Cennet vatanımızın güvenliği, necib milletimizin huzûru, bölgemizde barış ve selâmetin te'mîni için kahraman ordumumuzun başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtı üçüncü haftasını doldururken, gün geçtikce şehidler artmaya, zâyiâtlar çoğalmaya başladı. 

Harekâtın en az zâyiâtla, en kısa zananda zaferle ve hayırlı başarı ile sonuçlanması için, Mü'min gönülleri Duâ'ya devâm etmeye, Duâ zincirine yeni halkalar eklemeye dâ'vet ediyor, Duâların kabûlünü Kâdir-i Mutlak olan Yüce Rabbimiz'den hâlisâne niyâz ediyoruz.

Gönülden inanılmalı ve unutulmamalıdır ki; Sonsuz Rahmet ve sınırsız Merhamet sâhibi olan Yüce Allah (c.c.); Yapılan Duâları duyar; Ulu dergâhına açılan elleri görür, gönüllerden geçenleri bilir ve Duâ sâhibini eli boş geri çevirmez.

Bütün Mü'minlerin, özellikle Allah'ın sâlih kullarının, bu arada bilhassa; sabî (günâhsız) yaştaki Kur'ân talebeleri ile 80 yaşını doldurmuş olduğu halde ibâdet ve tâatında olan kıdemli Müslümanların hayır duâları elbette çok ama çok önemli olmakla berâber; ister itâat ve ibâdet ehli, ister isyânkâr, günâh ve kabâhat ehli olsun her Müslümanın Duâsı önemlidir. 

Allah'a ve Âhiret Gününe inanan her Müslüman; hem kendisi için, hem başta annesi-babası olmak üzere âile ferdleri için, hem de bütün Din kardeşleri için Duâ'ya devâm etmeli, Duâ'sının kabul olunacağı inancı içinde olmalı ve kesinlikle Duâ ediyorum ama Duâm kabul olunmuyor! benim Duâ'mdan ne olacak ki? dememeli.

Azîz ve Celîl olan Yüce Allah'a yönelmeli, el açarak gönülden; hayırların fethi, şerlerin, belâların def'i, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzûru, mukaddesâtımızın ayaklar altına alınmaması ve Ümmet-i Muhammed'in selâmeti için, Mü'minin koruyucu kalkan ve keskin kılıncı olan Duâ'ya azimle ve sabırla devâm edilmeli, Duâ zincirine her gün yeni bir halka eklemenin gayreti içinde olmalıdır. Duâ, Duâ. Duâ....

dua ile ilgili görsel sonucu

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V.) MUHÂREBENİN ŞİDDETLİ ÂNINDA CEPHEDE YAPTIĞI BİR DUÂ

Allahümme münzilel-kitâb ve mücriyes-sehâb ve hâzim-el ahzâb, İhzem hüm vensurnâ aleyhim.

Ey Kur'ân'ı indiren, bulutları gök yüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allahım! Bize  Nusretinle muâmele eyle. Düşmanları perişan et, tam bir bozguna uğrat ve bizi (dâhilî ve hâricî bütün) düşmanlar üzerine gâlib ve) muzaffer eyle. Âmîn Âmîn Âmin.

DUÂ ZİNCİRİNE BİR HALKA 

Zeytin Dalı harekâtının; milletimizin, memleketimizin, bölgemizin İslâm âlemi ve dünyâmızın içinde bulunduğu fitne, fesat, zulüm ve huzursuzluklardan kurtuluşuna, bilhassa o civardaki mazlum ve mağdur insanların acılarının dinmesine, zulüm ve haksızlıkların sona ermesine, bölgede barış, huzur ve sukûnetin hâkim olmasına, 

Müslümanların topyekün uyanışına, birlik, berâberlik ve kardeşlik şuûruna kavuşmasına; her türlü fitne ve fesâda, hîle ve tuzağa karşı uyanık ve dikkatli olmalarına, oyuna gelmekten, ihânete uğramakdan, bölünüp, parçalanmakdan, dağılıp bozulmakdan kurtaracak ferâset ve basîreti sâhibi olmalarına vesîle olmasını dileriz.

Her karış toprağı şehid kanıyla sulanmış Cennet Vatanımız'ın müdâfaası, Minârelerinde yükselen Ezanların susmaması, semâlarında dalgalanan şanlı Bayrağın inmemesi, Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, berâberliği, huzur ve güvenliği, mukaddesâtımızın muhâfazası uğruna başlatılan harekât ile canlarını yiğitce ortaya koyan; cephede görünen çapulcu eşkiyâ sürüsü ile olduğu kadar, cephe gerisinde; fitne ve fesatları planlayan, ne idüğü belirsiz yamyam sürüsü çapulcu maşaları vâsıtasıyla uygulamaya koymak isteyen zâlim ve sinsi zorbalara karşı da, karada, havada her yerde, zor şartlar altında görev yapan bütün kahraman koç yiğitlere yardım edip, "Hâfız" ismi şerifi ile korumasını, "Gâlib" ismi şerifi ile muvaffak ve muzaffer kılmasını, vazîfelerini başarı ile tamamlayıp, sâlimen evlerine dönmelerini, sevdiklerine kavuşmalarını nasîb eylemesini Yüce Allah'dan niyâz ederiz.

namaz ile ilgili görsel sonucu

Ey Erhamür-Rahimîn olan Yüce Rabbimiz! 

Günâhlarımızın çokluğuna rağmen Rahmetinin çok daha geniş olduğuna inanıyor, Rahmet'ine güveniyor, merhametine sığınıyoruz Allahım!. 

Unuttuklarımızdan, bilerek ve bilmeyerek yaptığımız hatâlardan dolayı bizi hesâba çekme Allahım!. 

İsyân ve günâh kirleri ile kararmış bulunan gönüllerimizi, Rahmet ve Mağfiretinle aydınlatıver Allahım!.

Huzûr-ı Mâ'nevîne yönelen günâhkâr ellerimizi, Habîb-i Ekremin hürmetine boş çevirme Allahım! 

Nebiy-yi Muhteremin, azîz Peygamberimiz'in (s.a.v.) yaptığı Duâ ve niyâz ile Dergâh-ı İzzetine yöneliyoruz, lütfen, keremen,terahhumen, tefeddulen Duâlarımızı kabul eyle Allahım!.

Milletimize birlik ve şuur, yurdumuza huzur ver Allahım!

Ordumuzu gâlib, düşmanlarını kahr-u perişan eyle Allahım!

Terör belâsını ve üreten hâinleri hezîmete uğrat Allahım!

Vatanımıza göz dikenlere Sen dünyâyı dar eyle Allahım!.

Ezânımızı susturma, bayrağımızı yerlere düşürme Allahım!

Koç yiğitlerimize güç, kuvvet ver, yardım lütfeyle Allahım!.

Analarını gözü yaşlı, yavrularını babasız bırakma Allahım!

Zaferden sonra, sâlimen sevdiklerine kavuştur Allahım!

Şehid olanlara Rahmet, yaralılara şifâlar lütfeyle Allahım!. 

Duâlarımızı kabûl, hâinlerin tuzaklarını zâil eyle Allahım!

Umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emîn eyle Allahım!..

Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak, (doğruyu  doğru  olarak) göster ve bizi hakka, doğruya tâbi kıl, hakka uyanlardan, doğrulardan ve doğru iş yapanlardan eyle. Bize bâtılı bâtıl olarak, (yanlışı yanlış olarak) göster ve yanlışlardan uzak durmayı nasip buyur.

Ey Rabbimiz, Unuttuk ve hatâ ettikse bizi hesâba çekme!... 

Bize dünyâ’da ve âhirette iyi hâl ver ve bizi cehennem azâbından koru. Hesap günü geldiği zaman bizi, anamızı, babamızı ve Din kardeşlerimizi bağışla... Âmîn…​

Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün alel-Mürselîn vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemîn...

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm minen-Nebiyyîne vel-Mürselîn, salavâtullahi ve selâmühü aleyhim ecmaîn".

Allâh'ım, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'e ve âline, (temiz ehl-i beytine) rahmet ettiğin gibi; Hazret-i Âdem'e, Hazret-i Nûh'a, Hazret-i İbrâhîm'e, Hazret-i Mûsâ'ya ve Hazret-i İsâ'ya ve bunların arasındaki bütün Peygamberlerinin (İlk Peygamber'in Âdem aleyhis-selâm ile Son Peygamber'in Muhammed aleyhis-selâm arasında gelmiş-geçmiş bütün Nebî ve Rasüller'inin) üzerine salât-ü selâm, en güzel tahiyyât-ü ihtirâmlar olsun...