Ayların sultânı Ramazan-ı Şerif’in habercisi, Kur’ân-ı Kerim’de hürmetli aylardan biri olarak ifade ve beyan buyurulan, Yüce Allah’ın Zâtına tahsis buyurduğu, Allah Rasûlü’nün (s.a.v.): “Allah’ım bizim için Receb ve Şa’ban aylarını müb’arek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” diye sık sık duâ ettiği Receb-i Şerif ayının birinci on günü içerisinde bulunuyoruz.

Manevî fırsat ve kazanç mevsimi üç ayların başlangıcı olan mübârek Receb ayının birinci on günü vesilesi ile, önce kendi nefsimize, sâniyen inanıp kabul eden Din kardeşlerimize, Receb ayı içerisinde kılınması tavsiye edilen Hâcet Namazı (Yüce Yaratıcı’dan isteklerinin yerine getirilmesini niyaz ederek, Receb ayı’nin ilk, ikinci ve üçüncü on günleri içerisinde kılınması tavsiye edilen namaz) ile, yapılması tavsiye edilen nâfile ibâdetlerin önemini bir kere daha hatırlatmayı faydalı gördük.  

     Bilinmesini isteriz ki; siz değerli okuyucularımızla burada paylaşılan  bilgi ve tavsiyeler; Ehl-i Sünnet akîdesine, Hanefî Fıkhına ve hayatın merkezini ıslah etme gayreti  olarak özetleyebileceğimiz tasavvuf yolunun âdap ve tavsiyelerine uygunluğu hassas bir ilmî süzgeçten geçirilmek sûreti ile hazırlanmaktadır.

            Yine bilinmesini isteriz ki; İki cihan sâadetmize vesile olması için örnek almaya çalıştığımız Allah dostu, ma’neviyât büyüklerinin, inananlara mübârek gün ve gecelerde yapılmasını tavsiye ettikleri nâfile ibadetlerin önemi, nasıl yapılacağı, başta Kandil Geceleri olmak üzere hayır mevsimlerinin en iyi şekilde nasıl ihyâ edilip değerlendirileceği, mânevî mertebelere nasıl ulaşılacağı, günah ve gaflet kirlerinden nasıl arınılacağı, kısaca Yüce Allah’a yakın olmanın yollarının neler olduğu Din kardeşlerimizle paylaşılmak, karşılığında ise, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı kazanılmak maksadı ile kaleme alınmaktadır.

Günümüzde kendilerini yegâne Dînî otorite zanneden bazı ilahiyâtcıların “Bid’adlar sünnetleri yok eder” diye ma’sum ve doğru başlık altında söyledikleri: “Kandil adı verilen bereketli gecelere ait belli sayıda ve vakitte kılınacak bir namaz ibadeti yoktur. Üç aylara girdik, bu aylarda kandil gecelerini de yaşayacağız. Yılın bütününe ait nâfile ibâdetleri bırakıp birkaç gecede “işi halletme” kabilinden sünnette yeri olmayan şeyleri yapmayalım” demelerini, özellikle “uydurma namazlar” ifadelerini esefle ve hayretle karşıladığımızın da bilinmesini isteriz.  

   Unutulmamalıdır ki; mânevî kazanç ve hayır mevsimi olarak ifâde edilen mübârek gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen ibâdetler, adı üstünda “nâfile ibâdetler” olup, yerine getirilmesi mecbûrî yani farz veya vâcip değildir. Bunların Dînin emirleri arasında olduğu da söylenmemektedir ki, bid’ad olsun. Sâdece nasla (âyet-ikerîme ve hadis-i şerif ile) sâbit olduğu üzere; zaman ve mekanların kudsiyeti sebebiyle, mübârek gün ve gecelerde yapılacak nâfile ibâdetlerin sevaplarının fazla olacağı bildirilmek ve teşvik edilmektedir.

   Meselâ: “Kadir Gecesini ihyâ etmenin bin ay’ı ibâdetle geçirmekten daha hayırlı, Beytullah’ta kılınacak bir namazın başka yerde kılınacak yüz bin namaz’dan daha değerli olduğu” nas ile sâbit olan bir gerçek olduğu gibi. 

   Binâeanalyh, bizim tavsiye ve teşvik etmeye çalıştığımız mübârek gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen nâfile ibâdetlere “bazı ilahıyâtcılar karşı çıksalar, kabul etmeseler de” nâcizâne biz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Allah’ın dostları (Allah’ın velî kulları) onlardır ki, görüldükleri zaman Allah hatırlanır” buyurduğu maneviyât büyüklerinin önemli tavsiyelerine güvendiğimiz, son derece mühim ve karşılığında verilecek mükâfâtların da o nisbette büyük olduğuna inandığımız için, önce kendi nefsimize, sonra da inananlara, mübârek gün ver gecelerde kılınması tavsiye edilen nâfile namaz ve ibâdetleri önemle tavsiye ve teşvik ediyoruz.

  Nâfile ibâdetlerin önemi husûsundaki delil ve dayanağımız; Yüce Allah’ın: “Farzlarla (beş vakit namaz, Cuma namazı, Ramazan orucu, Zekât ve Hac ile)  kulum Bana olan borcunu ödemiş olur. Ben’den (gadabımdan-azâbımdan) kurtulur. Nâfile ibâdetler ile de, Bana (Benim rızâma, rahmet, merhamet ve yardımıma) yakın olur.”  Hadis-i Kudsî’sidir.   

  Görüldüğü üzere; nâfile ibâdetleri yerine getirmek mecbûrî olmamakla beraber, bu ibâdetlerin kulu Rabbı’na yakınlaştırdığını bizzat Cenâb-ı Hak bildirmektedir.

      Allah-ü Teâla Peygamber Efendimiz’e  (s.a.v.) ve O’nun şahsında kıyâmete kadar, Kur’ân-ı okuyup anlayan kullarına hitâben; “İnananlara Kur’ânla öğüt verip vazifelerini hatırlat. Çünkü hatırlatmak mü’minlere muhakkak  fayda verir.” Buyuruyor, (Zâriyât 55)

   Peygamber sallAllahü aleyhi ve sellem Efendimiz de: “Hayra delâlet ve teþvik eden o hayrý yapan gibidir. Hayrý yapanýn ecrinden, alacaðý sevaptan hiç bir þey eksilmeksizin, bir misli de hayra delâlet edene verilir”.  Buyurmuşlardır.

  İşte bu Peygamberî müjdeye nâil olmak ümidi ile, önce nefsimize, sonra Mü’min gönüllere hatırlatmalar yapmaktayız ve inşâAllah fırsat buldukça da hatırlatmalarımıza devam edeceğiz..

  RECEB AYINDA KILINMASI TAVSİYE EDİLEN HÂCET NAMAZI VE KILINIŞ ŞEKLİ

   Receb ayında kılnması tavsiye edilen hâcet namazının önemi ile alakalı olarak izninizle; sözleri ile yaşayışlarının aynı olduğuna inandığım, hayâtını ve bütün mal varlığını ümmet-i Muhammed’in evladına Allah’ın Dînini ve Kitâbını öğretmeye adamış bir İslâm büyüğünden bizzat dinlediğim şekli ile nakletmek istiyorum.     

   Receb-i Şerif, Peygamber Efendimizin  ifâdeleri ile, Allah’ın ayı ve Kur’ân-ı Kerim’de beyan buyurulan hürmetli aylardan biridir. Receb ayının biri ile 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ile 30'u arasında birer defa olmak üzere kılınacak 10'ar rek'at Hâcet Namazı vardır.

   Bu Namaz çok mühimdir. Biliyorsunuz. Nâfile namazların kazâsı yoktur.

   Ancak, Receb ayı içerisinde bu namazı kılamamış olanlara bu ayda (Not: Konuşma, 90’lı yılların başlarında bir Şa’ban-ı Şerif ayının ilk günlerinde yapılmıştır.) kılmalarını tavsiye ederim”. buyurdu ve namaza  nasıl niyet edileceğini ve nasıl kılınacağını şöyle anlattı. 

   Receb ayının 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ile 30'u arasında sadece birer defa olmak üzere kılınacak10'ar rek'atlik Hacet Namazının hepsinin de kılınış şekli aynıdır.

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, Cuma ve Pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde (Rasûlüllah Efendimiz Hazretlerinin ifâde buyurdukları gibi; “insanlar uyurken, seher vaktinde kalkıp, uyumayan Allah’a ibâdet eden sâdıkların namaz kıldığı vakitte” kılınması efdâldir.

Bu namaz, çok mühimdir! Mü'min ile münâfığı ayıran bir namazdır. Münâfık olanlar bu namazı kılamazlar. Onlara bu namazı kılmak çok ağır gelir.

Bu 30 rek'at namazı kılanlar Allah’ın izni ile hidâyete ererler. Bu namazı kılanların kalbleri ölmez.

Bu namaz, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in berberi Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Namazına şöyle niyet edilir: Yâ Rabbî, beni dünyayı teşrifleri ile nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, feyz-i İlâhîne, rızâ-i İlâhîne nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle.

Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-i şerîfin için;Allâhü Ekber.”  Namaza başlanır.

Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn...”, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

   Namazdan sonra 11 defa:

   “Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’attan sonra 11 defa şu duâ edilir:

   “İlâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyûmen dâimen ebedâ”

Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da, şu duâ 11 kere okunur:

   “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye lima mena’te ve lâ râdde lima kadayte ve lâ mübeddile limâ hakemte ve lâ yenfeu zel-ceddi minkel-ceddü.

   Sübhâne Rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhâb.

   Sübhâne Rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhâb.

   Sübhâne Rabbiyel-aliyyil-a’lel-kerîmil-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü ya vehhâb”.  Okunur sonra duâ edilir… 

   PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V.)  DİLİNDEN  RECEB  AYI

Taberâninin “Kebir”inde kaydettiği, Said ibni Ebû Râşid (r.a.)’in rivâyet ettiği bir Hadisi Şerifte  Peygamber Efendimiz   (s.a.v): “Receb büyük bir aydır. Allah (c.c.) bu ayda hasenâtı  kat kat eder.

Kim Receb’den bir gün oruç tutarsa, sanki bir sene oruç tutmuş gibi olur.

Kim ondan yedi gün oruç tutarsa, ona cehennem kapıları kapanır. Kim ondan sekiz gün oruç tutarsa ona sekiz Cennetin kapısı açılır.

Kim ondan on gün oruç tutarsa, Allah ona istediğini verir.

Kim ondan onbeş gün oruç tutarsa, semâdan bir münâdî şöyle seslenir: “Geçmişin affolundu. Amellere yeniden başla”. Kim artırırsa, Allah da onu artırır.

        Allahü Teâla Receb ayında Nuh (a.s.) ı gemiye bindirdi. Ve o Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Onlarla gemi altı ay seyretti. Bunun sonu aşûre günüdür. Ve gemi “Cûdi” dağına indirildi. O gün de Nuh (a.s.), yanındaki insanlar ve hayvanlar hepsi, Aziz ve Celîl olan Allah için, şükür olarak oruçlu idiler.

Allah, denizi benî isrâil için aşûre gününde yardı. Ve yine aşûre gününde Allah (z.c.h.z.)leri Âdem (a.s.)’ın tevbesini ve Yunus (a.s.)’ın şehrinin halkının tevbesini de kabul etti. İbrâhim (a.s.) de o günde doğdu.

Receb “Haram” aylardandır ve onun günleri altıncı kat semânın kapıları üzerinde yazılıdır.

Bir kimse onda bir gün oruç tutar ve bu orucunu Allahın takvâsı içinde ikmâl ederse, o kapı ve günler dile gelerek “ Yâ Rabbi onu bağışla”diye duâ ve niyâz  ederler.

Şâyet orucunu takvâ üzerine tamamlamazsa istiğfâr etmezler,ve “nefsin sana oyun etti” derler.

   Recep ayýnýn birinci günü oruç tutanlara 3 senelik, ikinci günü oruç tutanlara 2 senelik, üçüncü günü oruç tutanlara ise bir senelik, üç günden sonra her güne birer ay nâfile oruç sevâbý verilir.      

   Receb’in ilk Cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir.

   Bu gecenin üçte biri olduğunda gök yüzünde ve yer yüzünde hiç bir melek kalmaz, hepsi Ka’be'de ve o’nun etrâfında toplanır.

   Cenâb-ı Hak niçin toplandıklarını ve niyetlerini hakkıyla bildiği halde  onlara sorar:Ey meleklerim! Ne sitiyorsunuz? Dilediğinizi benden isteyinizbuyurur.

   Onlar da'Ey Rabb’imiz! Senden isteğimiz, Receb ayında oruç tutanları bağışlamandır.”  derler.

   Bunun üzerine Allâhü Teâlâ: “Ey meleklerim şâhid olun. Receb ayında, benim rızam için oruç tutanları bağışladım.”  buyurur.

RECEB AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN  EVRÂD-Ü EZKÂR

Receb ayı, Cenâb-ı Hakk’ın Zâtına mahsus bir ay olduğu için,  bu ay da Cenâbı Hakk’a çok iltica etmeli, mümkün olduğu kadar çokca Kelime-i Tevhîd, İstiğfâr ve Salavât-ı Şerife okumaya çalışılmalı, bilhassa  Zât-ı İâhî’yi bildiren İhlâs (Kul hüvAllahü ehad) Sûresini  çok okumalıdır.

   Receb ayında ne yapmalıyız? nasıl değerlendirbiliriz? sorularına  en güzel cevabı, şüphesiz ki âlemlerin Efendisi, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in  mübârek  hayâtında ve sözlerinde  bulabiliriz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Medine hayâtı boyunca, gece gündüz yanında ve hizmetinde bulunma  şerefinin sâhibi olan Hazreti Enes (r.a.) diyor ki:

Allah’ın  Rasûlü  (s.a.v.)  Ramazan  ayı dışında en fazla Receb ve Şâban aylarında oruç tutarlardı”.  

Binâenaleyh, ilk tavsiyemiz, sağlığı ve durumu müsâit olanların, bu mübârek ay’ı oruç tutarak karşılamaları, hiç olmazsa  ilk üç gününde oruç tutmalarıdır.

Ayrıca, “Eyyâm-ı Bîd” yani ayın 13, 14  ve 15’inci günlerinde de, oruc tutmak mühim  bir sünnet-i seniyyeyi yerine getirmek olduğundan, nice hastalıklardan biiznillah şifâ bulunacağı da müjdelenmektedir.

Yine Hazreti Enes (r.a.) diyor ki; Allah’ın Rasûlü  (s.a.v.);  Receb ayı girdiğinde , “Allahım bize Receb ve Şâban’ı mübârek kıl ve bizi Ramazan’a  ulaştır.”  duâsını çok okurlardı. 

Dolayısıyla, O büyük Peygamberin (s.a.v.) ümmetleri  olarak bizlerin de, Receb ve Şa’ban ayı boyunca bu duâ’yı çok okumamız icabettiği açıktır.

   Ey Yüce Rabbımız!

   İçinde bulunduğumuz mübârek gün ve geceler hürmetine! 

   Kuds-ü Ka’be, Sidre-i Müntehâ, Arş-ı Muallâ hürmetine!

   Ramazan-ı Şerif içerisinde gizlediğin Leyle-i Kadir ve Kur’ân-i Kerim içerisinde gizlediğin İsmi Â’zamın hürmetine!

   Kâinâtı yüzü suyu hürmetine yarattığın, Leyle-i Mi’Rac’da  huzûruna da’vet edip kabul buyurduğun, Cemâlinle müşerref kıldığın Habîb-i Edîb’in Efendimiz (s.a.v.) ve bütün sevdiklerin hürmetine!

   Bizlere, neslimize ve bütün ehl-i imân’a, lütf-ü kereminle muâmele eyleyerek, son nefesimize kadar, son nefesimiz dâhil, sıhhat ve âfiyet üzere, erzel-i ömre düşürmeden, iman ve hidâyet üzere Rızâ-i Şerîfine uygun amellerle yaşamayı, rahmet, mağfiret ve bereketinden bol bol istifâde etmeyi, ömrümüz hitâma erdiğinde, kâmil bir îmanla teslîm-i ruh ederek cennet ve Cemâlinle müşerref kılacağın bahtiyar kullarından olmayı nasip buyur.    Âmin…