Cenâb-ı Allah, yeryüzünde ilk insan ve ilk Peygamber Âdem aleyhisselâmdan başlayarak, her devirde kullarını dünyâ ve âhiret saâdetine eriştirmek için Paygamberler göndermiş, onlara indirdiği kitaplar vâsıtasıyla emir ve yasaklarını kullarına bildirmiştir.

   En son ve kıyâmete kadar da geçerli olacak kitap olarak da, en son Peygamberi, bizim Peygamberimiz, ins-ü cin Peygamberi Muhammed aleyhisselâm’a Kur’ân-ı Azîmüs-şânı göndermiştir.

   Son İlahî kitap Kur’ân-i Kerim’in belâğat ve fesâhatiyle, ifâde ve uslûbundaki ihtişam ve mükemmeliyetle hiç bir kitap kıyaslanamaz.

   Son İlahî kitap kendisine gönderilen, beşeriyetin efendisi ve en büyük şahsiyeti Peygamber Efendimiz sallAllahü aleyhi vesellem’in ifâdesi ile; “Kur’ân’ın diğer sözlerden üstünlüğü, Allah-ü Teâlâ’nın kullarından sütünlüğü kadar farklı ve büyüktür”.

   Kur’ân-i Kerim, beşeriyyetin fikir ve kalbini aydınlatan bir nurdur. O nurdan nasibini almış insan, sapıklıktan ve ruhî buhrandan kurtulmuş olur.

   Kur’ân-i Kerim her kelimesi yerli yerinde ifade buyurulmuş bir öğüt, her akıl sâhibini âciz ve hayran bırakan azîm bir mu’cizedir. Kur’ânın nasihatine uyan yanılmaz. O dosdoğru bir yoldur. Onun çizdiği doğru yolda giden aslâ dalâlete (sapıklığa) düşmez.

   Kur’ânın sâhibi Yüce Allah, Kitâbı Azîmi’nde İsrâ Sûresinin 9 ve 10. Âyet-i Kerîmelerinde şöyle buyurur:

   “Gerçekten bu Kur’ân insanları en doğru yola iletir. Ve (sâlih amellerde bulunan) iyi işler yapan Mü’minlere, kendileri için büyük bir mükâfât olduğunu müjdeler.

   Âhirete iman etmeyenlere de, acıklı bir azab hazırladığımızı haber verir.” SadakAllahülazîm...

NEDEN 40 HADİS-İ ŞERİF

   Peygamber Efendimiz sallAllahü aleyhi vesellem bir mübârek sözlerinde: “Her kim, Benim hadislerimden 40 tanesini öğrenip başkasına da öğretirse, Allah-ü Teâlâ: onu kıyânet gününde âlimler ve fakîhler arasında haşretsin”  diye duâ buyurmuştur.

   Allah’ın en sevgili kulu ve en büyük Peygamberi’nin (s.a.v.) bu duâsına mazhar olmak ümîdi ile, Allah’ın kitâbı Kur’ân-i Kerim’i okumanın önem ve fazîleti ile alakalı 40 Hadis-i Şerif’i nefsimize ve Mü’min gönüllerin istifâdesine arzetmek istedik.

   Söz, sözlerin en güzeli ve en doğrusunun sâhibi, Allah’ın Rasûlü Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) dir.

   1- Kur’ân-i Kerim’in diğer kitaplara üstünlüğü, Allah-ü Teâlân’nın mahlûkâta (yarattıklarına) olan üstünlüğü gibidir.

   2- Kur’ân okuyunuz. Çünkü o, kendisini okuyanlara kıyâmet gününde şefâat edecektir.

   3- Sizler Kur’ândan daha faziletli bir şey ile Allah’a dönemez, yakın olamazsınız.

     4- Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretninizdir.

   5- Kur’ân ehli (Allah’ın kitâbını okuyup onunla amel edenler) Cennet ehlinin efendileridir.

   6- Cennetin en yüksek derecesinde Kur’ân okuyanlar olacaktır.

   7- Kur’ândan bir âyet öğrenmen yüz rek’at (nâfile) namaz kılmandan daha hayırlıdır.

   8- Çocuğuna Kur’ândan bir âyet öğreten kimseye bu; gecesi namazla, gündüzü oruçla geçirilen bin yıllık (nâfile) ibâdetten daha hayırlıdır.

   9- Kur’ân, Allah’ın ziyâfet sofrasıdır. Gücünüz yettiği kadar o ziyâfetten yeyiniz.

   10- Kur’ân’ı ezbere okumanın sevâbı bin, Kur’âna  bakarak yüzünden okumanın sevâbı iki bin derece daha fazladır.

     11- Amellerin en güzeli, Kur’ân-i Kerîm’i hatmedip yine başlamaktır.

   12- Kalbinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş eve benzer.

   13- Kim Kur’ânı kendine rehber (önder) edinirse, onu Cennete götürür. Ardına atarsa cehenneme götürür.

   14- Kur’ân okuyanlar (okumaya devâm edenler) bunamaz.

   15- Kur’ân’ı (çok) okuyunuz. Çünkü Allah-ü Teâlâ kalbinde Kur’ân bulunan kimseye azab etmez.

   16- Kur’ân okuyunuz. Kur’ânı kendinize rehber edininiz. Çünkü o âlemlerin Rabbi’nin kelâmıdır.

   17- Kur’ân’a uyun. Kur’ân’ı kendinize uyudurmayın. Kur’ân’a uyanı Kur’ân cennete götürür. Kur’ân’ı kendi görüşüne göre açıklayanı Kur’ân tepesi üzere cehenneme atar.

   18- Kur’ân’ı öğrenip onu okuyunuz, okumaya devâm ediniz. Çünkü her harfine karşılık on sevâp verilecektir.

   19- Ey Kur’ân ehli! Kur’ân’ı arkaya bırakmayınız. Gece gündüz Kur’ân okuyunuz.

   20- Kur’ân’ı okuyan da dinleyen de sevaba ortaktır.

   21- Kur’ân bir şifâ kaynağıdır.

   22- Kur’ân bir zenginliktir. Kur’ân’a sarılan fakru zarûrate (maişet darlığına) düşmez.

   23- Kur’ân okunan evde hayırlar artar, okunmayan yerde ise azalır.

   24- Kur’ân’ı güzel öğrenip kolaylıkla okuyan, kıyâmet günü Meleklerle berâber olur. Zorla, kekeleyerek okumaya çalışana da iki kat sevap verilir.

   25- Kur’ân’ı Allah rızâsı için okuyanlar, okumaya devâm edenler; sâdık, şehid ve sâlih kullarla birlikte haşrolunur.

   26- Kur’ân’ı gece gündüz okuyup onunla amel eden, helâlini helâl, haramını haram kabul eden kimseyi Yüce Allah cehennemde yakmaz. Onu Kirâmen Kâtibîn Melekleriyle birlikte kılar. Öyle ki, kıyâmet gününde Kur’ân onun delîli olur.

   27- Bu Kur’ân’ın bir ucu Allah’a dayanır, diğer ucu da elinizde bulunur. Ona sımsıkı sarılınız. Ona sarılırsanız aslâ dalâlete (sapıklığa) düşmez, helâk olmaktan kurtulursunuz.

   28-  Allah’ın kitâbını anlayıp içindekilerle amel edeni Allah (c.c.), dalâletten hidâyete erdirir. Kıyâmet günü onu kötü âkıbetlerden korur.

   29- Kur’ân’ı anlayan kimse, Kıyâmet günü hesâba çağırıldığında Kur’ân şöyle der:

   Yâ Rabbi! bu kulunu bağışla. Bunun üzerine kula, kerâmet tâcı giydirilir. Sonra şöyle devâm eder. Yâ Rabbi! ecrini daha da artır, ondan râzı ol. Yüce Allah’da rızâsını gösterir. O kula “Bir sayfa oku” denilir. Okuduğu her âyet karşılığı bir sevâp fazla verilir.

   30- Kim Allah’ın kitâbından bir harf okursa, buna mukâbil kendisi için bir hasene vardır. Bir hasene on misli (sevâba denk)tir. Ben Eif, Lâm, Mîm bir harftir demem. Elim (müstakil) bir harf, lâm ayrı bir harf, mim de (başlı başına) bir harftir.

   31- Kur’ân kıyâmet gününde ne güzel bir şefâatcidir.

     32- Kim Kur’ân-i Kerîm’i okuyup ezberlerse Allah onu cennete koyar ve hânesi halkından ateş (e girmesi) vâcip olan on kişiye şefâatci kılar.

   33- Kur’ân şefâati kabul olunan bir şefâatci, şikâyeti tutulan bir dâvâcıdır.

   34- Cennetin derecelerinin sayısı Kur’ân âyetlerinin sayısıncadır.

   35- Kur’ân’ı seven, Allah’ı ve Rasûlü’nü seven kimsedir.

   36- Çocuğuna Kur’ân öğreten her anne- babaya kıyâmet gününde  bir tac giydirilir.

   37- Ümmetimin günahları bana gösterildi. Bir insanın Kur’ân’dan öğrenip sonradan unuttuğu bir sûre veya âyetin günahından daha büyük bir günah görmedim.

   38- Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca yapışırsanız sapıklığa düşmezsiniz. Allah’ın kitâbı Kur’ân ve benim sünnetim.

   39- Allah (c.c.) bu Kur’ân sebebiyle bir takım kavimleri azîz eder, yüceltir ve diğer bir kısmını da zelîl eder, alçaltır.

   40- Muhakkak, gelecek zamanda, karanlık gece kıt’aları gibi (karanlık, anlaşılması güç) fitneler olacak, ortaya çıkacaktır. Eshâb tarafından: Ey Allah’ın Rasûlü; Ondan kurtuluşun yolu nedir? denildi.

   Rasûl-ü Ekrem ve Nebiyyi Muhterem buyurdu ki;

   Allah-ü Teâlâ’nın kitâbıdır. Onda sizden evvelkilerin ve sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki (hâdiselerin) hükmü vardır. O şaka değil, (hakla bâtılı) ayırmak (ta olan bir kitap) tır.    Onu tecebbüren (kibirlenerek, büyüklük taslayarak) terkedenin  Allah belini kırar.

   O Allah’ın habl-i metîn-i (sağlam ip), nûr-u mübîni (ap açık  nûr) , zikr-i hakîmi ( hikmet dolu zikir ve emirleri) ve sırât-ı müstekîmi (dosdoğru yolu) dir.

    Sevgiler onunla birlikte bulunursa sapıtmaz, reyler  (görüş ve kanâatler) onunla beraber olursa parçalanmaz.

   Âlimler ona doymaz, müttekîler (Allah’a karşı yanlış yapmaktan korkanlar, Allah’ı gücendirmekten sakınanlar, kulluk görevlerini iyi yapanlar) ondan usanmaz.

   Onun ilmini bilen ileri geçer (önder olur), onunla amel eden ecir sâhibi olur. Onunla hükmeden adâlet gösterir. Ona sımsıkı sarılan doğru yolu bulur.”... SadakaRasûlüllah...

   Sözlerimizi, Yüce Rabbimiz’in Fâtihâ-i Şerife’de beyân buyurup öğrettiği duâ ile noktalayalım.

   (Allah’ım!) Ancak Sana ibâdet (kulluk) ederiz ve yalnız Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola, ni’metlerine erdirdirdiğin kimselerin yoluna eriştir. Hışma, gadabına uğramış olanlarla sapıtmış olanların yoluna değil...  (Âmin)