Millî şâirimiz merhum Mehmed Âkif’in “Kur’ân-ı Kerîm’i anlama ve anlatmaya çalışma” olarak ifade edebileceğimiz “Kur’ân’a Hitâb” başlıklı muhteşem şiirini, mümkün olduğu kadar sâdeleştirmeye çalışacağız.

   “Kur’ân’a Hitâb” Mehmed Âkif’in ilk neşr olunan şiiri olarak kabul edilmekte olup, “Mektep” Mecmuasının 2 Mart 1311 (1895) tarihli 26. sayısında neşredilmiştir.  (Safahat  Sayfa 529’da, “Safahat Dışında Kalmış Şiirler” olarak yer almaktadır. 

   Mehmed Âkif’în imzasının üzerinde: “Orman ve Maâdin ve Ziraât Nezâret-i aliyyesi, Ziraât Hey’et-i Fenniyesi’nde baytar” (Orman, Ma’denler ve Zirâat Bakanlığı Fennî Zirâat Heyetinde Veteriner Hekim) ibâresi bulunmaktadır.  

   KUR’ÂN’ A  HITÂB

   Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin!

Ey Din ehlinin canının sûreti, parçası

   Ey nâsih-i şânı münkirînin!

Ey inkâr eden, kabul etmeyenlere şanlı nasihatci, öğüt verici,

   Ey meş’al-i hikmet-i Ilâhî!

Ey varlıkların gerçeklerini gösteren, aydınlatan Ilâhî kandil,

   Ey mecma’-ı feyz-i bî tenâhî!

Ey sonsuz bolluk ve berektlerin toplandığı yer.

   Takdîr-i meziyyetinde efkâr

   Iyi davranışların, düşünceleri onun alın yazısında, değerlendirmesinde.

   Heyhât eder mi kudret izhâr?

   Ne yazık ki, gücünü kuvvetini açığa çıkarma, meydana koyma mümkün değildir.

   Sen cilvegeh-i cemâl-i Hak’sın,

   Sen Allah’ın (c.c.) güzel tecellîlerinin doğduğu, lütfettiği yersin.

   Âyine-i hak desem ehaksın.

   Hakkın aynası sın desem, elbette hakkıyla lâyıksın.

   Tenzîl-i celîl-i kibriyâsın,

   Azametli, mertebesi büyük, celâlet  ve celâdet (büyüklük, bahadırlık, yiğitlik) sâhibinin indirdiği sin.

   Burhân-i celâlet-i Hudâ’sın.

Allahîn büyüklüğünün, azametinin delilisin.

   Feyz aldı cihan senin yüzünden,

Bütün cihan senin yüzü suyun hürmetine nûr’a, feyze gark oldu.

   Bir bârika-i kemâlsin sen.

Sen en yüce bir nur ve aydınlatıcısın.

   Bir bârika kim bekaya mazhar,

Sen sonsuzluğa ermiş bir nur ve aydınlatıcısın.

   Her lem’ası ta zaman-ı mahşer,

Mahşer zamanına kadar ışığı devam edecek bir nur ve aydınlatıcısın.

   Bir şu’le-i intifâ-masunsun.

Sönmeyen, sönmeyecek olan, yok olmayacak olan , yok olmaktan korunmuş olan bir nur ve aydınlatıcısın.

   Her an bu şerefle rû-nümunsun.

Her an, dâima bu şerefi taşıyorsun.

   Ettin bizi feyz-i hak’tan âgâh,

Allah’ın (c.c.) bolluk ve bereketinden bizi sen haberdar ettin.

   Ey Nûr-i mübîn tebârek-Allah!

Ey açık ve büyük nur ve aydınlatıcı, Allah seni mübârek etsin.

   Mahlûk değil kelâm-ı Haksın,

Yaratılmış ve yaratılmışlar tarafından değil, Yüce Yaratıcının Zâtına mahsus kelâmısın.

   Âlî-i sunûf-i mâ-halâksın.

Allah-u Teâlanın yüksek derecede halkettikleri, yarattıkları sınıfların arasındasın.

   Furkan ki kitâb-ı Mustafa’dır,

Furkan, iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren Allah’ın kelâmı olup, Muhammed Mustafa’nın Allah’tangetirdiği hak kitapdır.

   Bir mu’cize-i Hudâ-nümâdır.

Açık bir Ilâhî mu’cizedir.

   Olmakta ulünühâye i’len,

Akıllı kimseleri meydana çıkarır.

   Bin hârika her bir âyetinden.

Her bir âyetinde inkâr edilmesi mümkün olmayan, insanda hayret uyandıran bin mu’cize.

   Kur’ân-ı görüp dühât-ı urbân,

Bedevîlerin, çöl araplarının dehâ sahibi, son derece akıllıları, son derece anlayışlı ve zekî olanları Kur’ân-ı Kerimi görüp te,

   Hep kalmadılar mı lâl ü hayran?

Dillerini yutmuşcasına hayran kalmadılar mı?

   Furkan ki zahîr-i mü’minîndir,

Furkan, iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren Allah’ın kelâmı olup, Islâm Dînine inanmış olanların açık delîlidir.

   Misbâh-ı münîr-i mü’minindir,

Islâm Dînine inanmış olanların ışık saçıcı, aydınlatıcı lambasıdır.

   Şehrâh-ı hüdâ onunla mekşûf,

Allah’a (c.c.) giden yol onunla keşfedilmiş, meydana çıkarılmıştır.

   Mechûl kalır o olsa meksûf.

Eğer onun aydınlığı tutulmuş, ziyası kaybolmuş olursa, Allah’a (c.c.) giden yol bilinmez ve bulunmaz.

   Yâ Rab bu nasıl kitâb-ı âlî?

Ey Büyük Allah’ım bu ne yüce, ne yüksek kitap ki?

   Idrâke sığışmıyor meâli.

Mânâsını hakkıyla anlamak mümkün olmuyor, ifade ettiği mânâların yüceliğine akıl erdirilemiyor.

   Ulviyyetin eyleyenler inkâr,

Bu kitâbın (Kur’an-ı Kerimin) yüceliğini inkar etmeye kalkışanlar,

   Bir mislini eylesinler izhâr.

Bir benzerini meydana getirip, ortaya kayabilsinler bakalım.

   Elhak o kitâb-ı bî-nazîre,

Doğrusu, Kur’anın bir benzerini aslâ meydana getiremezler. Çünkü o emsalsizdir, eşi aslâ bulunmaz.

   Meydâne getirmeden nazîre,

Kur’ânın bir benzerini meydana getirmekten,

   Âciz bu cihâniyân âciz,

Dünya ahalîsi olan insan ve cinnîler muhakkak âciz ve çaresizdir.

   Kim muktedir, ins-ü cân âciz?

Dünya ahalîsi olan insanlar ve cinnîler Kur’ân’ın bir mislini meydana getirmekten  âciz ve çaresiz olunca, başka kim muktedir olabilir ki?

   Mâdâm ki iktidar yoktur,

Değilmi ki, Kur’ân’ın bir mislini meydana getirmek mümkün değildir, buna kimsenin gücü yetmez,

   Tanzîre de ictisar yoktur.

Mânâ ve şekilce de bir şeyi Kur’an’a benzetmeye  çalışmak, ona cesâret etmek beyhûdâdır, boşuna yorulmaktır.

   Ahmed ki nebiyy-i bî-gümandır,

Ahmed (Muhammed) Aleyhisselâm şüphesiz ki Peygamberdir.

   Kur’an ile feyz-yâb-ı şandır.

Kur’ân ile şan ve şerefi bollaşan, bereketlenendir.

   Fe’tû... diyerek Rasûl-i Ekrem,

O şanlı Peygamber, mâdem bu Kur’ân’ın Allah tarafından gönderilmiş bir Hak kitap olduğuna inamıyorsunuz! o halde haydi siz de böyle bir kitap getirin bakayım deyince,

   Eylerde muannidîni mülzem.

Inadcılar susup kalmışlardı.

   Fe’tû... denilince ehl-i inkâr,

Peygamberi ve Kur’an-ı yalanlayan inkarcılara Hazreti Peygamber (s.a.v.) tarafından, Ey inanmayanlar! öyleyse haydi  siz de Kur’an gibi bir kitap getirin bakalım denilince,

   Kaabil mi ki eylesinler isrâr.

Iddialarında isrâr etmeleri, ayak dieremeleri ne mümkün!

   Da’vâya mahal kalır mı artık?

Iddialarına yer kalırmı artık?

   Gavga ve cedel kalır mı artık?

Kavgaya, tartışmaya, münâkaşaya hâcet ve imkân kalır mı artık?

   Ey zîver-i dest-i ihtirâmım!

Ey kendime süs, zînet yaparak büyük saygı duyduğum,

   Âlemde muhassal-ül merâmım,

Dünyâde beni isteğime, merâmıma erdiren,

   Pîrâye-i hâfızam sen oldun,

Aklımın, hâfızamın süsü, zîneti sen oldun.

   Sermâye-i hâfızam sen oldun.

Aklımın, hâfızamın sermâyesi, ana bilgisi sen oldun.

   Sen sin hele ey kitâb-ı  a’zem,

En yüce, en büyük kitâb sensin,

   Hâşâ buna hiç tereddüt etmem,

 Allah göstermesin, hiç bir sûrette, bunda (en yüce, en büyük kitâb sen olduğunda) aslâ en küçük bir terddüdüm, katiyyen şüphem  yoktur.

   Dünyada refîk ü hemzebânım,

Dünyâ’da aynı dili (dâima doğruları konuşan) arkadaşım, can yoldaşımsın.

   Ukbâda mu’în ü müste’ânım.

Âhiret âlemine, mahşer gününde yardım edicim, şefâat edicim olursun inşâAllah...             Âmîn...