İnşâAllah, 19 Mayıs  2015 Salı günü idrâk edeceğimiz Şa’ban ayı, üç ayların ikincisi, kamerî ayların ise sekizincisi olup Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.)’in  ay’ı dır.

Hikmet ve ma’rifet ehli Allah dostu âlimler: Şa’ban kelimesi beş harf olup, ifâde ettiði bir çok mâna olmakla beraber hayırlar bu ay’da şu’belendiði için kendisine bu isim verilmiş, beş harfden her harf  ile Mü’minlere atıyye (İlahî hediye ve ihsanlar)  verilir”  demişlerdir.

   (Şın), şeref ve şefâate,

    (Ayn) izzet ve kerâmete,

    (Be) birr-u ihsâna ve berâete,

    (Elif), ülfet ve  muhabbete,

    (Nun) ise  Allah'ın nûruna delâlet  eder.

     /images/stories/date/051815/islam-ve-hayat/051815-aban-ayn-deerlendirmek--1.jpg
Aynı  zamanda (Be) harfinin kelimenin tam ortasında olması bu ayın ortasının yani onbeşinci gecesinin Berâet Gecesi olmasına işârettir.

    “Recep, beden temizliği yani günahlardan istiğfar için, Şa’ban, kalp temizliği, ayıplardan kalbi ıslah için, Ramazan, ruh temizliği yani kalpleri nurlandırmak için, Kadir Gecesi, Allah’ü Teâlâ’ya yaklaşmak içindir” demişlerdir. 

   İdrâk etmek üzere bulunduğumuz Şa’ban ayı vesîle ile; Allah’ın rahmet ve mağfiretini, Peygamber sallAllahü aleyhi vesellem’in şefâatini uman nefsimize ve Mü’min gönüllere hatırlatırız ki;  

   Allah Rasûlü Efendimiz’in (s.a.v.) ifâdeleri ile: Şa’ban ayı Receb ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların gafletle geçirdikleri, ihmal ettikleri bir ay’dır.

    İnananlar olarak, bu mübârek ayı en güzel şekilde değerlendirebilmek için neler yapmalıyız sorularına, kadın- erkek her mükellef Müslümanın kolayca yapabileceği şekilde  cevaplar vermeye çalışacağız.

   Şa’ban ayı Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.)’in  ay’ı olması hasebiyle, bu ayda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üzerine mümkün olduğunca çok salavât-ı şerife okumaya çalışmalıyız ki, şefâat-i Muhammedî’ye nâil olabilelim.

   Yine mümkün olduğunca çokca İstiğfâr-ı Şerîf getirmeli yani “Estağfirullah-el azîm ve etûbü ileyk” denilmeli ve Zât-ı İlâhîden bahseden İhlâs-ı Şerîf (Kul hüvAllahü ehad) sûresini çok okumaya, (en azından; her gün 100 kere İstiğfar, 100 kere Salvât-ı Şerîfe ve 100 kere İhlâs-ı Şerif okumaya) gayret edilmelidir.

   Unutulmamalıdır ki; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üzerine çokca  Salavât-ı Şerife  okumak; “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ ve Nebiyyinâ Muhammed”  demek, o kimsede Peygamber sevgisi olduðunun en bâriz alâmetidir.

   Rasûlüllah’ı (s.a.v.) memnun eden selâmlama şekli

   Hikmet ve ma’rifet ehli büyüklerin ifâdesine göre; İsrâ ve Mi’rac seyâhatinde Cenâb-ı Hakk’ın Habîbini bilâ vâsıta selâmladığı şekilde Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) selâmlamakyani  “Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyi ve Rahmetüllahi ve berekâtühü” diyerek selâmlamak Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) pek hoşlandığı bir selâmlama şeklidir.   

   Binâenaleyh, Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) üzerine bu şekilde de salât-ü selâm okumayı ihmal etmemelidir.

  Yine bu mübârek ay’da; Allah Rasûlü Efendimiz’in (s.a.v.):  “Geceleri insanlar uyurken kalkıp uyumayan Yüce Allah için Namaz kılarsanız, Rabbinizin selâm evi olan Cennet’e selâmetle giresiniz” buyurduğu üzere; geceleri kalkıp teheccüd namazları kılmalı, Ayrıca hiç olmazsa; bir başında, bir ortasında  ve sonunda olmak üzere, (tercîhen) Cuma geceleri her rek’atte bir Fatiha, üç Âyetü'l-Kürsî okunarak (günahların afvına vesîle ve en büyük tevbe istiğfar makamında dört rekatli bir namaz olan) Tesbih Namazı da kılınmalıdır.

   ŞA’BAN AYINI ORUÇ İLE KARŞILAMAK

   Mü’min gönüllere, Ramazan-ı Şerif’in iyice yaklaştığını haber veren Şa’ban ayı (mümkünse) oruç tutularak karşılanmalıdır. 

   Durumu müsâit olanlar, Ramazan-ı Şerif ayına ta’zim ve hazırlık için, başında üç gün, ortasında üç gün ve sonunda üç gün olmak üzere, hiç olmazsa on gün oruç tutmaya çalışmalıdır.

   Çünki, Allah’ın Rasûlü (s.a.v.): “Ramazandan sonra en faziletli, Allah-ü Teâlâ’ya en sevimli oruç, Şa’ban ayında tutulan oruçtur.” buyurmuşlardır.

   Mü’minlerin anneleri Hazreti Aişe-i Sıddîka ve Ümmü Seleme (r.a.) vâlidelerimiz anlatıyorlar. “Rasûlüllah (s.a.v.) Ramazan ayından sonra hiç bir ay’da Şa’ban ayındaki kadar oruç tutmamıştır.”

   Yine; Zeyd bin Üsâme (r.a.) anlatıyor. “Ey Allah’ın Rasûlü! Sizin Şa’ban ayında tuttuğunuz kadar hiç bir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum” dediğimde, şöyle buyurdular.

Şa’ban ayı Receb ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. İhmal ettikleri bir ay’dır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbına yükseltilir. Bu sebeple, ben de amellerimin oruçlu iken yükseltilmesini (Yüce Huzûr’a) arzedilmesini isterim.

   ALLAH KATINDA EN FAZİLETLİ NÂFİLE ORUÇ

   Nâfile oruçların en faziletlisi hakkında, İmâmı Tirmizi (r.h), Hazreti Enes (r.a.)’in şöyle dediğini nakleder.

   Rasûlüllah (s.a.v.)’a Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç hangisidir? diye sorulunca: “Ramazan’a  ta’zim için “Şaban” ayında tutulan oruç”  buyurdu. 

   Hangi sadaka daha faziletlidir?  denilince: “Ramazan ayında verilen sadaka”  buyurdular.

   Mü’minlerin annesi Hazreti Âişe (r.a.) bildiriyor:

   Peygamber (s.a.v.) Şa’ban ayının tamamını oruç tutardı. Ben kendisine: Yâ RasûlAllah! Oruç tuttuğun ayların  en  sevimlisi Sana Şa’ban ayı mıdır? Dediğimde; şöyle buyurdu.  

Yâ Âişe, Allah bu sene içerisinde ölecek kimseleri Şa’ban ayı içerisinde yazar. Ben de ecelimin oruçlu iken gelmesini (yazılmasını) istiyorum”. buyurdular.

   GÜNÜ DEĞERLENDİRMEK ÇOK ÖNEMLİ       

Unutulmamalıdır ki, dünyâ üç günden ibârettir.

   Biri “dün” dür geçmiştir. İbret alınacak gündür. Geri gelmesi mümkün değildir.

   Biri “bugün”dür. Ganîmetdir. Amel etme, değerlendirme günüdür.

   Diğeri de “yârın”dır ki emeldir. Tehlikelidir.Ona çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz..

   Aylar’da böyledir. Receb-i Şerif geçmiştir, geri gelmez. Ramazan-ı Şerif ise gelecektir, ancak, hiç birimiz ona kavuşup kavuşamayacağımızı bilmiyoruz. 

       O halde; Memnun olarak mı? kırgın olarak mı? nasıl uğurladığımızı bilmediğimiz Allah’ın ayı Receb-i Şerif ile, kavuşmayı ümid ettiğimiz, evveli rahmet, ortası mağfiret  ve  sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif arasında bir vâsıta olarak idrâk ettiğimiz Şa’ban-ı Şerif’i  Rabbimizi memnun ve râzı edecek güzel amel ve ihlaslı ibâdetlerle değerlendirmeye gayret edelim.

   Şa’bân-ı Şerifiniz mübârek, duâlarınız müstecâb olsun.