Semavat (yedi kat gökler ve fevkında bulunan alemler) ve arzın (karası ile denizleri ile yer yüzünün üzerinde ve içlerinde bulunan her şey'in) başka bir hale dönüştürülmesi gerçeği hakkında Allah-ü Teala Kitap-ı Keriminde şöyle buyuruyor.

"O gün ki, yer başka bir yere, gökler de (başka göklere) tebdil olunacak (dönüştürülecek) tır. (İnsanlar kabirlerinden diri olarak kalkıp) Bir olan (zatında, sıfatında, esmasında ve ef'alinde tek olan, eşi-benzeri ve yardımcısı bulunmayan, yardımcı ihtiyacı gibi her türlü noksanlıktan münezzeh) ve kahhar (her şey ‘in üzerinde yegane hakim) olan Allah'ın huzuruna çıkacaklar, (dümdüz, çok temiz ve bembeyaz bir alan üzerinde toplanacaklar) dır. 

(Ey Resulüm!) "O gün, (Kıyamet Günü) mücrim kafirleri birbirine bağlanıp (günahkarların şeytanlarıyla birlikte elleri ve ayakları zincire vurulmuş olarak zelil ve perişan bir vaziyette kelepçelenmiş) bukağılara vurulmuş olduğunu görürsün.

Onların gömlekleri katrandandır. (üzerlerine elbise olarak harareti pek şiddetli kaynar ziftden gömlekler giydirilecek). Yüzlerini de ateş bürüyecek (dağlayacak) tır.

(İnsanlar, kabirlerinden şundan dolayı kalkacaklardır ki:) Çünkü Allah, herkesi (dünyada işledikleri günahlar yüzünden) kazandığı ile (her insanı işlediği hayır ile; güzel amellerinin karşılığı ile mükafatlandıracak veya şer ile, işlediği suçlar ile) cezalandıracaktır. Gerçekten Allah’ın hesabı çok süratlidir. 

(Ey Rasulüm! sana inzal ettiğimiz) bu Kur’an, insanlara açık bir tebliğdir; bununla hem korkutulsunlar, hem Allah’ın ancak tek bir İlah olduğunu bilsinler, hem de eshab-ı ukul (akl-ı selîm olanlar, temiz akıl sahipleri) düşünüp öğüd alsınlar diye.. (İbrahîm: 48-52)

ARZ VE SEMAVAT BAŞKA BİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ GÜN İNSANLAR NERDE BULUNCAK

Ümmül-Mü'minın Hazret-i Aişe-i Sıdıka (r.anha) Rasul-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem Efendimiz'e (s.a.v.): Ya RasulAllah! Arz başka bir arza, semavat da başka bir semavata tebdîl olunduğu gün, biz nerde olacağız? diye sormuş, Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.) Haretleri cevaben: "Ya Aişe: Arz başka bir arza, semavat da başka bir semavata tebdîl olunduğu gün; Sırat, Cennet ve cehennem ‘den başka hiç bir yer, hiç bir mekan olmayacaktır. O gün biz Sırat üzerinde bulunacağız. 

Cennet'e ulaşmanın yegane yolu, sıratı geçmektir. Sırat geçilmeden Cennet'e girmek mümkün olmayacaktır.

Sırat'ı ilk geçecek olan Ben ve ümmetim olacaktır.

Sırat üzerinde yürüyecek ilk ümmet de, Benim ümmetim (ümmet-i Muhammed) olacaktır". buyurmuşlardır

SIRAT KÖPRÜSÜNÜN UZUNLUĞU

Ya Aişe; Arz başka bir arza, semavat da başka bir semavata tebdîl olunduğu gün, Cehennem üzerine kurulup uzatılmış bir köprü olacaktır. O köprünün Adı "Sırat"dır. Uzunluğu cehennemin uzunluğu kadardır.  

O köprünün üzerinde yürünüp sonuna varıldığı zaman Cennet'in kapısına ulaşılır. Cennet'e ulaşmanın yegane yolu, o köprü'yü- sıratı geçmektir. Altı cehennem olan Sırat geçilmeden Cennet'e girmek mümkün olmayacaktır. Hiç kimse istisna edilmeden herkes, muhakkak cehennem üzerine uğratılacaktır. 

Allah-ü Teala bu hususta Kitab-ı Kerîminde şöyle buyurur.

(Ey ins-ü cin) İçinizden hiç biri istisna edilmemek üzere; herkes mutlaka cehennem'e varacaktır. Bu Rabbin'in (c.c.) katında kesinleşmiş bir hükümdür. (Allah sübhanehü ve teala böyle hükmetmiştir, vuku'u ve yaşanılması muhakkaktır.)

Sonra, Allah’dan korkup sakınanları (îman edip ibadet ve taatları ile Allah'a yakın olanları, isyan ve tuğyandan uzak duranları) kurtaracağız (ancak, Cennetlikler, amellerine göre hızlı bir şekilde yanmadan sıratı geçecekler) ve zalimleri (Allah'ı ve Ahiret gününü yalanlamak suretiyle nefsine zulmeden münkir ve mücrimleri) de toptan Cehennem’de bırakacağız. (cehennemlikler, sıratı geçemeyecekler ateşe, cehenneme düşeceklerdir.) (Meryem: 71-72) 

Ya Aişe; Sen sıratı yürüyüp geçtiğin, sonuna ulaştığın zaman Cennet'in kapısına varacak, kapının önünde Rasulüllah'ı (s.a.v.) bulacaksın. Rasulüllah (s.a.v.) orada, Cennet ehlini ayakta karşılayacaktır.

(Ya Rabbi Rızanı ve Cennetini istiyoruz. Bizi söz ile, fiil ile, amel ile Cennete yaklaştıracak amellerde muvaffak eyle. Razı olacağın, Cenneti hak etmemizi sağlayacak salih amelleri yapma hususunda yardımını niyaz ediyoruz.)

SIRAT KÖPRÜSÜ VE KARŞILAŞILACAK DURUMLAR

Sırat'ın sıfatları: (sahib olduğu başlıca özellikler şunlardır) 

1. Kıldan ince ve çok yüksektir.

2. Kılınçdan keskindir.

3. Üstü pek karanlık, altında ise simsiyah cehennemin karanlığı vardır ve cehennem müşrik, münkir ve mücrimlere karşı çok öfkelidir. Öyle ki; Nerede ise (kafirlere olan) öfkesinden çatlayacak olur. (Kafirlerden) bir topluluk, onun içine her atıldıkca, cehennem bekcileri o kafirleri (ayıplayarak) sorarlar. "Size, içine atıldığınız bu azab ile, cehennem ile korkutan bir Peygamber (s.a.v.) gelmedi mi?. Onlar derler ki: Evet, doğrusu bize azab ile korkutan bir Peygamber (ve Peygamberin varisleri olan alimler) geldi de, biz O'nu (s.a.v.) yalanladık ve: Allah hiç bir (beşere bir) şey indirmemiştir; siz (ey Peygamberler) muhakkak büyük bir sapıklık (hak ve gerçek olmaktan uzak bir zan), içindesiniz, dedik diye i'tirafda bulunurlar.

Bir de (yine hatalarını i'tiraf ederek) şöyle derler: Ah! keşke, (hakkı, doğruyu söyleyenleri dinler) işitir ve (da'vet olunduğumuz şeyleri düşünüp) akıl eder olsaydık, cehennem ehlinden olmaz (şu azgın ateşe atılanlar arasında bulunmaz) dık". derler.

Böylece günahlarını i'tiraf ederler. Cehennem ehli olanlara yazıklar olsun. (Allah'ın gadabına uğrayanlar, Rahmetinden mahrum olanlar, alevli ateşte kahrolacaklar). (Mülk:8- 11)

4. Herkesin bütün günahları boynuna yüklenmiş, sırtında mücessem (iri cüsseli, büyük, güçlü kuvvetli çeşitli hayvan şekil ve suretlerinde ağır yükleri olan) günahları olduğu halde sıratı geçmeye çalışacaktır. 

Eğer insanın günahı çok, yükü ağır ise, cehenneme yuvarlanacak.

İmanı bütün, salih amel sahibi, yükü hafif, günahı afvolunmuş Mü'minlerin bir kısmı şimşek hızı ile, bir kısmı da farklı şekillerde olmak üzere sür'atli bir şekilde sıratı geçecektir.

(Rahmeteke ya Erhamer-Rahimîn.. Ey Rabbimiz! gadabına uğramaktan, cehennem ehli olmakdan Sana sığınırız. Sıratı hızla ve salimen geçecek kullarından eyle.)

5. Sırat üzerinde; yanlarda ucu eğri demirler, çengeller, oldukça rahatsız edici ses çıkaran kancalar, ve basılan yerde de ayakları yaralayan, tırmalayıp yırtan kuvvetli demir dikenler vardır. 

6. Sırat üzerinde her bir insanın ayağı kayıp cehenneme düştüğünde korkunç bir çığlık, yüksek bir feryad duyulur.

Ya Aişe; Rasulüllah (s.a.v.) sıratın sonunda, Cennetin kapısı önünde ayakta bekler, sıratın başına geldiğinde, üzerine ayağını bastığını görür ve senin için Dua eder: Ya Rabbi kurtar, Ya Rabbi kurtar. Ayağını kaydırma. Salimen sıratı geçir Allahım" der.

(Ey Allah'ın Rasulü, Sen bizim azîz, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) sin. Ne olur, bizlere de Dua buyur, şefaat et Ya RasulAllah.)

ÜÇ YERDE KİMSE KİMSEYİ DÜŞÜNÜP İLGİLENEMEZ

Hazret-i Aişe radıAllahü anha; Kıyamet Gününü düşünür ve ağlamaya başlar.

Rasulüllah (s.a.v.): Ya Aişe, seni ağlatan şey nedir? neden ağlıyorsun? buyurur.

Aişe-i Sıddıka R.anha): Ya RasulAllah! Kıyamet Gününü düşündüm, biz orada anne babamızı hatırlayacakmıyız? Orada sevenler sevdiklerini hatırlayacaklar mı? der.

Rasül-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem (s.a.v.): Evet, ancak üç yer hariç ya Aişe buyurur.

1. Mîzan'da (ameller tartıldığı vakit). 

2. Kitaplar açıldığı vakit (kulun dünyada yapıp ettiği her şeyin kaydının tutulmuş olduğu kitab, amellerinin noksansız olarak yazılı olduğu amel defterleri dağıtılırken. 3. Sırat köprüsü üzerinde. 

İşte bu üç yerde kimse, ne annesini, ne babasını, ne de sevdiklerini düşünemez. Yalnızca kendi nefsinini düşünür.

Kul, sırat üzerinde insanları görür, onlardan bir kısmı gözünün önünde cehenneme yuvarlanır, bir kısmı geçer gider de kimse ile meşgul olamaz, kendisi düşmemek için uğraşır. 

Kul, annesini, babasını görür fakat onlarla bile ilgilenemez. O anda yalnızca kendi nefsini, kendi canını düşünür. Başka bir şey görmez ve kimseyi düşünemez.

Bu hususta Yüce Allah Kitab-ı Kerîminde şöyle buyurur.

"Kişinin sevgili can kardeşinden, (sevgili can kardeşini bırak) süt emdiği annesinden, (onu bırak, sırtında gezdiği ve dünyada bütün ihtiyaçlarını gören) babasından, (onu da bırak) arkadaşından- eşinden ve daha ciğer paresi evladından- çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek (başkası ile meşgul olmasına, kendi canının derdine düşüp başka kimse ile ilgilenmesine manî' olacak) bir işi vardır. 

Bir takım yüzler vardır ki, o gün parıldar. Güler, sevinir. Nice yüzler de vardır ki, o gün üzerlerinde toz toprak var. Onları karanlık ve karalık kaplayacaktır. (Katran gibi sim siyah zulmet örter). İşte bunlar, kafirler, (Allah'ın ni'metlerine karşı nankörlük edip, Ayetlerini yalanlayanlar) facirler (Allah'a ve Rasulüne karşı gelenler, haram kıldığı şeyleri yapanlar) dır. (Abese:33-41)

MÜ'MİN İÇİN Nİ'METİN TAMAM OLMASI SIRAT'I GEÇMESİ VE CENNET'E KONULMASI İLE OLUR

Azîz ve Celîl olan Yüce Allah Kitab-ı Kerîminde şöyle buyurur. "Her nefis muhakkak ölümü tadacak (bütün yaratılmışlar dünya hayatlarının hesabını vermek üzere Rab'larının huzuruna çıkarılacak) ve ecirleriniz (mükafatlarınız, dünya hayatında yaptıklarınız için hak ettiğiniz karşılıklar) ancak kıyamet günü tamamlanacak (eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir). 

O vakit kim ateşten uzaklaştırılır da (Rabbi kime ikramda bulunur, ateşten uzaklaştırır, cehennem'den kurtarır sa) Cennet'e konursa, işte o muradına ermiş (istediği şeyin en yücesine nail kılınmış, en büyük kurtuluşa erdirilmiştir).

(İyi bilin ki) dünya hayatı aldatıcı (geçici bir) menfeatden başka bir şey değildir. Elbette mallarınız ve canlarınız hususunda imtihana da çekileceksiniz.  (Al-i Imran: 185-186)

(İmtihan, kimin daha iyi amel işleyeceği ortaya çıkması, sadık ve samîmi Mü'minler ile, samîmi ve sadık olmayanların ayırd edilmesi içindir. Ey inananlar! Allah'dan korkun! Takva'ya sarılın. Allah'ın emirlerine itaat edin, yasaklarından uzak durun. Din'de en çok dikkat edilmesi, üzerinde durulması gereken en önemli şey haramlardan sakınmak, gücü yettiği kadar samîmi olarak kulluk vazîfelerini yapmaya çalışmaktır. Sakın! geçici ve pek kısa olan dünya hayatına kapılıp, ebedî olan ahiret hayatınızı kendi elinizle mahvetmeyin!.) 

Namazlardan sonra yapılan toplu Dua'larda İmam efendilerin "el- Fatiha" demeden evvel sık sık yaptıkları, kim tarafından tertip edilmiş olduğunu bilmediğimiz ancak, irfan ve hikmet ehli bir alim tarafından tertip edildiğinde şüphe bulunmayan; "Allahümme inna nes'elüke temamen'ni'meti" diye başlayan güzel bir Dua var. 

Mealen: "Allahım! üzerimizdeki ni'metlerinin tamam olmasını, sıhhat, afiyet üzere ve huzurumuzun bozulmadan daim olmasını istiyoruz, razı olacağın salih amelleri yapabilmemiz hususunda yardım etmeni, fayda veren ilim vermeni ve Hüsn-ü Hatime nasîb etmeni, Yüce Huzurun'a kamil îman ile çıkabilmemiz için sonumuzu hayreylemeni, son nefesimizi Kelime-i Tayyibe-i Münciye'yi okuyarak vermemizi nasîp buyurmanı niyaz ediyoruz". deniliyor.

Burada; Erhamür-Rahimîn olan Yüce Allah'dan istenen ni'met, elbetteki mücerred dünyalık ni'metler olmayıp, asıl ni'met olan; Sırat'ı geçip Cennet'e kavuşmayı nasîp buyurmasını niyaz etmektir...

Nitekim Hazret-i Muaz (r.a.)'ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif'lerinde Rasul-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem (s.a.v.) Efendimiz de; "Ni'metin tamam olması kulun cehenneme düşmeden sıratı salimen geçip, Cennet'e kavuşması" olarak ifade ve beyan buyurmuşlardır.

Pek çok eserde yer alan mezkür Hadis-i Şeriflerinde Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri mealen şöyle buyurmuşlardır. "Mü'min için ni'metin tamam olması (cehennem üzerine boydan boya uzatılmış, kıldan ince, kılıçtan keskin, üstü de altı da pek karanlık, altı cehennemin şiddetli ateşininin kapkara duman ve isi ile, korkunç kara bulutları ile kaplı, etrafında korkuluğu bulunmayan köprü'nün yanlarında ucu eğri demir çengeller, kancalar bulunan, basılan yerde ise ayakları yaralayan, tırmalayıp yırtan kuvvetli demir dikenler bulunan Sırat üzerinde ayağı kayıp cehenneme düşmeden salimen geçip) cehennem'den kurtulması, Cennet'e girmesi ile olur"... 


Ya Rabbi, Husnel-hatime... Ey Rabbimiz! hüsn-ü hatime niyaz ediyoruz...

Rahmet ve Mağfiretinle muamele buyurmanı, son nefese kadar, son nefes dahil her nefesde; îman, hidayet, istikamet ve sıhhat-afiyet üzere ibadat-ü taat'da bulunmamız hususunda tevfîk ve ınayetini, ömrümüz hitama erdiğinde, hayırlı bir ölüm ve kamil bir îman ile teslîm-i ruh edebilmemizi nasîb-ü müyesser buyurmanı, Cennet ve Cemal-i İlahin ile müşerref olmayı hak etmiş olan sadık kullarından olmamızı lütfetmeni niyaz ediyoruz.

Allahım!; bizi, anamızı, babamızı, neslimizi ve Din kardeşlerimizi, kamil îman ile Huzur-u Aline çıkacak, Berzah alemini Cennet hayatı yaşayarak geçirecek, Mahşer'de, Mîzan'da sevdiklerinin arasında ve yakınlarında bulunarak Sırat'ı selametle geçecek, selam evi olan Cennet'e selametle kavuşacak, Cemal-i Azîz-i Şerîfin ile müşerref olacak salih kullarından eyle...Amîn. 

Allahümme inna nes'elüke Rızake vel-Cennete.

Rabbena atina fid-dünya haseneten vefil-Ahirati haseneten ve kına azaben-nar...

Ey Rabbimiz! Bize dünya'da iyilikler, güzellikler ver,

Ahirette de iyilikler, güzellikler ver. (Rahmetinle) bizi cehennem azabından koru. Hesab günü geldiği zaman, bizi mağfiret et, (günahlarımızı bağışla). Annemizi- babamızı ve Mü’minleri de mağfiret buyur. Amin...