Sessi-sedâsız, tantanasız gelen garip Hicri Yeni Yıl..!

Hoş Geldin, safâlar, saâdetler getirerek gelirsin inşâAllah...

Allah'a ve âhiret günü'ne inanan Müslümanlar olarak,Dînî değerlerimize saygımızın sembollerinden biri olarak görüp, tes'îd edip değerlendirmemiz gereken Hicrî yılbaşımız "1 Muharrem 1439"  bu akşam (20 Eylül Çarşama) başlıyor...

İnşaAllah, yarın  (21 Eylül 2017 Perşembe günü) yeni yılın ilk günü'nü, Kitâbullah'da hürmetli aylar diye beyan buyurulan mübârek aylardan birincisi olan Muharrem-ül Haram'ı idrak etmiş olacağız.

Bu vesîle ile; bütün inananların Muharrem-i Şerif ve yeni hicrî yılını tebrik eder; milletimiz, memleketimiz, İslâm ve insanlık âlemi hakkında;
yeni tefekkürlere,
yeni tevbelere,
yeni niyetlere,
yeni iyilik ve güzelliklere,
Aziz ve Celil olan Yüce Allah'ın rızâsının olduğu yeni başlangıçlara vesile olmasını Cenab-ı Lemyezel'den niyaz ederiz.

İSLÂMÎ TAKVİM BAŞLANGICI HİCRÎ YILBAŞINI DEĞERLENDİRMEK

​Hicrî 1439. Yılbaşı ve İslâmî takvimin başlangıc günlerinin yaklaşması, Eşhur-u Hurum’dan (Yerlerin ve göklerin yaratıldığı günden Allah katında ayların adedinin on iki ve bunlardan dördünün hürmetli ay olduğu, Kelâm-ı İlahî ile beyan buyurulan, Zât-ı İlahî tarafından ilk on gecelerindeki İlahî rahmet ve büyük esrâra yemîn edilen Zilhicce ayının son günü, Muharrem ayının girmek üzere olduğu bu mübârek vakitler vesilesiyle, bir mübârek ayı şânına yakışır şekilde uğurlamak, diğer bir mübârek ayı da aynı şekilde karşılamak için yapılması tavsiye edilen nâfile ibâdetleri ve önemini, önce nefsimize, sonra inanıp kabul eden Mü’min gönüllere hatırlatmak istedik.

ZİLHİCCE AYI’NIN (SENENİN) SON GECESİNİ DEĞERLENDİRMEK

​Zilhicce’nin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür. Bu günde mümkünse Oruclu bulunmak, gecesinde de Allah rızası için bir Tesbih Namazı kılmak, sonra duâlar, tevbe istiğfarlar edilerek Yüce Allah’a yalvarmak çok büyük bir sevap ve fazîlettir.

​MUHARREM  AYINDA TESBİH  NAMAZI

​Muharrem ayı’nın ilk gecesi (20 Eylül 2017 Çarşamba) Allâhü Teâlâ’nın rızâsı için; aşağıdaki şekilde niyet edilerek bir Tesbîh Namazı kılınması önemle tavsiye edilmiştir.

“Yâ Rabbi!, Geçen seneyi benden (bizden) râzı olarak ayır. Yeni senede beni (bizi) mağfiret-i İlâhiyene, rızâ-yı İlâhîne ve hidâyet-i İlâhîne mazhar eyle. Yeni sene ile beraber açılan amel defterimizi rızâ-i İlâhîne muvâfık ameller ile doldurmayı bana (bize) nasip eyle.

​Beni, anamı- babamı, evl’ad-ü iyâlimi ve Din kardeşlerimi gadab-ı İlâhîne dûçâr edecek şeytan işi sû-i amellerden (her türlü kötü düşünce ve davranışlardan) muhâfaza buyur. Sana sığınıyor, Senden yardım diliyoruz Allahım. Allahü Ekber…”

​1. Rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,
​2. Rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
​3. Rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…
​4. Rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

​Namazdan sonra yedi kere istiğfâr getirilir, yedi kere salevât-ı şerîfe okunur ve arkasından duâ edilir.

​ CİDDÎ BİR NEFS MUHASEBESİ YAPMALIYIZ

​Allah’a ve âhiret gününe inanan Müslümanlar olarak Hicrî yılbaşı münâsebetiyle, hepimiz ciddî bir nefs muhasebesi yapmalı, ömür takvimimizden bir yaprağın daha koparılarak, mukadder son’a bir adım daha yaklaştığımız gerçeğine inanmalı; çoluk çocuk bütün âile fertlerimizle birlikte Cenâb-ı Hakk’a duâ etmeli, mümkün olduğu kadar kaza Namazları da kılmaya çalışarak, yeni yılı karşılamalıyız.​

TESBİH NAMAZI KILAMAYANLARA ÖZEL VE ÖNEMLİ TAVSİYE

​ Zilhicce ayının son gecesinde, (bu sene 20 Eylül 2017 Çarşamba) Tesbih Namazını kılamasak da, hiç olmazsa; Akşam ile Yatsı arasında, her rek’atte; 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okumak sûretiyle ve iki rek’atte bir selâm vererek, Allah rızâsı için 10 rek’at Namaz kılalım.
​Zîrâ; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v); “Allah’ın velî kulları onlardır ki; yüzlerine bakıldığı zaman Allah-ü Zülcelâl Hazretleri hatırlanır” mübârek sözünde ifâdesini hakkıyla bulan, Peygamber vârisi âlimler bu Namazları önemle tavsiye etmişlerdir..

​​Namaza şöyle niyet edilir. Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı (sene içerisinde işlediğim günahları) engin rahmetinle hasenâta (sevâba) tebdîl eyle. Beni hidâyet-i İlâhiyene ve rızâ-yı İlâhîne mazhar eyle Allahım. Allahü Ekber.” Denilir ve Namaza başlanır.
​Namazdan sonra, mümkünse en az 11 kere Kelime-i Tevhîd: “Lâ İlâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”
​11 kere İstiğfâr-ı Şerif: “Estağfirullâh-el azîm ve etûbü ileyk”,

​11 kere Salevât-ı Şerîfe: “Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed” okunur ve duâ edilir.
​Allah dostu büyük âlimler, (Allah onlardan râzı olsun) takvâ makâmına ulaşarak Allah’a yakın olmak isteyen Mü’minlere yardımcı olmak maksadı ile, böyle mübârek gün ve gecelerde yapılması gereken nâfile ibâdetleri ta’rif ve tavsiye ederlerken, duâ örnekleri ile de Yüce Allah’a nasıl duâ edilip, istekte bulunulacağı hususunda yol göstermişlerdir.

​Bu cümleden olarak, Hicrî yılbaşılarını en güzel şekilde karşılamak, Yüce Allah’ın rızâsını kazanmak isteyen Mü’minlere şu şekilde duâ etmelerini tavsiye etmişlerdir.

​ “Yâ Rabbî! Geçen seneyi bizden râzı olarak ayır, hasbelbeşer (insan olmamız hesebiyle şaşarak) işlediğimiz günahlarımızı bağışla.
​ Bizden sâdır olan ısyânları (sana karşı yapmamamız gerektiği halde bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahları bağışlayarak onları sevâba) hasenâta tebdil eyle.

​Yeni yılda; beni, çoluk çocuğumu ve Din kardeşlerimi sıhhat, âfiyet üzere hidâyeti İlâhiyende dâim kıl ve Rızâ-i İlâhiyene mazhar eyle Allahım!
​Ey Rbbimiz! Bize dünyâda ve âhirette iyi hal ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Hesap günü geldiği zaman bizi mağfiret et, bağışla. Anne ve babamı ve Mü’minleri de mağfiret et.”. ​

​MUHARREM  AYINDA  ORUC

​Muharrem ayının birinden onuna kadar, 10 gün Oruc tutmak fazîletli ibâdetlerdendir.

​Bu on günlük Orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde Oruc tutmalıdırlar.

​Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Muharrem ayının 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü “aşûre günü” oruç tutmuşlar ve “İnşâAllah! sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız.” buyurmuşlardır.

​Hicrî ayın ilk Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa, 900 senelik nâfile Oruc sevâbı verileceği Hadis-i Şeriflerle müjdelenmiştir.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜNDE BİN KERE İHLÂS-I ŞERİF OKUMAK

​Muharrem ayının birinci gününde, (bu sene; 21 Eylül 2017 Perşembe) her birinde Besmele çekerek bin kere İhlâs-ı Şerîf (Bismillahirrahmânirrahîm: Kul-hüvAllahü ehad. Allahüs-Samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül-Lehû küfüven ehad) okuyanları, merhamet edicilerin en merhametlisi, bağışlayıcıların ve bağışlamayı sevenlerin en büyüğü olan Yüce Allah (c.c.) lütfuyla, keremiyle bu âlem'den kul borcu ile huzûruna getirmeyecektir.
​Usûlüne uygun olarak bin kere İhlâ Sûresini okumaya “İhlâs Hatmi” denir ki, Eûzü- Besmele ile bir kere Fâtiha- i Şerif, üç kere de İhlâs-ı Şerif  Sûresini okuduktan sonra yedi kere Estağfirullah el azîm, yedi kere de Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed” denilir. Sonra, her defasında Besemele okunarak bin kere İhlâs-ı Şerif okumaktır.

​ Büyük İslâm âlimleri (Allah onlardan râzı olsun): “Muharrem-i Şerif’in ilk gününde, bu usul üzere bir İhlâs-ı Şerif hatmi okuyan Mü’minler,  Allah’ın izni ve ikrâmı ile, Kur’ân-i Kerimi 333 kere hatmetmiş gibi sevâba nâil olurlar.” buyurmuşlardır.. ​

​İnananlara, bu fırsattan gaflet etmemeleri önemle hatırlatılır.

​​MUHARREM AYINDA HUSEMÂ NAMAZI

​İslâm’da, Müslümanlar arasında, hele hele akrabalar arasında olmaması gerektiği halde, maalesef bir birine kırgın ve dargın olanların varlığı acı bir gerçektir. 

​Husemâ, (hasımlar, aralarında hak bulunanlar, karşı taraflar, düşmanlar) birbirleri ile barışıp helâlleşmeden ölüp, kıyâmet günü hak iddiâ edecek olanlara karşı bu Namazla mukâbele edilir.

​Hicrî senenin ilk ayının (Muharrem-i Şerif’in) ilk Cuma gecesi (bu sene; 21 Eylül Perşembe'yi 22 Eylül Cuma'ya) bağlayan gece, akşam ile yatsı arasında veya yatsıdan sonra; sevâbı dargın ve kırgın olduğu kişinin rûhuna hediye edilmek üzere Allah rızâsı için 4 rek'at bir Husemâ (düşmanlılkları ber-taraf etme) Namazı kılınması, önemle tavsiye edilen bir nâfile Namaz'dır. ​

Bu Namaz; (Husemâ Namazı) aynen öğle namazının sünneti gibi, dört kek’atte bir selâm verilerek kılınır.

​1'inci rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 11 İhlâs-ı Şerîf,
​2'nci rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf, 3 "Kul yâ eyyühel-kâfirûn...",
​3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf, 1 "El-hâkümüt-tekâsür...",
​4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 15 İhlâs-ı Şerîf, 1 Ayetü'l-Kürsî  okunur, sonra duâ edilir.
​Muharrem-i Şerif’in ilk Cuma gecesi kılınması tavsiye edilen bu Namazı ihmal etmemeli…
​Ayrıca; sene içerisindeki mübârek kandil geceleri, iki bayram gecesi, Cuma gece ve gündüzleri gibi mübârek vakitlerde sık sık kılınması önemle tavsiye edilmektedir.

​NOT: Bu yazıda kılınması tavsiye edilen namazlar, yapılması tavsiye edilen nâfile ibadetler, adı üstünde “nâfile” farz ve vâciplerin dışında kulu Allah’a yaklaştıran ibâdetler olup yerine getirilmesi Dînî bir mecbûriyet olmamakla beraber, takvâ makâmına ulaşarak manevî mertebelere nâil olmak isteyen Mü’minlere, yapacakları nâfile ibâdetler karşılığında alacakları mükafâtın büyüklüğü anlatılmak istenmiştir…
​“Sevâbı kılanlara, varsa vebâli bize olsun” diyerek Mü’min gönüllere önemle hatırlatırız…
​Muharrem-i Şerif  ayı  ve 1439. Hicrî yılın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün ehl-i imânın  huzur ve saâdetine , insanlık âleminin  hidâyet  ve sulh-u salâhına vesile olması  niyâzı  ile…​​

​Ey Rabbimiz! Unuttuk ve hatâ ettikse bizi hesâba çekme! ​
​Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme!
​Ey Rabbimiz!, günâhlarımızı bağışla, kötülüklerimizi (kusurlarımızı) ört ve ruhlarımızı iyilerle berâber al.
​Ey Rabbimiz!, Bize dünyâda da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. (Rahmetinle) bizi cehennem azâbından koru. Hesâb günü geldiği zaman, bizi mağfiret et, (günâhlarımızı bağışla). Annemizi- babamızı ve Mü’minleri de mağfiret buyur. Âmin.