Sene içerisinde Kandil Geceleri diye ifâde edilen mübârek geceler arasında ayrı bir mânâ ve yeri bulunan, Kur’ân-ı Kerim de “Fî leyletin mübâreketin” ifâdesiyle pek mübârek bir gece olduðu beyan buyurulan, Kadir Gecesinden sonra en büyük, en nurlu  gece “Berâet Gecesi”dir.

Berât kelimesi, Berâet'in kısaltılmışı olup; borçtan, isnad edilen suçtan kurtulmak, devlet tarafından vazîfelilere verilen ferman ve ödenilen vergi karşılıðında mükelleflere verilen makbuz manâlarına gelir.

Bir adı da Nısf-u Şa’bân (Şa’ban ayının yarısı gecesi) olan “Berâet Gecesi”ni İnşâAllah bu sene 1 Haziran 2015 Pazartesi günü idrak etmiş olacağız.

Cenâb-ı Hakk; semâvât ve arzı yarattığı günden beri ayların adedini on iki olarak takdir buyurup halketmiş, halk buyurduğu zamanı dilimlere, bölümlere ayırmış; yani senelere, seneleri aylara, ayları haftalara, haftaları günlere, günleri de saat ve dakîkalara ayırmış, bazısını da bazısından daha üstün, daha fazîletli ve mübârek kılmış ve onu kullarına rahmet ve maðfiret vesilesi yapmıştır.

Işte bu müstesnâ ve üstün vasıflarla çok özel hâle gelmiş olan vakitlerden birisi de “Şa’bân-ı Şerîf”in  onbeşinci gecesi yani “Berâet Gecesi”dir. 

KUR’ÂN-İ KERİM’DE BERÂET GECESİ

Allah-ü Teâla Kur’ân-ı Kerimde Duhân Sûresinin ilk Âyet-i Kerimelerinde şöyle buyurur.

“Hâ Mîm, (Helâl ile harâmı, vesâir hükümleri) açıkca bildiren (bu) kitâb’a (Kur’ân’a) yemîn ederim ki; hakikâten Biz onu mübârek bir gecede indirdik.

Muhakkak Biz Azîmuşşan (onunla inanmayanların uðrayacakları azâbı) haber vericileriz. (O, öyle bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden sâdır olan bir emirle, o gecede ayrılır”

Berâet Gecesi fazîleti pek büyük bir gecedir. Bunun bir çok sebebi olmakla birlikte, en başta gelen sebebi; Kur'ân-ı Kerîm'in indirilişinin birinci safhası olan “Inzâl”in  yani Levh-i Mahfuz’dan Dünya semâsında bulun Beyt-ül Izze’ye top yekün indirilme hâdisesinin  bu gecede vâkî olmuş olmasıdır.

Hiç şüphe yok ki; âhir zaman Nebîsi Muhammed aleyhisselâm’a  Nübüvvet ve Risâlet vazifesi  tebliğ edilirken, Vehy-i İlahî olan Kur’ân-ı Kerim bir Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde gelmeye başlamıştır ki, buna “Tenzil”denir. Kur'ân-ı Kerîm'in indirilişinin ikinci safhası olan “Tenzil” vakti geldiğinde  ve sebepleri zuhur ettiğinde sûre sûre, âyet âyet Cibrîl-i Emîn vasıtasıyla, Beytü-l-İzze’denRasûlüllah Efendimiz’e  23 senede indirilmesi  demektir.

Müfessirler ve Allah dostu büyük âlimler, Âyet-i Kerîmedeki “ mübârek gece” ifadesi, hem Berâet Gecesi’ne, hem de Kadir Gecesine delâlet eder demişlerdir.

Mü’minlerin mûmî kanâat ve bilgisi, Kur’ân-ı Kerim’in Ramazan-ı Şerif ayında ve Kadir Gecesinde indirildiği şeklindedir ve doğrudur.

Ancak, Kur’’an-ı Kerim’in Berâet Gecesinde indirildiği de doğrudur.

Bu iki doğrunun nasıl olduğunu, geliniz Osmanlı’nın son asır ulemâsından, evliyânın büyüklerinden, Vâris-i Rasûl ve Mürşid-i Kâmil  Ebulfârûk Süleyman Hilmi Silistrevi (k.s.) Hazretlerinin izahlarından öğrenelim.

“Kur’ân-ı Kerim hakkında hem inzal, hem de tenzîl vardır. Yani Kur’ân-ı Kerim’in’in iki yeri vardır.

Biri Levh-ı Mahfûz’da, diğeri  Semâ-i Dünyâ’daki nurdan bir kürsi üzerine nâzil olduğu Beyt-ül Izze’dedir.

 Kur'ân-ı Kerîm'in indirilişinin  “İnzal” ve “Tenzîl” olmak üzere iki safhası vardır.  

İnzal safhası:  Kurân-ı Kerim’in asıl nüshasının bulunduğu “Levh-i Mahfuz”dan dünyâ semâsındaki  “Beytü’l-İzze”  denilen yüce makama toplu olarak  inmesi ve indirilmesi hâdisesi dir ki, bir Şa’bân ayında ve Berâet Gecesinde olmuştur.

Tenzîl safhası: Kur’ân-ı Kerîm’in Beytü-l-İzze’den sûre sûre, âyet âyet indirilmesi demek olup, başlangıcıPeygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Nübüvvet ve Risâlet vazifesi tebliğ edilirken bir Ramazan ayında, Kadir Gecesinde “Seni yoktan vâr eden Rabbinin adı ile oku” diye gelen Vahy-i İlâhînin, sebepleri zuhûr edip, vakti zamanı geldikce Vahiy Meleği Cibrîl-i Emîn aleyhisselâm  vasıtasıyla,  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e  23 senede tebliğ edilerek ikmâl edilmesidir.

Âyet-i Kerîmede zikredilen; “Nezdimizden sâdır olan bir emirle, her hikmetli iş o gece de ayrılır” ifâdesi ile, Berât Gecesinde tecellî edeceği beyân buyurulan hikmetlerden bazıları  şöyledir.

Hikmetli her iş’den maksad; bu gecden gelecek sene bu geceye kadar, (hayır ve şerden, insanların ve bütün canlıların rızıklarından, doğumlardan, ölümlerden ve sâir işlerinden) vukûu hükme bağlanmış olan her şey bu gece de ayırt edilir, yazılır.

Bu gecede Allâhü Teâlâ (nın rahmeti) dünya semasına iner ve  fecre (sabah namazının vakti girinceye) kadar devam eder. Mü’minler mağfiret olunur, günahları bağışlanır.

Bu gecede, Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’e, “şefâat-ı küllî” salâhiyeti bahşedilmiş, ümmetinin tamâmına şefâat izni verilmiştir.

Bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üzerine çokca salâtü selâm okuyanlara, Peygamberlerin, Melelkerin ve sâlih mü’minlerin sevaplarından verileceği müjdelenmiştir.

Bu gecede Allâhü Teâlâ'nın bir sünneti, âdet-i İlâhîsi olarak Zemzem kuyusunun suyu açık bir şekilde artırılır.

   BERÂET GECESİ VE GÜNDÜZÜNE YAPILMALI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ

Kur’ân-ı Kerim de “Fî leyletin mübâreketin” ifadesiyle mübârek bir gece olduðu beyan buyurulan “Berâet Gecesi”nin nasıl ihyâ edilmesi gerektiðini, feyz ve bereketinden nasıl istifade edileceði husûsundaSeyyid-ül Enbiyâ aleyhi ekmelüs-salâtü ves-selâm Efendimiz Hazretleri şöyle buyurmuşlardır.

Şa'bânın yarı (onbeşinci) gecesi olduðu vakit, gecesinde (ibâdet  için) kalkınız. Gündüzünde oruç tutunuz.Zirâ Allâh-ü Teâlâ o gece güneşin batışı ile (beraber) dünyâ semâsına rahmetiyle tecellî eder de (şöyle) buyurur:

Benden maðfiret dileyen, günahlarının baðışlanmasını isteyen yok mu? onu baðışlayayım!

Bir rızık isteyecek yok mu? ona rızık vereyim!

Bir dertli yok mu? (istesin de) âfiyet vereyim! buyurur ve bu (dâvet) tanyeri aðarıncaya kadar devam eder”.

Şa’banın yarısı gecesiydi. Cebrâil (a.s.) bana geldi ve: Ya Muhammed  (s.a.v.) bu gece, semânın ve rahmet kapılarının açıldığı gecedir. Kalk namaz kıl, başını ve ellerini semaya kaldır.” dedi.

Ben: Ey Cebraîl bu gece nedir?  dedim. Cebraîl:

Bu gece üç yüz rahmet kapısının açıldığı gecedir. Bu gece, Allah’ü Teâlâ: Allah’a şirk koşanlar, sihirbazlar, içki içenler, zinâ edenler, fâiz yiyenler, ana-babasına âsî olanlar, söz taşıyanlar, ve sıla-i rahmi terk edenler hariç, bütün kullarını mağfiret buyurur. Bunlar ise, tevbe edip günahları terk edinceye kadar mağfiret olunmazlar.” dedi.

Kadir gecesinden sonra, Şa’ban’ın yarısı (Berâet) gecesinden daha üstün gece yoktur.

Kim, bayram gecelerini ve Şa’ban’ın yarısı  (Berâet) gecesini ihyâ eder (o geceyi Allah’a ibadetle, tevbe istiğfar ederek, kazâ ve nâfile namazlar kılarak, Kur’an okuyarak geçirir) se, kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez ..

Berâet Gecesinde öncelikle samîmi bir tevbe ile tevbe edip, çokca istiğfar getirilmeli, Rasûlüllah  Efendimiz (s.a.v.) üzerine bolca salâtü selâm okunmalı, kazâ namazı borcu olanlar hiç olmazsa bir günlük kazâ namazı kılmalı,Cenâb-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulmalıdır. Küllî bir tevbe ve istiðfar (bütün vücud ile yapılan en büyük tevbe istiğfar) olmak üzere (mümkünse) bir de Tesbih Namazı kılınması önemle tavsiye  edilmiştir.

Ayrıca; Berâet Gecesinde, “Hayır Namazı” adıyla 100 rek’atlik bir nâfile namaz kılınması da Allah dostları tarafından önemle tavsiye edilmiştir.

Bu namazın kemâli yani matlup ve merğub olanı;iki rek’atte bir seleâm verilerek 100 rek’at olarak kılmaktır.Ancak, mutlaka 100 rek’at kılınacak, kılınmazsa olmaz diye bir şey yoktur. Kim nekadar kılabilir, ne kadarına gücü yeterse o kadar kılabilir.

Hayır namazının azı ise; 10 rek’attir. Yani hiç olmazsa 10 rek’at kılmak lâzımdır.

HAYIR NAMAZI İLE İLGİLİ İR BKISSA

Pirân denilen keşif ehli büyük Allah dostlarından biri  Berâet Gecesi kılınması tavsiye edilen bu namaz hakkında şöyle bir kıssa anlatmıştır.

Bir Mü’min Berâet Gecesinde bu 100 rek’atlik hayır namazını kılmaya niyet etimiş, namaza başlamış, ancak tamamlayamadan secdede uyuya kalmış.

Kulun bu hâlinden râzı ve memnun olan Yüce Allah bu kulunu Meleklerine göstermeyi murâd etmiş ve Meleklere:“Dünyanın falan yerinde, falan ev’denamaz kılarken secdede seccadesi üzerinde uyuya kalmış bir kulum var, onun rûhu benim yanımda, cesedi ise orada, gidin bedenini görün, o kulumu ziyâret edin”buyurmuş, Meleklergidip, ziyâret edip görmüşler. Böylece Cenâbı Hakk; sevdiği, hâlinden memnun olduğu o kulunu Meleklerine de göstererek memnûniyetini paylaşmıştır.

Bu sebeple;önce kendi nefsimize, sonra Mü’min gönüllere hatırlatırız ki; Cenâb-ı Hakkın rızâsını kazanmak isteyen sağlığı yerinde olan kadın - erkek her mükellef Müslüman bu namazı kılmaya elinden geldiği kadar gayret etmeli, 100 rek’at kılamazsam olmaz demememli, ne kadar kılabilrse, ne kadarına gücü yeterse o kadar kılmalıdır.

Ayrıca; Allah dostu büyük âlimlerin:“Berâet Gecesinde Allah rızâsı için 100 rek’atlik hayır namazını kılabilen  kimseler,  o sene içerisinde ölürlerse, biiznillah şehidlik mertebesine  nâil olurlar” müjdesi de unutulmamalıdır!

BERÂET GECESİNDE HAYIR NAMAZI

Berâet Gecesinde kılınması önemle tavsiye edilen Hayır Namazınına nasıl niyet edileceği, namazda ve namazdan sonra neler okunacağı ile alakalı bilgileri (arzu edenler için) takdim ediyoruz.

Namaza şöyle niyet edilir: Yâ Rabbi, beniafv-ı İlâhî’ne, feyz-i İlâhî’ne mazhar eyle. Kasvet-i kalb’den, dünya ve âhiret sıkıntılarından hâlâs eyleyip, süedâ defterine kaydeyle.

Niyetettimrızâ-i şerifiniçinnamaza.AllahüEkber:

Her rek’atte; Fatiha’dansonra10 kere“Ihlâs-ı Şerif” (KulhüvAllahüehad ) sûresiokunur.

Ikirek’attebirselâmverilerek 100 rek’at’etamamlanır.

Bu namaz, her rek’atte 100 defa “Ihlâs-ı Şerif” okumaksuretiyle 10 rek’atolarak da kılınabilir.

   Namazdansonra; (Allah Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerifininebcedhesâbınagöreadediolan) 11 şey, (ResûlüllahEfendimizinismiolan “Tâhâ”nınebcedhesâbıylaadediolan) 14 kereokunur.

Bunlar;

14 kereIstiðfâr-i Şerîf (Estaðfirullah el-âzîmveetûbüileyk)

14 kereSalâvât-ı Şerîfe (AllahümmesallialâseyyidinâMuhammedinvealââliseyyidinâMuhammed)    14 kereFatiha-i Şerîfe (Besmeleyle. (ElhamdülillâhiRabbilâlemîn, Errahmânirrâhîm…)

14 kereÂyetü’lKürsî (Besmeleyle)  (Allâhülâilâheillâhüvelhayyülkayyûm…)

14 kereTevbeSûresi’nin son ikiâyeti (Besmeleyle)  (LekadcâekümRasûlüm- min enfüsiküm…)

14 kere “Yâsîn”, “Yâsîn” dediktensonra1 kereYâsîn-i Şerif, 

14 kereIhlâs-ı Şerîf (Besmeleyle) (Kulhüvallâhüehad…)

14 kereFelâkSûresi (Besmeleyle) (Kuleûzübirabbilfelâk…)

14 kereNâsSûresi (Besmeleyle) (Kuleûzübirabbinnâs…)

14 kere “Sübhânellâhive’l-hamdülillâhivelâilâheillallâhuvallâhüekber. Velâhavlevelâkuvveteillâbillahi’l-aliyyi’lazîm”

14 kereSalâvât-ı Şerîfe (Salât-ı Münciyeokumakefdaldir) okunur, sonraDuâyapılır.

  Cenâb-ı Hak; kalbî, lisânî, bedenî ve mâlî her türlü ibadetlerimizi Yüce dergâhında en güzel surette kabul buyursun.Âmîn...

Berâetiniz nurdan, kandiliniz mübârek olsun.