Ebedî olan Âhiret hayâtının menzillerinin ilk durağı bulunan ve berzah âlemi denilen kabir, "ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukur"dur.

Vefât eden kimse kabre konulduğunda, geri dönenlerin ayak seslerini duyar.

Bu husûsun Şer'î delîli; Buhârî'nin, Cenâiz bahsinde, Müslim'in Cennet bahsinde, Ebû Dâvûd'un Cenâiz bahsinde, Nesâî ve Tirmizî'nin Cenâiz bahsinde kaydeddiklerine ve Hazret-i Ebî Hüreyre (r.a.) ile Hazret-i Enes'in (r.a.) rivâyetleriyle sâbit olan Hadis-i Nebevîlerdir. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır.

"Kul kabrine konulup, yakınları da ordan ayrılınca "ki o, geri dönenlerin ayak seslerini işitir" kendisine iki Melek gelir. Onu oturtup: "Muhammed (s.a.v.) denen zât hakkında ne diyordun?" diye sorarlar. Mü'min kimse bu soruya: "Şehâdet ederim ki. O, Allah'ın kulu ve Rasûlü'dür!" diye cevâb verir. Ona: "Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı Cennette bir mekâna tebdîl etti" denilir. (O kişi bakar) her ikisini de görür. Allah da ona, kabrinden Cennet'e bakan bir pencere açar. 

Eğer ölen kâfir ve münâfık ise (Meleklerin sorusuna): "(Sorduğunuz zâtı) bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!" diye cevâb verir. Kendisine: "Anlamadın ve uymadın!. Senin böyle cevâb vereceğini zâten biliyorduk" denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur. (Sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden ibâret olan) iki ağırlık dışında, ona yakın olan bütün (canlılar) işitir." 

Allahım! cehennem azâbından, kabir azâbından, deccâl fitnesinden, hayât ve ölüm fitnesinden Sana sığınırız. Sen muhâfaza buyur Allahım!" Âmîn...

KABİR EHLİ KIYÂMET GÜNÜNE KADAR YA CENNET Nİ'METİ İÇİNDE YA DA CEHENNEM AZÂBI İLE YAŞAR

Buhârî'nin Cennet bahsinde, kezâ; Müslim'in, Muvattâ'nın, Tirmizî ve Nesâî'nin Cenâiz bahsinde kaydeddikleri, İbn-i Ömer (r. anhümâ) tarîkı ile rivâyet olunan Hadis-i Şeriflerinde Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır.

"Sizden biri ölünce, kendisine akşam ve sabah (Cennet veya cehennemdeki) yeri arzedilir. Cennet ehlinden ise, (yeri) Cennet ehlinin (yeridir), ateş (cehennem) ehlinden ise, (yeri) ateş ehlinin (yeridir). Kendisine: "Allah seni kıyâmet günü diriltinceye kadar, senin yerin işte burasıdır denilir."

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) ESHÂB VE ÜMMETİNE KABİR AZÂBINDAN ALLAH'A SIĞINMAYI ÖĞRETMİŞ VE TAVSİYE BUYURMUŞTUR

Buharî'nin Cenâiz, Müslim'in ise Mesâcid bahsinde  kaydettiklerine göre; Ümmül-Mü'minîn Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) şöyle anlatmışlardır. 

Bir gün bir yahûdi kadın yanıma gelmişti. Konuşma arasında bir ara kabir azâbından bahis açıldı, o sırada: "Allah seni kabir azâbından korusun!" dedi. 

Bu hâdiseyi Rasûl-i Ekrem Efendimiz'e (s.a.v.) anlattım ve Ey Allah'ın Rasûlü: "kabir azâbından haber verirmisin"? diye sordum. 

Aleyhis-salâtü ves-selâm Efendimiz: "Yâ Âişe: Evet, kabir azâbı haktır. Onlar (müşrikler, münkirler, Allah'a ve âhiret günününe inanmayanlar, inandığını söylediği halde mücrim-suçlu olarak ölmüş olanlar) kabirde azab çekerler, onların azâbını hayvanlar işitir!" buyurdular. 

Hazret-i Âişe (r.anhâ) Vâlidemiz: "Bundan sonra, Rasûl-i Ekrem'in (s.a.v.) Namaz kılıp da, Namazında kabir azâbından istiâze etmediğini (Allah'a sığınmadığını) hiç görmedim." buyurmuşlardır...

Âişe-i Sıddıka (r.anhâ) Vâlidemiz'in bu rivâyeti;

Ebû Dâvûd'un İbn-i Abbâs RadıyAllahü anhümâ'dan gelen rivâyet üzere kaydettiği şu Hadis-i Şerif ile de te'yîd edilmiştir. 

İbn-i Abbâs RadıyAllahü anhümâ anlatıyor: “Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, Ashâbına: “Biriniz teşehhüd'de (Namaz'da ettehıyyâtü duâsını okuduktan sonra) dört şeyden "şöyle söyleyerek" Allâh’a sığınsın" buyurdular.

O kadar ki; bu duâ'yı Kur’ân-ı Kerîm’den bir Sûre'yi öğretir gibi Ashâbına öğretirdi.

"Allâhümme innî eûzü bike min-azâbi cehennem'e ve eûzü bike min-azâbi’l-kabr-i ve eûzü bike min-fitneti’l-mesîhi’d-deccâl ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memât".  Allahım! cehennem azâbından, kabir azâbından, deccâl fitnesinden, hayât ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım. Sen muhâfaza buyur Allahım!" desin. 

Kabir azâbından Allah'a sığınmayı tavsiye ve emreden farklı bir rivâyet ise; Müslim'in sahîhinde Cennet bahsinde kaydettiği, Zeyd ibni Sâbit (r.a.)'ın rivâyeti ile sâbit olan şu Hadis-i Şerif'dir.

Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem Efendimiz'in (s.a.v.) bizimle birlikte, Beni Neccar'a âid bir bahçede bulunduğu sırada bindiği katır, O'nu (s.a.v.) âniden saptırdı, nerdeyse (sırtından yere) atacaktı. Karşımızda beş veya altı kabir vardı. Nebî aleyhis-salâtü ves-selâm: "Bu kabirlerin sâhiblerini bilen var mı?" buyurdular. 

Bir adam: "Ben biliyorum!" dedi. (Rasûlüllah Efendimiz aleyhis-salâtü ves-selâm): "Ne zaman öldüler?" buyurdular. Adam: "Fetret devrinde" diye cavâb verdi. Rasül-i Ekrem (s.a.v.): "Bu ümmet kabirde fitneye mâ'rûz kılınacak. Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım, şahsen işitmekte olduğum kabir azâbını size de işittirmesi için Allah'a duâ ederdim. Kabir azâbından Allah'a sığının!" buyurdular.

Oradakiler: "Kabir azâbından Allah'a sığınırız!" dediler. 

Hazret-i Peygamber aleyhis-salâtü ves-selâm: "Cehennem azâbından da Allah'a sığının!" buyurdular.  Oradakiler; "Cehennem azâbından Allah'a sığınırız" dediler. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.): "Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığının!" buyurdular. Oradakiler; "Açık ve kapalı her çeşit fitneden Allah'a sığınırız!" dediler. Nebî aleyhis-selâm "Deccâl'ın fitnesinden de Allah'a sığının!" buyurdu. Oradakiler de; "Deccâl'ın fitnesinden de Allah'a sığınırız!" dediler...

KABİRLERİNİ CENNET BAHÇESİ HÂLİNE GETİRMEK İSTEYENLERE BÜYÜK FIRSAT: MÜLK SÛRE-İ CELÎLESİ

Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem (s.a.v.) Evendimiz  Hazretlerinin "âlimler Peygamberlerin vârisleridir" kavl-i şerîfinde hakkıyla ifâdesini bulan, ârif-i billah ve âmil bi-ahkâmillah olan ulamânın büyüklerinden ve müceddidler silsilesinin otuz üçüncü halkası olan Ebul-Fârûk Silstrevî (k.s.) Hazretleri; rahle-i tedrîsinde bulunan talebelerine Mülk Sûre-i Celîlesinin tefsîrini yaparken şöyle buyurmuşlardır. 

Ümmül-Mü'minîn Âişe-i Sıddîka radıyAllahü anhâ vâlidemiz: "Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri; Hazarda ve sefede her gece Sûre-i Secde ile Sûre-i Mülkü okumadan uyumazlardı". "Kim bunu (Sûre-i Mülkü) bir gece veya gündüz okursa, çok kazanmış ve iyi yapmış olur." buyurdular.

Buhârî şerhlerinde, kamerî aylardan her ayın başında, o ayın hayırlı olması ve kötülüklerden korunmak niyeti ile Mülk Sûre-i Celîlesinin okunması tavsiye edilmektedir.

Mülk Sûre-i Celîlesi 30 Âyet olup, her ayın bir günününe bedeldir. 

Hezreti Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor. Ben Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'den duydum. "Kur'ân'da otuz Âyetli bir Sûre var. Bir adama şefâat etti ve o kimse mağfiret olundu. O, Sûre-i Mülk'dür." buyurdular.

Mülk Sûre-i Celîlesinin bir adı da "Mânia"dır.

Büyük Sahabî ve müfessir İbni Mes'ûd (r.a.); "Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) zamanında bu Sûre'ye biz "Mânia" derdik." demiştir.

Bu hususta, İbni Abbas radyAllahü anhümâ asr-ı saâdette yaşanan bir hâdiseyi şöyle haber vermiştir.

Eshab'dan biri (r.a.) bilmeyerek bir mezarın üzerine çadır kurmuş, çadır kurduğu yerden bir kimsenin Mülk Sûresini sonuna kadar okuduğuna şâhid olmuş. O zât bu hadiseyi, bizim de bulunduğumuz bir mecliste Rasûl-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem Efendimiz'e (s.a.v.): "Yâ RasûlAllah! Ben çadırımı bilmeyerek bir kabir üzerine kurmuşum. Orada bir insan Sûre-i Mülkü hıtâmına (sonuna kadar) okudu" diye anlattı. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.): "O Sûre-i Mânia'dır. Dünyâ'da iken o Sûre'yi okumayı ihmâl etmeyenlere, vefatlarından sonra Nûr-u Mücessem olan ruhânîler, kabirlerinde Kıyâmet'e kadar bu Sûre-i Celîle'yi okuyacak ve kabirleri Cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır." ...

(Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin "Mülk Süresi, Sûre-i Mânia'dır" müjdesinin ışığı altında; kabir azâbının hak ve var olduğuna inanan, kabir azâbından Yüce Âllah'a sığınan, Erhamür-Rahimîn olan Rabbi'nin Rahmeti ile muâmele buyurmasını niyâz eden, ancak bu sâyede kabrinin Cennet bahçesi hâline geleceğini uman, günâhkâr nefsimize ve inanıp kabul eden Mü'min gönüllere; her gün, yatmadan evvel Mülk Süre-i Celîlesini okumaya devâm etmelerini hatırlatır, ihmâl etmemelerini önemle tavsiye ederiz)...

ALLAH-Ü TEÂLÂ'NIN KUDRETİNİN ESERLERİNDEN 

ÖLÜM VE HAYÂT

Ehl-i Sünnete Göre: Ölüm sıfât-ı vücûdiyye olup, hayâta zıddır. Hayât da sıfât-ı vücûdiyye'ye zıt olup, kişinin nefsi üzerine zâitdir. Bürûdet (soğukluk) ile harâret (sıcaklık) gibi ki, ateşin sıcaklığı, buzun soğukluğu gibi birbirine zıt sıfatlardır.

İbni Abbas'dan (r.a.) mervîdir ki; "Hayat dahî böyle sûret-i mahsûsa üzerine temsîlâttan ibârettir. Bu temsîlât ayân ( âşikâr) kabîlinden değil, belki Âlem-i Melekût'a âitdir.

Rasûl-ü Kibriyâ (s.a.v.) Efendimiz: kazâ fi'li tahakkuk ettikten sonra kıyâmet günü mevtin (ölümün) kurban sûretinde kesileceğini haber vermiştir.

Dünyâ'da sûret olan şeyleri Âlem-i Âhiretde Cenâb- ı Hakk zât hâline çevirecek. Hayır olanları güzel sûrette, şer olanları da çirkin sûrette gösterecektir...

ALLAH-Ü TEÂLÂ'NIN  "KÜN" EMRİ HİKMETSİZ  DEĞİLDİR

Mülk-ü Melekût'da (cisimler âlemi ile nefisler ve ruhlar âleminde) her ne vâkî' olursa, dilediğini eksiksiz yapmağâ kâdir olan Yüce Allah'ın irâdesi ve "Kün- ol" emri ile olup, irâdesi de aslâ hikmetsiz değildir. 

Dilerse, "Kün" emri ile başka âlemler yaratır, dilediği gibi tasarruf eder.

İlahî hazîneler de "Kün" emrinden ibâret olup, bildiğimiz (dünyâ'da örneğini gördüğümüz veyâ duyduğumuz) hazînelerden değildir....  

KABİR AZÂBINDAN KURTULMAK VE EBEDÎ HAYÂTI KAZANMAK İÇİN YEGÂNE FIRSAT OLAN DÜNYÂ HAYÂTINI İYİ DEĞERLENDİRMEK LÂZIM

Ebedî hayâtın başlangıç gerçeklerinden bazıları olan kabir hayâtına ve sonraki safhalara âit bütün Nebevî haber ve hakîkatlere inanan kullar olarak; Yüce Rabbimiz'in (c.c.) bir fırsat olarak bahşettiği dünyâ hayâtımızı Allah’ın emirlerini gücümüz yettiği nisbette samîmi olarak yapmaya, yasaklarından kaçınmaya, Mülkün Sâhibi Yüce Allah’ın hudûdunu çiğnemeden yaşamaya, ebedî hayâtın mutluluklarına ermenin çalışma ve yatırımlarını yapmak üzere düyâda bulunduğumuzu unutmadan, hayâtımızı, ömrümüzü Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına uyugun bir şekilde yaşayarak tamamlamaya gayret etmek durumunda ve mecbûriyetinde olduğumuzu unutmamalıyız.

Her can sâhibinin, evet hepimizin bir gün acısını muhakkak tadacağı, dehşet ve korkusunu mutlaka yaşayacağı ölüm hâli, kabir hayâtı ve sonrasına âit gerçeklerle henüz karşı karşıya gelmemişken, daha açık ifâdesi ile; kaçıp kurtulunması mümkün olmayan ölüm sonrası, ebedî yolculukta karşılaşılması muhtemel zorluklardan kurtulmamıza, ebedî hayâtın güzelliklerini (Cennet ve Cemâl-i İlahîyi) kazanmamıza vesîle olacak fırsat ve imkâna sâhip olduğumuz fânî- gecici dünyâ hayâtını yaşıyorken, Allah’ın (c.c.) ve Rasûlü'nün (s.a.v) bildirdiği şekilde, Dînimizin güzelliklerine, emir ve yasaklarına uygun ve çevremizdeki insanlara güzel örnek olarak yaşamaya, insanlar arasında kargaşa ve huzursuzluğa sebeb olacak, haddi aşmak olarak değerlendirilecek ve hesâbı sorulacak; gıybet, yalan, iftirâ, dedikodu, insanlar arasında laf taşımak, kıskançlık, haksızlık, kin, nefret gibi her türlü mâ'nevî hastalıktan, gönül kirlerinden, yanlış söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışmalıyız.

Bu vesile ile, mülkün âhibi, merhamet edicilerin en ziyâde merhametlisi Yüce Rabbimiz’den hâlisâne niyâzımız:

Ey Yüce Rabbimiz! Bize ve bütün inananlara sınırsız rahmet ve merhametin ile muâmele buyurarak, dünyâmızın içinde bulunduğu huzursuzluklardan, zulüm, haksızlık, fitne ve fesatlardan kurtuluşunu nasîb eyle.    

Nefs-i emâre ve şeytan-ı laîne uymanın meydana getirdiği azgınlık ve taşkınlıkların sonucu gelecek, belâ ve musîbetlerden, gadap ve azâbından bizleri, neslimizi, Din kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammed’i muhâfaza buyur.

Bizi ve bütün inananları, son nefese kadar, son nefes dâhil her nefeste îmandan, Kur’ân’dan mahrûm eyleme, Kitâb-ı Kerîminde: "İslâm, Benim dosdoğru yolumdur" buyurduğun Habîbin'in (s.a.v.) yaşayarak Eshâbına öğrettiği Sırât-ı Müstekîm’inden ayırma.

Dünyâ üzerinde hidâyetten mahrûm olanlardan kâbil-i hidâyet olanlara da hidâyet lütfeyle.

Bize, ana babamıza ve Din kardeşlerimize, dünyâ’da ve âhirette iyilikler, güzellikler ihsân eyle.

Kabir azâbından, cehennem azâbından, deccalin fitnesinden, (şeytanlaşmış insanların şerlerinden) hayât ve ölüm fitnesinden Sana sığınıyoruz. Sen muhâfaza buyur. Yâ Rabbel-âlemîn. Ve yâ erhamer- Rahimîn... Amin