Nisan ayının on dördünden başlayarak, Mayıs ayının on dördünde kadar olan zaman içinde yağan yağmurlara “Nîsan yağmuru” denir.

Nisan ayı ve içinde bulunduğumuz mübârek günler vesîlesi ile; şahsımız ve muhterem okuyucularımızın istifâdesi için yeryüzü sularının en saf’ı olan Nisan yağmuru ve bazı esrâr-ı acîbesi üzerinde durmak istedik. İnşâAllah faydalı olur...

                Hadis-i Şerif’te Nisan yağmuru:

                İbn-i Ömer (r.anhümâ) nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

                “Nefsim yedi kudretinde musahhar olan Allâh-ü Teâlâ’ya yemîn ederim ki, bana Cebrâîl (a.s.) gelip şöyle haber verdi.    Kim Nisan yağmurundan bir miktar alır sonra ona;

                70 Fâtiha-ı Şerîfe,

                70 Âyet-ül Kürsî,

                70 İhlâs-ı Şerîf,

                70 Felâk,

                70 Nâs sûresi okur ve o sudan yedi gün peş peşe sabahları (aç karnına) içerse, Allâh-ü Teâlâ o kimsenin cesedindeki, hattâ damarlarındaki, kanlarında ki, etlerindeki ve âzâlarının cemisindeki bütün dertleri çıkarır ona âfiyet ihsân eder.”

                NİSAN  YAĞMURU  VE TOPLANMA USULÜ

                Osmanlının son asır âlimlerden Büyük Müceddid ve Mürşid-i Kâmil Ebul-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî  (k.s.) Hazretleriders esnâsında talebelerine şöyle buyurmuştur.

                “Nisan yağmuru, sular içerisinde en saf sudur. Nisan yağmurunun suyu zahmetlere rahmet, dertlere devâ, hastalıklara şifâ olan çok faydalı bir sudur.

                Yağmur direkt olarak kaba dökülecek şekilde, kap yüksek bir yere konularak toplanmalıdır. Yağmur suyu herhangi bir oluk vb yerlere değmeden toplanılmalı.

                Bu şekilde toplanan Nisan yağmuru’na Hadis-i Şerif’te beyan buyurulan Sûre-i Celîleler aşağıdaki tertip ve adede göre,okunur, Besmele ile üç yudumda içilirse, Yüce Allah o suyu içen kimsenin cesedindeki, hattâ damarlarındaki kanlarında ki, etlerindeki ve âzâlarının cemîsindeki bütün dertleri çıkarır  ve ona âfiyet ihsân eder.

                Nisan yağmuru manevî hastalıklara da devâdır:

                Hadis-i Şerif’te beyan buyurulan Sûre-i Celîleler bu  tertip , âdap ve usul üzere Nisan yağmuruna okunur,bir hafta sabahları Besmele ile  aç karna içilirse, o sudan içen kimse ömür boyu i’tikat hastalığı görmez.”

                Ayrıca; Nisan yağmurlarının esrâr-ı acîbelerinden bazılarını da şöyle haber vermişlerdir.

                “Her sene Nisan ayının 17’sinde min tarafillah ağaçlara ve otlara tohumlar dökülür. Bunların hepsi esrâr-ı acîbedir. İşte Cenâb-ı Hakk’ın hayvanât-ı habîseyi halk buyurmasında bizim bilmediğimiz çok hikmetler ve çok büyük maslahatlar vardır.
                Yılanların zehiri, balıkların incisi,  hatta bal arısının balı gibi pek çok hârikulâde ni’met hep bu yağmurun suyundan oluşur.
                Nisan yağmurunda ıslanan yeni elbise çürümez.  Saç dökülmez. 

Okunmuş Nisan yağmuru suyu, Allâh’ın izniyle sar’a hastalığına şifâ,  ruh hastalıklarına devâ,  ağrılara karşı  müessir bir ağrıkesicidir”. 

NİSAN YAĞMURUNA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUÂ VE SÛRELERİN ADET VE TERTÎBİ 

1- Salavât-ı Şerîfe 70 defa,
                2- İstiğfâr-ı Şerîf 70 defa,
                3- Fâtiha-ı Şerîfe 70 defa,
                4- Âyet-ül Kürsî 70 defa,
                5- Lekad câ eküm 70 defa,
                6- Yasîn-i Şerîf 1 defa,
                7- Elem Neşrah Leke 70 defa,
                8- İnnâ Enzelnâhü 70 defa,
                9- Kul Yâ eyyühelkâfirûn 70 defa,
                10- İhlâs-ı Şerif  70 defa,
                11- Felak 70 defa,
                12- Nâs 70 defa,
                13- Sübhânallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa, 
                14- Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa,
                15- Salavât-ı Şerîfe.70 defa

OSMANLI ŞEYHULİSLÂMLARINDAN EBUS-SUUD’A GÖRE NİSAN YAĞMURLARI

                Ebus- Suud Efendi hazretleri Nisan yağmurları hakkında şöyle buyurmuştur.

                Nisan yağmuru, içen kimseye faydalıdır; bütün hastalık ve ağrılara karşı yararlıdır. Hattâ çocuğu olmayan kimse bundan içerse (biiznillâh) çocuğu olur.

                Kim bu sudan bir takım maksat ve arzularının meydana gelmesi niyetiyle içerse arzusu yerine gelir.”