Kabir hayâtı; fânî (geçici, sona ermeye mahkûm) dünyâ hayâtı ile, ebedî (sona ermeyecek) âhiret hayâtı arasında, âhiret menzillerinin ilk durağı olarak ifâde edilebilir ki, adı berzah âlemidir.

İnanan- inanmayan herkes için bilinen bir gerçektir ki, dünyâ hayâtında insan için takdir olunan ömür sermayesi tükenip sayılı nefesler nihâyete erdiği zaman, o kimse dünyâda iken yaptığı iyi veya kötü ameller ile ya nurlandırıp süslediği veya inançsızlığı ve kötü amelleri sebebiyle kendi elleri ile tahrip ettiği "kabir evi"ne  kavuşacaktır.

Ölüm diye ifâde edilen, geçici dünyâ hayâtının sona erdiği andan i’tibâren; vaktini, saatini ancak Yüce Allah’ın bildiği kıyâmetin kopacağı zamân kadar, yine müddetini ancak Yüce Allah’ın bildiği ve dilediği müddet zarfında geçecek olan zaman dilimi; Peygamberî ifâde ile: “Ya Cennet  bahçelerinden bir bahçe olarak, ya da cehennem çukurlarından bir çukur olarak” kabir evi'nde geçecektir.

KABİR AZÂBI VARDIR VE HAKDIR


Dünyâ'da mükellef yaşa kadar yaşamış her insan, kabre konulduğunda, arkada bıraktığı dünyâ hayâtında nasıl bir inanç sâhibi olduğundan ve ömrünü ne gibi işlerle tamamladığından, (kabirde Münker ve Nekir adında iki Melek tarafından) suâle tâbi tutulacaktır ki, bu suallere de kabir süâli adı verilir ve hak'dır.
Allah’ın Rasûlü (s.a.v.) ve Eshâbının (r.a.) yolu üzere Müslüman olmak demek olan, Ehl-i Sünnet i’tikadına göre; Kabir süâli haktır. Kabir süâlinin ve azâb veya mükâfatının hak olduğuna dâir pek çok Şer'î delil de mevcuttur.

KUR'ÂN-İ KERİM'DE KABİR AZÂBI

Cenâb-ı Hakk'ın Kitâb-ı Kerîmi Hazret-i Kur'ân'daki, Mü'min Sûre-i Celîlesinin 46. Âyet-i Kerîmesi kabir azâbının var ve hak olduğunu isbât eden delillerden birisidir.
Aziz ve Celîl olan Yüce Allah meâlen şöyle buyurur:
"Onlar (zulüm, isyan ve azgınlıkları sebebiyle suda boğularak helâk olan Fir'avn ve avânesi kabirlerinde kıyâmet gününe kadar) sabah ve akşam ateşe arz edilecekler. Kıyâmet koptuğu gün de: "Fir'avn kavmini en şiddetli azâba sokun.” denilecektir." (Mü'minûn:46)

Tirmizî'nin Sahîhinde,Tefsîr bölümünde; İmâm-ı Ali kerremAllahü vecheh efendimiz'in kabir azâbı ile alâkalı olarak şöyle dediğini nakledilir.
Tekâsür Sûre-i Celîlesi nâzil oluncaya kadar kabir azâbından şüphelenmeye devâm etmiştik.
Tekâsür Sûre-i Celîlesi nâzil olduktan sonra, kabir azâbının var ve hak olduğu hakkında şüphemiz kalmadı." buyurmuşlardır..
Azîz ve Celîl olan Yüce Allah Tekâsür Sûre-i Celîlesinde şöyle buyuruyor.
"Soy-sopunuzla (sâhib olduğunuz mallarınızın, evladlarınızın, etrâfınızdaki adamlarınızın çokluğu ile) öğünmek, sizi helâk (meşgûl) etti. (Dünyâ hayâtı, mal-mülk, soy-sop evlad-ü ıyâl sevgisi sizi o kadar meşgûl etti, Allah'a ibâdet etmekten sizi öyle geri bıraktı ki, sizi kabirde ve sonraki hayâtlarda zor durumlara düşürecek büyük ziyan ve zarara uğrattı).
Hattâ; Kabirlere varıncaya kadar ziyâret ettiniz; (ölülerinizi sayıp onların çokluğu ile öğündünüz). Hayır, (bu hareketiniz uygun değildir). İleride (ölürken size ne yapılacağını muhakkak) bileceksiniz. Yine (Allah'a ve Rasûlüne karşı gelmekten, yanlış şeyleri yapmaktan) sakının: İlerde (kabirde size ne yapılacağını muhakkak) bileceksiniz. Sakının; eğer (Kıyâmet Günü size ne yapılacağını) kesin bir bilgiyle bilseydiniz, (dünyâda övünüp durmaz, dünyâya bu kadar dalıp gitmezdiniz).Zâtıma Yemîn olsun ki, (Kıyâmet Günü) o kızgın ateşi (cehennemi) muhakkak göreceksiniz. Yine yemîn olsun ki, onu, muhakkak kesin bir görüşle göreceksiniz. Sonra yine yemin olsun, o gün (Kıyâmet Gününde, dünyâda hazzını duyduğunuz lezzetlerin, sıhhatinizin, âfiyetinizin, yediğiniz, içtiğiniz ve sâhib olduğunuzu bütün) ni'metin şükründen muhakkak sorulacaksınız. (Tekâsür:1-8)

HADİS-İ ŞERİFLER'DE KABİR SUÂLİ VE AZÂBI

Muhbir-i Sâdık olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir mübârek sözünde kabir hayâtı ve suâli hakkında şöyle buyurmuştur.
"Mü'min bir kul vefât edip kabrine konulunca bir (vazifeli) Melek gelir ve ona şöyle suâl eder: "Kime kulluk ediyordun?" Yüce Allah, o kuluna cevâb vermesinde nusretini ihsan eder ve o Mü'min şöyle cevâb verir: "Allah'a kulluk ediyordum."
(Vazifeli) Melek senin böyle cevâb vereceğini zâten biliyorduk der. Sonra: "(Rasûlüllah’ı s.a.v.)'i kasdederek) bu zât hakkında ne söylüyordun? diye sorarlar." O Mü'min: "O Allah'ın kulu ve Rasûlüdür" der. Artık ona başka bir şey sorulmaz.
Bundan sonra o kul Cehennem’e götürülür ve: "Burası senin idi. Fakat Allah (c.c.) seni ondan kurtardı. Onun yerine sana Cennette bir yer verdi." denilir ve Cennetteki yeri gösterilir. Cennetteki yerini görünce pek sevinir ve hayrân olur: "Beni bırakın da gidip âileme müjde vereyim" der. Fakat ona: "Burada kal." denilir.
Küfür üzerine ölenler ile, münâfık, kabrine konulunca ona da (vazifeli) bir Melek gelir ve azarlayarak: "Neye kulluk ediyordun?" diye sorar. O da: "Bilmiyorum." der.
Melek: "Bilemeyesin, söyleyemeyesin." Böyle cevâb vereceğini zâten biliyorduk" der.
Sonra, (Rasûlüllah’ı s.a.v) kasdederek): "Şu zât hakkında ne söylüyordun? diye sorar. O münkir de: "İnsanların dediği gibi derdim." deyince: "O na demir bir sopa ile öyle bir vuruş vurulur ki, insanlar ve cinlerden başka bütün mahlûkat onun feryâdını duyar”...

KABİR AZÂBINA SEBEB OLAN BAŞLICA YANLIŞLIKLAR


Allah'a ve âhiret gününe inanan Müslümanlar olarak unutmamalıyız ki; Dünyâ hayâtında yapacağımız her iyi ve sâlih amel (Rabbimizin lütuf ve rahmeti ile) kabir azâbımızın hafiflemesine veya hiç azab görmememize sebeb olacağı gibi, tam aksine işlediğimiz her kötü ve çirkin amel de kabir azâbı görmemize sebeb olacaktır. Nitekim; Rasûlüllah Efendimiz Hazretleri (s.a.v.); Dünyâda Mü’min olarak yaşamış, son nefesinde de imânını korumuş ve imân üzere ölmüş olan günâhkâr Müslümanlardan, özellikle iki sınıfın şiddetli kabir azâbına ma’ruz kalacağını haber vermiştir.
Kabir azâbının şiddetli olmasına sebeb teşkil eden birçok husus olmakla beraber, özellikle günümüz insanları tarafından dikkat edilmeyen ve en çok işlenen iki çirkin husûsa dikkat çekilmiş, şiddetli kabir azâbına sebep olacağına işâret burularak uyarılmıştır.
Bunlardan birincisi bevil sıçramasından (ayakta küçük abdest bozarken üzerine sıçraması muhtemel pislikten) sakınmamak, ikincisi gıybet (insanların aleyhinde konuşmak) ve koğuculuk yapmak (insanların arasını bozmak, fitne çıkarmak için laf taşımak, asıllı, asılsız söz getirip, götürmek).
Peygamber Efendimiz (s.a.v.): "Bevilden (ayakta küçük abdest bozarak üzerinize pislik sıçramasından) kaçınınız. Çünkü kabir azâbının ekserisi bevildendir." buyurmuşlardır. Bu husûsu asr-ı saâdette yaşanmış bir hâdiseyi naklederek delillendirelim.
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor. "Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) ile birlikte yürüyorduk. İki kabrin yanına varınca durdu. Bizde durduk. Birden Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hâli ve yüzü değişti. Öyleki gömleğinin kolu titredi.
Bunun üzerine: "Sana ne oldu Ey Allah'ın Rasûlü" dedik. Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.): "Benim duyduğumu duymuyormusunuz?" buyurdu. Biz de: "Ey Allah'ın Rasûlü! Ne oldu?" diye sorduk.
Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.): "Bu iki adam kabirlerinde küçük bir hatâdan dolayı şiddetli azâb görüyorlar." diye cevâb verdi.
Biz: "Nedir o yâ RasûlAllah?" dedik. Rasûlüllah (s.a.v.): "Bunlardan birisi idrardan kaçınmazdı. Diğeri ise, diliyle insanları incitir ve onların arasında koğuculuk yapardı." Buyurdular.
Sonra, "Bana iki yeşil hurma dalı getirin" buyurdular ve her kabre birer tâne diktiler. Biz: yâ RasûlAllah! Bunun onlara faydası olur mu?" diye sorduk. Peygamber Efendimiz (s.av.): "Evet, yeşil kaldıkça onların azâbını hafifletir. (Zirâ; her canlı Allah'ı tesbîh eder, üzerindekilerin tesbîhi kabirdekilerin azâbını hafifletir)." buyurdular.
Bu bakımdan kabirler üzerine yeşil bitki, husûsiyle de ağaç dikmek sünnettir ve kabir ehline menfaatlidir.
Îzah etmeye çalıştığımız hususları hülâsa edecek olur isek; Eğer insan münkir veya münâfık olarak son nefesini tamamlamış ise hem kabirde hem de daha sonraki Âhiret âleminde ebediyyen İlâhî azâba düçâr olacaktır.
Eğer Mü'min olarak ömrünü tamamlamış, Allah'ın rahmet ve mağfireti ile son nefesde îmânını muhâfaza ederek rûhunu teslim etmiş olmakla berâber usât-ı Mü’minîn'den (Müslümanların günahkârlarından ise, bu kimse de günâhları nisbetinde cezâlandırılacak, cezâsını tamamladıktan sonra Rabbımız'ın kendisi için hazırladığı mükâfâtlara nâil olacaktır.
İnanç ve i'tikâdımız odur ki; Mü'min bir kimsenin Allâh'ın lütuf ve keremi ile başta Peygamberimiz Efendimiz'in (s.a.v.) şefâati uzması ve Kitâbullah'ın şefâati olmak üzere, Cenâb-ı Hak'kın kendilerine şefâat selâhiyeti verdiği dostlarının, âlimlerin, şehidlerin şefâatleri, âli himmet ve teveccühleri sâyesinde hiç kabir suâli ve azâbı görmemesi veya o suâllere çok kolay bir şekilde cevâb verebilmesi de mümkündür.
Bunun için Yüce Rabbimiz’e her dâim duâ ve niyazda bulunmalı, başta bütün hüneri benlik, kötülükleri emretmek olan nefs-i emmârenin sonra, şeytân-ı laîn’in ve şeytanlaşmış insanların şerlerinden Allah’a sığınmalıyız.

HAZRET-İ OSMAN'I (R.A.) SAKALINI ISLATACAK KADAR AĞLATAN KABİR

Tirmizî'nin Sahîhinde Zühd babında kaydettiğine göre; Emîril-Mü'minîn Hazret-i Osman (r.a.), bir gün bir kabrin başında durdu, sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Bunu görenler: "Ey Mü'minlerin Emîri: Cenneti ve cehennemi hatırladığın vakit ağlamıyorsun, fakat kabri hatırlayınca ağlıyorsun!" bunun sebebi nedir? diye sorduklarında, Hazret-i Osman'ın (r.a.) cevâbı şöyle olmuştur.
"Ben, Rasûlüllah (s.a.v.) 'ın şöyle buyurduğunu işittim:
"Kabir, Âhiret menzillerinin birinci menzilidir. Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa, ondan sonrakiler bundan daha zordur, daha şedîd (şiddetli)'dir" buyurdular.
Ayrıca; Rasûl-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v.): (Âhiret âleminde gördüğüm) manzaraların hiçbiri, kabir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi!" buyurduklarını da işitdim. Bunu hatırladığım için ağlıyorum cevâbını vermişlerdir.

KABİR AZÂBINDAN RABBİMİZE SIĞINIYOR, RAHMETİNİ
NİYÂZ EDİYORUZ


Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) öğrettiği şekilde duâ ediyor, hatâlarımızın çokluğuna rağmen Rahmetine güveniyor, bizi, anamızı-babamızı ve Din kardeşlerimizi bağışlamanı, kabir ve cehennem azâbından korumanı niyâz ediyoruz.
Allâhümme innî eûzü bike min-azâbi cehenneme ve eûzü bike min-azâbi’l-kabri ve eûzü bike min-fitneti’l-mesîhi’d-deccâl ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memât".  Allahım! cehennem azâbından, kabir azâbından, deccâl fitnesinden, hayât ve ölüm fitnesinden Sana sığınırız. Sen muhâfaza buyur Allahım!" Âmîn...
İnşâAllah bunda sonraki bölümde, kabir ehlinin Kıyâmet Gününe kadar nerde ve nasıl bulunacağı hakkında vârid olan Nebevî haberler ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Eshâb ve ümmetine kabir azâbından Allah'a sığınmalarını öğrettiği tavsiyeler üzerinde durmaya çalışacağız...