Ölüm; yâ gurbetten ev'e dönüş ve sevdiklere kavuşmaktır. Ya da, sadâkatla hizmet ve itâat edilmesi gereken bir Yüce Sultan'a isyan ve ihânet edip, sonra O Sultan'ın askerleri tarafından yakalanıp, elleri- ayakları bağlanmış, zincire vurulmuş vaziyette, sorgulanmak üzere mahkemeye ve Sultânın huzûruna çıkarılmaktır.

Azîz ve Celîl olan Yüce Allah'ın fermânı şöyledir: "Her nefis muhakkak ölümü tadacak ve ecirleriniz (mükâfâtlarınız, hak ettiğiniz karşılıklar) ancak kıyâmet günü tamamlanacak (eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir). O vakit kim ateşten (cehennemden) uzaklaştırılır da Cennet'e konursa, işte o murâdına ermiştir. Yoksa dünyâ hayâtı aldatıcı (geçici bir) menfeatden başka bir şey değildir. Elbette mallarınız ve canlarınız husûsunda imtihana da çekileceksiniz. (Sakın! geçici ve pek kısa olan dünyâ hayâtına kapılıp, ebedî olan âhiret hayâtınızı kendi elinizle mahvetmeyin!.) (Âl-i Imrân: 185-186)

(Ey Şanlı Peygamberim!) Biz senden önce de hiç bir insana ebedîlik vermedik. Şimdi sen vefât edersen, onlar ölümsüz mü olacaklar? Her nefis (her canlı) muhakkak ölümü tadacakdır. (Dünyâ'da ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, ölümden kurtuluş yoktur). Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle (mal ile, evlad ile, eşlerinizle, zenginlikle, fakirlikle, varlıkla ve yoklukla imtihan edecek, kimin sabredip şükredeceğini görmek için) deneyeceğiz. Sonunda hepiniz (iyiliklerinizin karşılığını mükâfât olarak almak, suçlarınızın karşılığına da cezâ olarak çekmek üzere) Bize döndürüleceksiniz. (Enbiyâ:34-35)

Her nefis (bütün hayat sâhibi olanlar) ölümü tadacaktır. Sonra (hesâb ve cezâ için, yaptıklarınızın karşılığını görmek üzere) Bize döndürüleceksiniz. (Ankebût :57)

İNSAN OĞLU'NUN YARATILIŞI VE SAFHALARI

Allah-ü Teâlâ şöyle buyuruyor:

Biz insanı (Âdem’i) muhakkak ki (arzın her yerinden alınmış toprağın) çamurun özünden yarattık. 

Sonra Adem’in neslini sağlam bir yerde bir nutfe yaptık.  (İnsan neslinin üremesinin, çoğalmasının sebebini, sağlam bir nutfenin, erkeğin sulbünden çıkan bir damla meni'nin, sağlam bir yerde, kadının rahminde karar kılması ile yaptık.)

Sonra o "nutfe"yi "alaka" (kırmızı) bir kan pıhtısı hâline getirdik. Ondan sonra (o alaka'yı) bir kan pıhtısı "mudğa" (küçük bir parça et) yaptık; o (küçük ve yumuşak) et parçasını da kemikler hâline çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra ona başka bir yaratılış (ruh) verdik. Bak ki, şekil verenlerin en güzeli olan Allah’ın şânı ne kadar yücedir!...

Sonra, (ey insanlar) siz bunun arkasından (size takdir olunan hayât ve ömür tamam olunca) muhakkak öleceksiniz.

Sonra siz, öldükten sonra muhakkak diriltileceksiniz. 

(Ey insanlar! siz öldükten sonra muhakkak diriltilecek, kabirlerinizden kaldırılacak, hesâb ve cezâ için, iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını görmek için mahşer yerine toplanacaksınız.)   (Mü'minûn: 12-16)

Kısaca özetlenmeye çalışılan gerçeği biraz açarak ifâde etmek gerekirse;

Ölüm; ya gurbet'den sıla'ya dönmek, (sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gurbete çalışmaya, vatan - mukaddesât müdâfaası için cepheye nöbete, Allah'ın Dînini, kitâbını öğrenmek için uzak memleketlere giden kişinin hasretinin sona ermesi, ayrı kaldığı sevdiklerine sâlimen ulaşıp, kavuşmak) tir. Bunun gibi, (bundan çok daha fazla) heyecanlı, tatlı ve güzel'dir. 

Bu durum; Allah'a ve Allah'dan gelenlere, Allah'ın Peygamberi'ne ve Peygamber aleyhis-selâm'ın  Allah'dan getirip tebliğ ettiklerine inanmış, inancının gereği olarak dosdoğru hareket edip sâlih amelleri yapmış olan Mü'min kulların hâlidir.

GURBET'DEN DÖNÜP SEVDİKLERİNE KAVUŞMA HÂLİ

Erhamür-Râhimîn olan Yüce Allah (c.c.) bu mutlu sonu hak beyân olarak şöyle bildiriyor. 

" Gerçekden: "Rabbimiz Allah'dır" deyib de sonra (iman ve hidâyet üzere) sebat gösterenler (Muhammed aleyhis-selâm'ın getirdiği Şerîat üzere dosdoğru yaşayan ve sâlih ameller işleyenler) var ya, (ölüm ânında onların yanına) Melekler inecek (ve onlara: ölümden ve ölümden sonrasından) korkmayın, mahzûn da olmayın (geriye bıraktıklarınz hakkında da üzülmeyin). Vâ'd olunduğunuz Cennetle sevinip neşelenin." diyecekler. 

(Ve yine Melekler şöyle diyecektir): Biz, hem dünyâ hayâtında, hem de âhirette sizin dostlarınız. Size, bu âhirette nefislerinizin hoşlanacağı (ni'metler) var, hem size burada ne isterseniz var. Gafûr, Rahîm olan Allah'dan konukluk bir ikrâm olarak." (Fussılet: 30-32)

(Melekler: Biz dünyâ hayâtında Allah'ın emri ve izni ile sizi muhâfaza eden sizin yardımcılarınız idik. Aynı şekilde, çıktığınız bu âhiret yolculuğunda da sizi Cennet'e ulaştırıncaya kadar size refâkat edecek, sizinle berâber olacağız. Sizin için Cennet'de canınız ne isterse, gözleriniz ne görmek isterse, nefislerinizin hoşlanacağı her türlü ni'metler var. Canınız ne zaman bir şey isterse; çok bağışlayıcı ve merhametli, affı ve ve ihsânı bol olan Rabbiniz'den bir ikrâm ve ziyâfet olarak, istediğiniz o şeyi derhal gözünüzün önünde, zahmetsizce elinizin altında hazır bulacaksınız, Cennet'de bütün istediklerinize kavuşacaksınız" derler.)

"Kim Rabbine Mü'min ve sâlih ameller işlemiş olarak varırsa, onlara (Cennet'de) en yüksek dereceler var." (Tâ Hâ: 75)

(Allah'a iman edip, imanın gereği olarak yerine getirilmesi emredilen kulluk vazîfelerini, gücünün yettiği kadar yerine getirip, Rabbinin huzûruna Mü'min olarak varanlar, devamlı ikâmet edecekleri Cennet'lerde, altlarından ırmaklar akan pek güzel ve yüksek köşklere yerleştirilecekler, orada ebedî olarak huzur içerisinde yaşayacaklardır. Cennât-ü Â'lâ'da kavuşacakları ebedî ni'metler; dünyâ'da şirk'den uzak olmaları, Allah'ın varlığına ve birliğine îmân ile şirk ve küfür kirlerinden, Allah'a ve Rasûlü'ne (s.a.v) itâat üzere kulluk vazîfelerini samîmi olarak yerine getirmekle günâh ve gaflet kirlerinden temizlenmiş olarak Rab'lerinin huzûruna gelmiş olmalarının eseridir. Dünyâ'da Allah için güzel amel işleyenlerin mükâfâtı ne güzel!...) (Zümer: 73)

"Allah (c.c): ey Benim Âyetlerime imân edip, (Peygamberin getirdiği Şerîatın-Dînin hükümleri ile amel eden, kalbleri ve â'zâları ile Allah'a bağlı, Dînin emirlerine) teslim olmuş (takvâ ehli) kullarım; Bugün size (Benim gadab ve azâbımdan) korku yoktur, siz (geride bıraktığınız dünyâ hazlarından dolayı) üzülmeyeceksiniz de"buyuracak. 

(Onlara ayrıca şöyle denilecek: Haydi, sevinç ve neşeler içinde olduğunuz halde, siz ve zevceleriniz (imân etmiş yakınlarınızla berâber buyurun) Cennete girin. 

Cennet'de onların (dünyâda Allah'a ve Rasûlü'ne îman ve itâat etmiş olan Mü'minlerin) etrâfında, altından tabaklar (içinde çok lezîz yemekler) ve bardaklar (içinde pek hoş içeceklerle kendilerine hizmet etmek için etraflarında hizmetciler) dolaşırlar. 

Ve orada canların istediği, gözlerin hoşlanacağı ne varsa, hepsi vardır. Sizin için orada her çeşit meyve de vardır. Ve siz orada devamlı olarak kalacaksınız. İşte bu, sizin, çalıştığınız (dünyâ hayâtında işlediğiniz hayırlı işler ve sâlih) ameller sebebiyle mîrascı kılındığınız Cennet'dir".

(Dünyâ hayâtında yaptığınız iyi işlerin mükâfât ve karşılığı olmak üzerere; çok merhametli, pek cömert ve sınırsız izzet-i ikrâm sâhibi olan Rabbiniz'in fazl-ı kereminden bir ikramdır" denilecek.)  (Zuhruf:68-73)

HER TÜRLÜ SUÇU İŞLEDİKTEN SONRA YAKALANIP HESÂBA ÇEKİLME HÂLİ

İnsanların ekseriyeti için ölüm; sultanın hizmetinde bulunmak, o'nun verdiği emirleri yerine getirmek, istediklerini yapmak üzere sayarda bulunan, sultanın bütün imkan ve ni'metlerinden bol bol istifâde ettiği halde; vazîfelerini yerine getirmeyen, yapması gereken işleri yapmayan, yapmaması gereken ne varsa yapıp ihânet eden suçlu bir adamın hâline benzer. 

Her türlü suçu işledikten sonra; kaçıp gideceği, kurtulacağı güvenli bir yer olmamasına rağmen kaçmaya çalışan, sonunda sultanın askerleri tarafından yakalanıp, zincirlere vurularak hesap sorulmak üzere huzûra getirilen suçlu adamın hâli gibi, hattâ bundan çok daha fazla üzücü, kötü, zor ve ağır bir durumdur.

Bu hal ve durum; Allah'a ve Peygamberine inanmamış, âhiret hayâtını yalanlayıp inkâr etmiş, Allah'a karşı yapması gereken vazıfelerini yapmadığı gibi, üstelik O'nun (c.c) mülkünde, O'nun (c.c.) saysız ni'metlerinden bol bol istifâde ettiği halde haddi aşarak her türlü yanlışlığı, kötülüğü yapmış, sonunda Allah'ın me'murları tarafından yakalanmış Yüce Huzûr'a getirilmiş olan münkirler (Allah'ı ve Âhiret gününü inkâr edip yalanlayanlar) ile mücrimlerin (inanıyorum dediği halde pek çok suç işlemiş olanların) hâlidir.

Azîz-ün Züntikâm olan Yüce Allah (c.c.) bu fecî sonu da hak beyân olarak şöyle bildiriyor.

 "Her kim Rabbi'in huzûruna "mücrim" suçlu olarak varırsa, (Allah'a inanmamış, âhiret gününü yalanlamış olarak Rabbi'nin huzûruna çıkarılırsa) şüphesiz ki ona cehennem var; orada ne ölür (râhata kavuşur), ne de dirilir (fayda görür).  (Tâ Hâ: 74)

"Mü'minler bir araya toplanıp Cennet'e götürülürken, Allah mücrimlere şöyle buyurur:

"Ey günâhkârlar! Bugün Mü'minlerden ayrılın;  Ben size, şeytana itâat etmeyin, o size açık bir düşmandır demedim mi? (Peygamberlerim vâsıtasıla bildirip, gönderdiğim kitaplar ile size öğüt vermedim mi?)

Ey Âdem oğulları!.. Bir de Bana ibâdet edin, dosdoğru yol budur (diye emretmedim mi)?. (Yâsîn: 59-61)

(Allah-ü Teâlâ, o gün; inanmayanları ve inandığını söylediği halde suçlu olarak huzûruna helmiş olanları ayıplayarak ve emrini hatırlatarak: "Ben size Peygamberlerimin dili ile, şeytana kulluk etmeyin, ona itâat etmeyin, ona uymayın,  muhakkak o sizin açık ve büyük düşmanınızdır" demedim mi? Ve size "yalnızca Bana ibâdet ve itâat edin, sakın şeytana uymayın. Sizi, Benim rızâma ve Cennetime sâlimen ulaştıracak yegâne doğru yol işte budur" diye emretmedim mi? buyuracaktır.)  

 "O gün, mücrimler (müşrikler, münkirler, günâhkarlar) sîmalarından tanınırlar. (Melekler suçluları alınlarından tanırlar) da, perçemleri (başlarının ön tarafındaki saçları) ile ayaklarından yakalarlar ve cehennem'e atarlar. (Cehennem'e atarlarken de onları ayıplayarak, hakîr görerek; mücrimlerin (dünyâda) yalan saydıkları cehennem işte budur. Haydi tadın bakalım!.."derler. (Rahman:41-43)

(Haberiniz olsun!) Muhakkak ki, kâfirler, (Allah'a ve Âhiret gününe imân ermemiş, inkârları sebebiyle günâh işlemiş, suçlu olarak Allah'ın huzûruna gelmiş olanlar) cehennem'e atılacaklar ve (azâbları hiç hafifletilmeden) devamlı olarak azabda kalacaklardır.! Kendilerinden o azab hafifletilmez; onun içinde ümidsiz kalacaklardır. (Allah-ü Teâlâ): Biz onlara azâb ederek zulmetmedik; onların kendileri zâlim (Allah'a şirk koşarak, Allah'ı ve Rasûlü'nü yalanlayarak, Rablerinin gönderdiği Peygamberlere uymayarak kendi nefislerine kötülük etmiş) idiler" buyuracak.

(Allah o mücrimleri cehenneme attıktan sonra, cehennem ehli- mücrimler; cehennemin bekcisi olan Mâlik isimli Meleğe şöyle çağrışır (yalvarır) lar: "Ey Mâlik! Rabbinden iste de bizi öldürsün, (yok olalım da azabdan kurtulalım). Mâlik onlara şöyle cevâb verir. Siz (azab içinde ebedî olarak) kalacaksınız. (Sizin için buradan çıkış da, ölüp yok olmak ta yoktur" der. 

(Azîz ve Celîl olan Yüce Allah da buyurur ki): Andolsun- Celâlim hakkı için Biz size hakkı gönderdik. (Peygamberimiz geldi, size herşeyi açık açık anlattı.) Fakat   çoğunuz hak'dan hoşlanmayanlarsınız! (Hak'dan yüz çevirdiniz, Peygamberi ve getirdiği Kur'ân-ı inkâr edenlersiniz)... (Zuhruf: 74-78) 

"Onlara (Allah'ı ve âhiret gününü yalanlayanlara) cehenneme atıldıkları vakit, Melekler tarafından şöyle denilir". Haydi girin cehennemin kapılarından. Ebediyyen içinde kalmak üzere... İşte bak, (Allah'a imân etmeyi, Allah'ın koyduğu hükümlere uyugun olarak yaşamayı küçük görerek) büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!...denilecek.    (Zümer:72)

ÖLÜMDEN KAÇMAK DA KURTULMAK DA İMKANSIZDIR

Kâinâtı, sonradan var olan her şey'i, canlılar arasında hayât ve ölümü yaratan, mülk-ü melekûtun sâhibi ve mutlak hâkimi Yüce Allah (c.c.) Kitâb-ı Kerîminde; insanlığa duyurup bildirmesi için Peygamber-i Zî-şânı Hazret-i Muhammed Mustafâ'ya (s.a.v.) hitâben Cum'a Süre-i Celîlesinde şöyle ferman buyuruyor.

 (Ey Rasûlüm), De ki: “ey muharref yahûdî milletine temessük edenler! Eğer siz, (iddiâ ettiğiniz gibi) diğer insanlardan başka olarak Allah’ın dostları bulunduğunuzu zannediyorsanız, haydin ölmeyi isteyin; şayet (Allah'ın sizi sevdiğini iddiâ ettiğiniz dâ'vânızda) sâdık kimselerseniz...”

Halbuki onlar, ellerinin öne sürdüğü günâhlar (ve dünyâ hayâtını âhiret hayâtına tercih edip, dünyâda yaşamayı çok sevmeleri, küfürleri ve kötü amelleri) yüzünden, ölümü hiç bir zaman isteyemezler. Allah zâlimleri pek iyi bilir, (Allah'a karşı hiç bir şey gizli kalamaz, zulmedenlerin yaptıklarını bilir ve ona göre cezâlarını verir). 

(Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “Haberiniz olsun, o kaçıp durduğunuz ölüm, (eceliniz geldiği vakit) muhakkak gelib size kavuşacaktır. Sonra (öldükten sonra tekrâr diriltilecek) hem gizliyi, hem aşikârı bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, O, size neler yaptığınızı haber verecektir; (buna göre sizi cezalandıracaktır). (Cum'a:6-8)

O gün (Kıyâmette) insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (herkes rütbelerinin îcâbı, derecesine göre) bölük bölük (kabirlerinden) çıkacak (yaptığı iyilik ve kötülüklerin karşılığını görmek üzere hesabların görüleceği yere döndürülecek) dir. 

Kim zerre miktârı (küçük bir karınca ağırlığı kadar) bir hayır işlerse, onun mükâfâtını (sevâbını) görecek. Kim de, zerre miktârı şer- kötülük- işlerse, onun cezâsını (azâbını) görecektir. (Zilzâl:6-8)

Yâ Rabbi, Husnel-hâtime... Ey Rabbimiz! hüsn-ü hâtime niyâz ediyoruz...

Rahmet ve Mağfiretinle muâmele buyurmanı, son nefese kadar, son nefes dâhil her nefesde; îmân, hidâyet, istikâmet ve sıhhat-âfiyet üzere ibâdât-ü tâat'da bulunmamız husûsunda tevfîk ve ınâyetini, ömrümüz hitâma erdiğinde, füc'eten bir ölümle karşılaşmadan, hayırlı bir ölüm ile teslîm-i rûh edebilmemizi nasîb-ü müyesser buyurmanı, Cennet ve Cemâl-i İlahin ile müşerref olmayı hak etmiş olan kullarından olmamızı lütfetmeni niyâz ediyoruz.

Hüsn-i Hâtime için; Dînimizi, îmânımızı Habîbin'in (s.a.v.) vârisinden öğrendiğimiz şekliyle Dergâh-ı Izzetine ve Rasûl-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v.) yed-i emînine emânet ediyoruz.

Allahım!; bizi, anamızı, babamızı, neslimizi ve Din kardeşlerimizi, kâmil îmân ile Huzûr-u Âline çıkacak, Berzâh âlemini Cennet hayâtı yaşayarak geçirecek, Mahşer'de, Mîzân'da sevdiklerinin arasında ve yakınlarında bulunarak Sırât'ı selâmetle geçecek, selâm evi olan Cennet'e selâmetle kavuşacak, Cemâl-i Azîz-i Şerîfin ile müşerref olacak sâlih kullarından eyle...Âmîn.