yaptığınız işleri biliyor. Sonra takdir edilen ömür tamamlansın diye, sizi gündüz uyandırıyor (öldükten sonra dirilmeye benzer bir şekilde ruhlarınızı cesedlerinize iâde ediyor. Bunun sebeb ve hikmeti; dünyâ hayâtınız için size tâ'yin ve tahsîs edilmiş olan müddetin tamamlanıp doldurulmasıdır.) Nihâyet dönüşünüz O’nadır. Sonra (kabirlerinizden diri olarak kaldırıldıktan sonra) O, dünyâda yapmış olduğunuz bütün işleri, size haber verecektir. (Sizi hesâba çekecek, dünyâdaki amellerinize göre ya Cennet ve Cemâli ile müşerref kılarak lütf-u ikrâm da bulunacak, ya da cehennem azâbı ile cezâlandıracaktır.)

Kulların üstünde gâlib (Yüce Zâtına her cihetten yakışır bir şekilde, kulları üzerinde mutlak sûrette hâkim olan, her şey Azamet ve Celâline boyun eğen, her şey Kendisine muhtâc, Zâtı hiç bir şey'e hiç bir sürette muhtâc olmayan) O’dur (c.c.). Sizin üzerinize amellerinizi yazan (ve sizi koruyan) Hafaza Meleklerini gönderen O'dur (c.c.). Sonunda, sizden birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz Melekler (ölüm Meleği ve yardımcıları) onun rûhunu alırlar ve onlar, (Melekler) görevlerinde katiyyen noksanlık etmez, emrolundukları şey'i yapmakta hiç kusur etmezler. 

Öldükten sonra insanlar, hak olan Mevlâ’ları Allah’a çevirilip teslim edilirler. 

Dikkat edin! Hüküm yalnız O'nun dur. (Kıyâmet Gününde kulları arasında adâletle hükmedecek olan O’dur.) Ve O'nun (c.c.) hesâba çekmesi çok hızlıdır.) (En’âm: 60-63)

SÂLİH KULLARIN (İYİ MÜ’MİNLERİN) VEFÂTI VE KABRE GÖTÜRÜLMEK ÜZERE TABUTA KONDUĞUNDA GERİDE KALANLARA YAPTIĞI ÖNEMLİ UYARI

Allah ve Rasûlü'nün (s.a.v.) bilidirdiği imân esaslarına, Allah ve Rasûlü'nün (s.a.v.) istediği şekilde inanmış olan Mü'minlerin vefatlarının nasıl olacağı, ruhlarını nasıl teslim edecekleri ve nasıl muâmele görecekleri hakkında İmâm-ı Suyûtî (r.h.) Dürerü’l-Hisân fi’l-ba‘s ve’l-cinân adlı eserinde şöyle der.

Mü’min (Allah ve Rasûlü'nün (s.a.v.) bilidirdiği imân esaslarına, Allah ve Rasûlü'nün (s.a.v.) bildirdiği- istediği şekilde kalbi ile inanmış olan bir) kulun ölüm vakti geldiğinde Azrâil aleyhis-selâm onun yanına yüzleri güneş gibi parlak gök Melekleri ile birlikte iner. O Meleklerin yanlarında Cennet kefenleri ve Cennet kokuları vardır. Kefeni göz alabildiğine açarlar. Sonra ölüm Meleği gelip o kulun başı ucuna oturur ve: “Ey temiz ve güzel ruh! Allâh-ü Teâlâ’nın mağfiretine ve rızâsına çık.” der.

Bunun üzerine; Ruh, su damlasının kabından akması gibi cesedden çıkıverir. 

Ölüm Meleği (Azrâîl aleyhis-selâm) onu alır ve gök Meleklerine teslim eder. Onlar da, o Mü'min kulun rûhunu yanlarında getirdikleri kefene sararlar, güzel kokularla birlikte koyarlar. O ruhdan misk gibi güzel kokular çıkar. Sonra Mü'minin rûhu ile birlikte birinci kat semâya yükselirler. Semâ kapılarının açılmasını isterler. Kapılar açılır ve oradakiler:

“Bu güzel koku da nedir?” diye sorarlar. 

Melekler: “Bu falan oğlu falanın rûhudur” derler. 

Böylece, Mü'min kulun rûhu yedi kat semâyı geçip Allâh-ü Teâlâ’nın dilediği- izin verdiği yere kadar çıkarılır. Âlem-i ıllıyyûn'a- en yüce âlemlere çıkarılan Mü’min’in rûhu, kendisi için hazırlanan ni'metleri ve makamları görür. Sonra, Allâ-ü Teâlâ; Mü'minin rûhunu makâm-ı ıllıyyûn'e getiren Meleklere hitâben: 

“Onu toprağa iâde edin. Zîrâ, Ben onları topraktan yarattım, yine ona iâde edeceğim. Hem de onları tekrar ondan çıkaracağım.” buyurur. 

Sonra, Melekler Mü'min kulun rûhunu alıp tekrar yeryüzüne inerler. 

Ölünün (Mü'min kulun) cesedi yıkanıp kefene konulunca; ruh, cesed ile kefen arasına girer. Yanında her ne konuşulsa işitir. Lâkin konuşmasına izin verilmez. 

Kefene sarılmış Mü'min kulun cesedi (tabutu) kabre götürülmek üzere kaldırılıp üç adım atılınca, insan ve cinden başka her şeyin, bütün canlıların işittiği bir sayha (yüksek ses) ile tabutun başında ve etrafında olan yakınlarına, dostlarına şöyle seslenir.

SUSARAK VAAZ EDEN VÂİZ: ÖLÜ

“Ey kardeşlerim, dostlarım ve evlâdım! Dünyâya, çok kısa ve geçici olan dünyâ hayâtına meyletmeyiniz, dünyâ beni aldattığı gibi sizi de aldatmasın. Benim şu hâlimden (dün sizin gibi hayat sâhibi ve konuşurken, bugün size duyuracağım şekilde konuşamayışımdan, size susarak nasîhat edişimden) ibret alınız. 

Zîrâ (hayâtım boyunca çalışıp çabalayıp kazandığım, biriktirdiğim malımı, mülkümü) bütün her şeyimi vârislerime bıraktım. Amma onlar benim günâhlarımdan hiç birini yüklenmezler.

Görüyorsunuz ki; kazandığım dünyâlıklardan hiç bir şeyi yanımda götüremiyorum. 

Mutlak gerçek şudur ki; çıktığım bu yolculukta bana yalnızca imânım ve imânımın gereği olan amellerim refâkat edecektir. Bunun dışındaki her şey, evet hepiniz beni ancak mezara kadar götürecek, üzerime toprağı örtüp döneceksiniz.. 

Aman hâ, dünyâya meyletmeyiniz! fânî dünyâ hayâtı beni aldattığı gibi sizi de aldatmasın. Benim şu hâlimden ibret alınız. Allah'ı ve âhiret gününü unutmayınız!...diye vaaz eder..

KABİR İNSAN OĞLUNA HER GÜN BEŞ KERE NİDÂ EDER VE ŞÖYLE DER:

1. Ey Âdem- insan oğlu!: Ben yalnızlık eviyim. Yalnızlıktan kurtulmak için Kur'ân oku, Kur'ân okumaya devâm et.

Allah'ın kelâmı Hazret-i Kur'ân'ı çok okuyarak kendine arkadaş, seni yalnız bırakmayacak dost edin.

2. Ben karanlık bir evim. Beni gece Namazı ile aydınlat. İnsanlar uyurken kalkar Teheccüd Namazı kılarsan, kabir evini aydınlatmış, nurlandırmış olursun.

3. Ben topraktan bir evim. Üzerinde rahat edeceğin döşek hazırla; o amel-i sâlih'dir. Bana sâlih- iyi amellerle gel.

4. Ben efâî eviyim (ısırdığı- soktuğu zaman çok acı veren engerek yılalarının bulunduğu bir çukurum). Tiryâk yüklenmiş olarak gel. (Gelirken, zehirlenmelere karşı seni tedâvî edecek merhem ve mâ'cûnlar getir.)

O, Bismillahir-Rahmânir-Rahîm'dir. Besmel-i Şerifi çok oku, her işine Allah'ın adını anarak başla.

5. Ben Münker ve Nekîr (sual Melekleri) eviyim. Onlara cevâb verebilmek için şehâdeteyn-i çoğalt. 

Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübâreke olan: Eşhedü en lâ İlâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühû'yü çok oku." diye her gün insan oğluna beş kere bu önemli hatırlatmaları yapar.

Ey Erhamür-Rahimîn olan Yüce Rabbimiz! Hüsn-ü hâtime ve hüsn-ü mevt, rûhumuzu teslim ederken Kelime-i Şehâdeti zikrederek; Lâ İlâhe illAllah Muhammedün Rasûlüllah. Eşhedü en lâ İlâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü" diye diye, kâmil bir îmân üzere, hayırlı ve güzel bir ölüm niyâz ediyoruz. 

KABİRLERİ NURLANDIRAN ŞEYLER

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) irtihâlinden sonra Mü’minlerin annesi Hazret-i Âişe-i Sıddîka radıyAllâh-ü anhâ’ya; “Ey Mü’minlerin annesi! Rasûlüllâh Efendimiz aleyhisselâm’dan kabir azâbını hafifleten şeyleri hiç sordunuz mu?” diye sormuşlar; Âişe-i Sıddîka radıyAllâh-ü anhâ;  “Evet, aynı soruyu Rasûlüllâh Efendimize (s.a.v.) ben de sormuştum da şöyle buyurmuşlardı” diye cevâb vermişlerdir.

“Kabirleri nurlandıran, azâbını hafifleten dört şeydir:

 1- Kur’ân-ı Kerîmi çok okumak,

 2- Yetimleri kollayıp, ikrâm etmek,

 3- Receb ve Şa‘bân aylarının 13., 14. ve 15. günlerinde Oruc tutmak,

4- Gecenin son üçte birinde Namaz kılmak. Muhakkak bu Namaz kabri nurlandırır ve Rahmân olan Allâh-ü Teâlâ’nın rızâsını kazandırır.”

NEFSİMİZE VE MÜ'MİN GÖNÜLLERE TENBÎH!...

Ey Allahın kulları, Ey Allah'a ve âhiret gününe inananlar! Dünyâ üzerindeki fitneler (Dinsizlik, cânîlik, azgınlık, karışıklık, bozgunculuk ve sıkıntılar) karşısında sabredin, Allah'a lâyık bir kul, Rasûlü'ne (s.a.v.) lâyık bir ümmet olma gayreti üzerine sabırlı olun. Tekrar sabredin. 

Nefislerimizin hevâ ve isteklerine uymadan, iyi kul olma yolunda birbirimize yardımcı olalım, duâ edelim. Genişliği semâvât ve arz kadar olan Cennet'e kavuşmamız husûsunda birbirimize duâ ve yardım edelim.

Ey Nefis! Ey insan oğlu! Bütün bu hakikatleri öğrendikten sonra; Allah'ın emirlerini, kulluk borçlarını yerine getirme, yasaklarından, uzak durulmasını isteyip emrettiği haramlardan kaçınma husûsunda tembellik yapabilirmisin? 

Allah'a ve Rasûlü'ne karşı isyân ve tuğyân ettirmek, haram-günâh olduğu bildirilp, uzak durulması istenmiş olan yanlış, suç ve kötü şeyleri yaptırmak için pusuda bekleyen gizli ve açık düşmanların olan nefis ve şeytanı sevindirecek şeyleri yapmaya devâm edecekmisin? 

Kendi kendine düşün ve sor bakalım! Ne kadar yaşayacaksın? acabâ ne kadar ömrüm kaldı? 

Kim bilir? belki yaşadığın bu sâatden/ an dan sonra, belki ölüm sırası sana gelmiş olabilir!...

Gafletten uyan! İçinde bulunduğun bu kıymetli vakti iyi değerlendir. Yüce Allah'a samîmi bir tevbe istiğfar ile yönel, kulluk görevlerini gücünün yettiği kadar, fakat mutlaka samîmî olarak yerine getirmeye başla! Allah'ın Rasûlü, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) üzerine, mümkün olduğu kadar çokca salât-ü selâm okuyarak değerlendirmeye gayret et!...

İyi bil ki; ölümden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Muhakkak her canlı ölümü tadacaktır. Nerde olursa olsun, vakti geldiğinde ölüm mutlaka gelip onu bulacaktır.

Yüce Allah bu hususta Kitâb-ı Kerıminde şöyle buyurur.

"Her nerede olursanız olun, ölüm size erişir. Velev ki, tahkîm edilmiş yüksek kalelerde (gizlenmiş) bulunun. (Eceliniz geldiği, saatiniz dolduğu vakit, ölüm gelir ve sizi saklandığınız, güvenli sandığınız çok iyi korunan yerlerde de mutlaka bulur.) (Nisâ:78)

Yâ Rabbi, Husnel-hâtime... Ey Rabbimiz! hüsn-ü hâtime niyâz ediyoruz...

Rahmet ve Mağfiretinle muâmele buyurmanı, son nefese kadar, son nefes dâhil her nefesde; îmân, hidâyet, istikâmet ve sıhhat-âfiyet üzere ibâdât-ü tâat'da bulunmamız husûsunda tevfîk ve ınâyetini, ömrümüz hitâma erdiğinde, füc'eten (ânî) bir ölümle karşılaşmadan, hayırlı bir ölüm ile teslîm-i rûh edebilmemizi nasîb-ü müyesser buyurmanı, Cennet ve Cemâl-i İlahin ile müşerref olmayı hak etmiş olan kullarından olmamızı lütfetmeni niyâz ediyoruz.

Hüsn-i Hâtime için; Dînimizi, îmânımızı Rasûl-i Emînin ve Habîb-i Edîbinin ve O'nun (s.a.v.) vârislerinden öğrendiğimiz şekliyle; Dergâh-ı Izzetine ve Rasûl-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v.) yed-i emînine emânet ediyoruz.

Allahım!; bizi, anamızı, babamızı, neslimizi ve Din kardeşlerimizi, kâmil îmân ile Huzûr-u Âline çıkacak, Berzâh âlemini Cennet hayâtı yaşayarak geçirecek, Mahşer'de, Mîzân'da sevdiklerinin arasında ve yakınlarında bulunarak Sırât'ı selâmetle geçecek, selâm evi olan Cennet'e selâmetle kavuşacak, Cemâl-i Azîz-i Şerîfin ile müşerref olacak sâlih kullarından eyle...Âmîn.