Kelime manâsı; bir fikrin veye bir emrin Allah tarafından bir Peygambere bildirilmesi, Allah tarafından Peygamberlere vahiy getirmeye me’mûr olan büyük Melek “Emîn-ül-Vahy” Cebrâil aleyhisselâm vâsıtasıyla Cenâb-ı Hakk’ın kulları hakkındaki emir ve yasaklarının Peygamber aleyhisselâm’a bildirmesi demek olan “Vahy’in mâhiyeti hakkında Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinden başkasının bilgi sâhibi olmadığı gerçeğini önce bir ifade edelim..

                Sâniyen: “Vahy’in mâhiyeti ve Kur’ân-i Kerim ile alakalı bazı İlahî sırlar” başlıklı bu mütevazî çalışmanın, Osmanlı'nın son asır büyük âlimlerinden, İstanbul Müderrisleri Reisliği de yapmış bulunan Büyük Müceddid Ebul-Fârûk Süleyman Hilmi Silstrevî (k.s.) Hazretlerinin talebelerine ders okuturken anlattığı sohbet notlarından istifade edilerek hazırlanmış, güvenilir bilgiler olduğunu da belirtelim.. 

                Ebul-Fârûk Süleyman Hilmi Silstrevî (k.s.) Hazretleri: "Ayet-i Kerimelerin esrârı (gizli gerçekleri,  her akıl sâhibinin analayamayacağı şeyler)  zamanla teceddüd eder (yenilenir)." Rasûlüllah sallAllahü aleyhi ve sellem zamanında belli bir hâdise üzerine inmiş olan âyet-i kerîmenin esrârı yenilenir, içinde barındırdığı hükümler ve sebebi, benzer hâdiseler için de aynıdır."  Buyurmuş ve vahy’in mâhiyeti hakkında şu önemli tesbit ve açıklamayı yapmıştır.

                “Vahy’in mâhiyeti Rasûlüllah Efendimiz’den (s.a.v.) başkasına ma’lum değildir. O’ndan başka kimse bilemez.

                Diğer kimselerin vahy’i  ta’rife kalkışması âmânın (gözü görmeyen kimsenin) elvandan (renklerden) bahsetmesi kadar küstahlıktır.

                Ancak merâtibi, (vahyin mertebeleri)  envâı, (çeşitleri) ve vahyin nüzûlü zamanında (vahyin muhâtabı olan Rasûlüllah’a s.a.v. geldiği vakit) bazı âsârı (alâmetleri) vardır ki, ondan bahsedilebilir.

                RASÛLÜLLAH’A (S.A.V.) VAHYİN GELİŞ ŞEKİLLERİ

                1.Yakaza hâlinde (uyanık vaziyette iken) Melek görünmeden gelir. Rasûlullah Efendimiz’in kalb-i şeriflerine haber ilkâ edilir yani Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) mübârek kalbine o haber veya bilgi İlahî bir mesaj olarak konulur.

                2. Melek bir savt-ı müheyyeb “heybetli azametli bir ses” ile hitâp ederdi. Bu savt ya Melek veya kanatlarının savtıdır.                 Rasûlüllah’ın (s.a.v.) kalb-i şerifleri hitâb-ı Hüdâ ile lerzan (titrer) olurlar ve pek büyük zahmet çekerlerdi. Sebebi ise; bu zamanda tıbâ-ı beşeriyetten (insanlığa mahsus hallerden )  Melekiyete girmesi (latif ve nur hâlini alması) olsa gerek.

                “BEN NE ŞEY OKUYAYIM”

                Buharî ve Tirmizî’nin rivâyetlerine göre; Rasûlüllah (s.a.v.) ilk vahyin gelişi esnâsında; Cibril-i Emîn bana geldi: “Fe  kâle: İkr’a, Oku yâ Muhammed”! dedi. “Kultü: Mâ ene bikâriin”

                Ben ne şey okuyayım. Neyi okuyayım”! Dedim. Buyuruyor.                         

                Bu hadis-i Nebevîdeki “Mim” harfine nefiy (yani ben okuma bilmiyorum) mânâsı vermek uygun olmaz. Böyle bir mânâ bize göre yavan olur.

                Münâsip olan istifham (soru sormak, mânâsına olmasıdır ki: “Ben ne şey okuyayım?” veya “Neyi okuyayım” yani “ Ey Cibrîl söyle ki okuyayım” demektir.

                “ÜMM” ASIL DEMEKTİR?

                Ümmi diye her ne kadar okumak yazmak bilmeyene derlerse de “Ümm”  asıl demektir.

                Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) dahi asıl mânâsınadır. Çünkü Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) “Ümm-ül Kırâeh”dir. Yani kırâatın aslı demektir.

                Filhakîka O’nun (s.a.v.) okuması yazması ve bilmesi aslî olmuştur. (yani insanlardan olan bir muallim, bir hoca tarafından değil, bizzat Yüce Allah tarafından öğtetilmiştir.)  

                Nitekim Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) kitabı; Levh-i Mahfuz ve kalemi; kalem-i âlâdır. Bir kimsenin kitabı Levh-i Mahfuz ve kalemi; kalem-i âlâ olursa, onun daha okumaya ve yazmaya ihtiyacı olur mu? Elbette olmaz. Mekke-i Mükerreme’ye “Ümmül-Kurâ” derler. Karyelerin aslı ve anası demektir.

                Kur’ân-ı Kerim’in iki yeri vardır. Biri Levh-i Mahfuz’da diğeri, Leyle-i Kadir’de semâ-i dünyadaki nurdan bir kürsü üzerine nâzil olduğu Beytü’l-İzze’de.

                Kur’ân-ı Kerim hakkında inzal vardır, tenzil vardır. Aralarındaki fark: İnzal; Beytü’l-İzze’ye toplu olarak inmesi ve indirilmesidir. Tenzil; sebepleri zuhur ettiğinde sûre sûre, âyet âyet Cibril-i Emin vâsıtasıyla, Beytü-l-İzze’den Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v.) inmesi ve indirilmesidir ki; yirmi üç senede ikmâl olmuştur.

                KUR’ÂN-I KERİM HEM NUR HEM RUHTUR

                Allah-ü Teâlâ, Habîbi Muhammed aleyhisselâma hitâben şöyle buyuruyor:  “Ve işte Biz sana da (Habîbim) böylece emirlerimizden bir rûh vayettik. Vahiyden evvel kitâp nedir?, îman nedir? bilmiyordun.Ve lâkin Biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimize hidâyet vereceğiz. Ve şüphesiz ki Sen doğru bir yola çağırıyorsun” (Şûrâ: 52)                   

                Kur’ân-ı Azimüşşan hem nur ve hem ruhtur. Kalbinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan insana ölü denmesinin sebebi, ruh olmadığı içindir.

                KUR’ÂN-İ KERİMİN TERKÎBİ

                Allah-ü Teâlânın Kelâm-ı Kadîmi Kur’ân-ı Kerim; 114 sûre ve 6666 ayet-i celîleden ibârettir.

                86 sûre Mekke-i Mükerreme’de, 27 sûre de Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur.

                1000 tanesi emir âyetleri, 1000 tanesi nehiy (yasak) âyetleri, 1000 tanesi tebşir (Cennet ve Cemâl-i ilahî ile müjdeleyen) âyetleri, 1000 tanesi azap âyetleri, 1000 tanesi kasas (geçmiş Peygamberler ve ümmetlerinin kıssaları) ve haber âyetleri, 1000 tanesi temsil ve ibret âyetleri, 500 tanesi helâl ve haram âyetleri, 100 tanesi duâ ve sulh âyetleri, 66 tanesi nâsih (öncekinin hükmünü kaldıran, yeni hükmü bildiren) ve mensuh (hükmü kaldırılmış) âyetleri olmak üzere tamamı 6666 adet âyet-i kerîmedir.

                Her âyet-i celîle dahi, “Ve innâ lehÂfizûn: Kur’ânı Biz indirdik ve elbette onu biz muhafaza edeceğiz.” sırrına sâhip olmakla kıyâmete kadar Hazret-i Mevlâ’nın himâyesi altındadır.

                Bir sûre vardır; bir defa Mekke’de, bir defa Medine’de nâzil oldu. O da Sûre-i Fâtiha’dır.

                Bazı ekâbir (İslâm büyükleri), Sûre-i Fâtiha kablelvahy lisân-ı İsrâfil’den me’huz idi, (Rasûlü Ekrem’e (s.a.v.) Peygamberlik verilmeden evvel İsrâfil aleyhisselamın sözlerinden duyulmuş, ondan alınmış, öğrenilmiş idi) dediler. Çünkü İsrâfil (a.s.) kablelnübüvve, Fahr-i Kainat Efendimiz’e (s.a.v.) mukârenet edip (zaman zaman âdetâ bitişir gibi yakın olarak) bazı sözler söyler; fakat kendini göstermezdi.     Ma’neviyatta bu gibi sözlere (Hâtif) derler: (sesi işitilip de kendisi görülmeyen seslenici, çağırıcı, gâibden haber veren Melek manâlarına gelir.)  

                İsrâfil (a.s.)’in Fahr-i Kainât Efendimiz’e (s.a.v.) olan bu yakınlığı kablelvahiy üç sene devam etmiştir.

                KUR’ÂN-İ KERÎM’İN BİRİNCİ NÜSHASI RASÛLÜLLAH (S.A.V.) EFENDİMİZ’İN KALB-İ ŞERİFLERİNDEDİR

                Cenâbı Mevlâ, Habîbine “Lâ tüharrik lisâneke lita’cele bihi” buyurmuştur. (Kıyâmeh: 16)                                

                Hakîkat-ı Kur’ân ve mânâyı Kur’ân zaten senin kalbinde yazılıdır. Mânâyı Kur’ân sende olduğuna göre; Onu  acele kavrayıp ezberlemek için Cebrâil vahyi iyice bitirmeden dilini hızla hareket ettirme. Çünkü mânâyı Kur’ân, lafz-ı Kur’ân’a bağlıdır. Evkât-ı vahiyde iyi zabtetmek için Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) bir taraftan gelen âyetleri okuyordu. Onun için Cenâb-ı Mevlâ bu âyât-ı Kur’âni’ye’yi inzâl buyurdular.

                Kur’ân-ı Kerim’in nüsha-ı evveli ve kübrâsı, Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) kalb-i şeriflerinde yazılmıştır.

                Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerim envâr-ı İlahiye ile Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v.) geldiği zaman iki nur birbirine tekarrub edince, (yakın olunuca) Cenâb-ı Nübüvvet (Nübüvvet sâhip Hazreti Peygamber (s.a.v.) bazen Cibril-i Emîn’i sebkat ediyor, (Vahiy meleğinden evvel onun söyleyeceklerini söyleyi veriyor) du.

                Levh-i Mahfuz da nüsha-i sâni (aslın kopyası) dir. Çünkü bütün Arş, Kürs, Levh ve Kalem nüsha-i ülâdan (birinci ve asıl nüshadan) alınmıştır.

                Ehl-i Sünnet itikadı da budur. Nitekim “Evvele mâ halakAllahü nûrî- Allah-ü Teâlâ’nın yarattığı ilk şey benim nûrum’dur”  hadis-i şerifi bu mânâyı nâzırdır.

                Hilkat-ı âlemden evvel (bütün âlemler yaratılmadan evvel) Rasûlullah Efendimiz Hazretleri’nin Rûh-u Mukaddeseleri namazın beher rekatında senelerce cevelan etmişlerdir (yani dönmüş, dolanmışlar)dır. Mesela kıyam, kırâat, rüku’, sücud gibi erkanda akılları hayrette bırakacak kadar tavaf ettiklerini beyan buyurmaktadırlar.

                “Kenz-i Mahfi- gizli hazîne”ye âit olan hadisi kudsî bu esrârı (gizlenen ve bilinmeyen şeyler, aklın ermiyeceği işleri) nâtık (konuşan, ifâde eden, açıklayan) olup bütün ekâbir-i evliyâullaha (Allah dostlarının büyüklerine) izâhât-ı lâzime’de (gerekli açıklamalarda) bulunmuşlardır. Bu sırr-ı Rabbânî ehlince ma’lumdur.

                İNSANA VERİLEN YEDİ ANAHTAR

                “Ve nezele-el Kur’ânü min seb’at-i ebvâbin  alâ seb’at-i ahrufin”                                                                                               Kur’ân-ı Kerim yedi kapıdan nâzil olmuştur. İnsanlara da yedi anahtar verilmiştir.

                Birinci anahtar Kalb. Kalbi nur ile dolan kimseye bir kapı açılır. Kur’ân’ın bir türlü mânâsını vermeğe vâkıf olur.

                İkinci anahtar Ruh. Ruh’u nurlanan kimseye diğer bir kapı açılır ve başka bir mânâ vermeğe muktedir olur. Diğer anahtarlar da: Sır, Hafi, Ahfâ, Nefs-i Nâtıka ve Nefs-i Külli’dir.

                İşte bu letâif-i seb’anın hepsini nur ile dolduran kimseye yedi kapı açılmış olur ki, her biriyle bir başka esrâra vâkıf olur.

                KUR’ÂN-I KERÎM’İN  MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE GÜNLÜK HAKKI

                Her gün hakk-ı Kur’ân 200 ayettir. Elli kere İhlâs-ı Şerif okunursa, Kur’ân-ı Kerîm’in hakkı ödenmiş olur. Buna riâyet eden, bu vesîle ile dünyada hiç bir sıkıntı görmez. Rızkı da geniş olur.

                KUR’ÂN-İ KERÎM’İN TERTİBİ

                Kur’ân-ı Kerim’in tertîbi, (Sûre ve âyetlerin sıraya konulması) tertîb-i ezelîdir. Hatta Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) tertîbi bile değildir.

                Hazret-i Ömer’in hilâfeti zamanında bir ar’âbi gelip: “Yâ Emîr’e-l Mü’minin! “Tebbet” sûresi Rasûlullah’ın (s.a.v.) adüvvünün beyânı (düşmanının durumunu açıklamak) hakkındadır.

                İhlâs-ı Şerif ise, Zât-ı İlâhiye ve ahadiyyet-i mücerrede’den bahseder. Neden Tebbet sûresi İhlâs-ı Şerif üzerine tekaddüm etmiştir?” diye sormuş.

                Ömer’ül Fâruk Hazretleri “dur bakalım” deyip elini kaldırmış ve a’rabiye “gel buraya, bak!” demiş. A’rabi bir de bakmış ki; Levh-i Mahfuz’daki Kur’ân-ı Kerim gözünün önüne gelivermiş. Orada Tebbet evvel, İhlâs-ı Şerif de sonra yazılı imiş. Bunun üzerine “Helektü yâ Emîr-el Mü’minîn” Ey mü’minlerin emîri ben helâk oldum, ben mahvoldum” diye hoplayarak kaçmış.

                İşte bu tertib, Cenâb-ı Hakk’ın sıfat ve ef’al-i İlâhiyyesinin nûrudur.