Paygamberlerin İmâmı İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.) buyurumuşlardır ki: Ey İnsanlar! Kur’ân okuyunuz. Sizin en hayırlınız, Kur’ânı öğrenen ve öğretendir. Kur’ân-ı kendinize rehber edininiz. Çünkü o, Âlemlerin Rabbi’nin kelâmıdır. Sizler Kur’ândan daha faziletli bir şey ile Allah’a yakın olamaz, Allah’a dönemezsiniz.       

                Kur’ân okuyunuz. Çünkü o kıyâmet gününde kendisini okuyanlara şefâat edecektir.

                Kur’ân şefâati kabul olunan bir şefâatci, şikâteyi tutulan bir dâvâcıdır. Kim onu önüne (rehber olarak) korsa Kur’ân onu Cennete çeker ( götürür). Kim onu arkaya bırakırsa (okumaz, hakkını vermez ve kendisine rehber edinmezse) Kur’ân onu Cehenneme sevkeder.       

KUR’ÂN-I KERÎM’İN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE GÜNLÜK HAKKI

                Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri’nin “Âlimler Peygamberlerin vârisleridir” mübârek sözünde ifâde ve işâret buyurulan âlimlerden Ebul-Farûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) Hazretleri: “Her gün hakk-ı Kur’ân 200 âyettir. Elli kere İhlâs-ı Şerif okunursa, Kur’ân-ı Kerîm’in hakkı ödenmiş olur. Buna riâyet eden, bu vesîle ile dünyada hiç bir sıkıntı görmez. Rızkı da geniş olur”  buyurmuşlardır..

KUR’ÂN-I KERİMİN HAKKINI ÖDEMENİN EN KOLAY YOLU İHLÂS SÛRESİNİ ÇOK OKUMAKTIR

                Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri İhlâs-ı Şerif “KulhüvAllahü ehad” Sûre-i celîlesi hakkında şöyle buyurdular:

                “Kim Cuma namazından sonra Kul hüvAllâhü ehad, Kul eûzü birabbi’l-felak, Kul eûzü birabbinnâs sûrelerini okursa sonraki Cuma’ya kadar Allâhü Teâlâ onu kötülüklerden muhâfaza eder.

                Kim Kul hüvAllâhü ehad sûresini evine girerken okursa o ev halkından ve komşularından fakirlik gider.

                Kim Kul hüvAllâhü ehad sûresini (her gün) elli defa okursa Allâhü Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar.

                Kim Kul hüvAlâhü ehad sûresini bin defa okursa muhakkak kendini Allâhü Teâlâ’dan satın almış olur.” Yani Allâhü Teâlâ onu Cehennem’den âzât eder.

                İhlâs “Kul hüvAllâhü ehad” sûresini bin defa okuyan kimse, Cennetteki yerini görmeden ölmez…

                Kim ölüm hastalığında Kul hüvAllâhü ehad sûresini okursa kabirde suâl görmez, kabir sıkıntılarından emîn olur, kıyâmet gününde Melekler elleriyle sırâtı geçirir, Cennete götürünceye kadar onu taşırlar.

                Kim farz namazların arkasından on defa Kul hüvAllâhü ehad sûresini okursa Allâhü Teâlâ rızâsını ve mağfiretini ona vâcib kılar.

                Kim Kul hüvAllâhü ehad sûresini on bir defa okursa onun için cennette bir köşk yapılır.” buyurdular. O sırada huzurda bulunan Hazret-i Ömer (r.a.): “Öyleyse biz onu çok okuruz, Yâ Rasûlallâh” dedi.

                Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) de: “Onu ne kadar çok okusanız iyi yapmış olursunuz”  buyurdular.

                Kim Kul hüvAllâhü ehad sûresini bir defa okursa Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumuş gibidir. Kim onu iki kere okursa Kur’ân-ı Kerîm’in üçte ikisini okumuş gibidir. Kim de onu üç defa okursa Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını okumuş gibi olur.”

SadakaRsûlüllah...

                Âlimler;  “Kul hüvAllâhü ehad (sûresi), Kur’ân’ın üçte birine muâdil (denk) dir” hadis-i şerifini; “Muhakkak Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birinde İlahî hükümler, üçte birinde va’d ve vaîd (müjde ve korkutma), üçte birinde de (Allâhü Teâlâ’nın) Zât-ı Sübhâniyyesi, Esmâ-i Hüsnâ’sı-güzel isimleri ve sıfatları indirilmiştir. İhlâs sûresinde ise -Kur’ân’ın üçte biri olan- Allâhü Teâlâ’nın Zâtı, isimleri ve sıfatları mevcuttur. Bu sebeple, bir kere “KulhüvAllahü ehad” sûresini okumak, Kur’ân-i Kerîmin üçte birini okumya denktir” diye tefsir etmişlerdir.

                Ebul-Farûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) Hazretlerinden Kul hüvAllahü ehad sûre-i celîlesinin yüce meâl ve tefsîri:

                Cenâb-ı Hakk Peygamberi’ne (s.a.v.) ve onun şahsında kullarına emir buyuruyor. “Kul HüvAllahü Ehadün” De ki; Şânı Yüce olan Allah Zâtında bir’dir. Şerîk ve nazîrden münezzehdir. Zâtında “ehad”, sıfatlarında “vâhid’dir. Zât-ı İlahî mevcûdâtın hiç birine benzemediği gibi, Sıfatları da mahlûkâtın sıfatlarına benzemez.

                “Allahüs- Samedü” Allah-ü Zülcelâl, ancak Samed’dir. Yani Allah-ü Teâlâ Hazretleri “Ğaniyyün biZâtihî’dir. Hiç bir şeye muhtaç değildir. Çünkü “masmûdün ileyh’dir.

                Ne kadar mevcûdât var ise hepsi O’na muhtaçdır. Bizâtihî ğanîlik O’na mahsûsdur.

                “Lem yelid ve lem yûled” Hâdisâta mahal olmadı. Hadisât da O’na mahal olmadı. Şânı Yüce olan Allah Doğurmamış ve doğurulmamıştır.

                “Lem Yelid:” de Hazreti İsâ’ya ve Hazreti Zülkarneyn’e Allah’ın oğlu diyenlere red vardır. Hiç kimseye Allah’ın oğlu denemez..

                “Ve Lem Yûled”de ise; “bu gördüğümüz mevcûdât Allah’ın sıfatlarıdır” diyen vahdet-i vücudcular ve melâmîlere red vardır.

                Bize (Ehl-i Sünnet’e) göre; Mevcûdât Cenâb-ı Hakkın ne Zâtı ve ne de sıfatlarıdır. Ancak sıfatlarının zıllinin (gölgesinin) aksidir. Yüce Allah Kudret-i Mutlakasını göstermek için bu akse vücud kisvesi giydirmiştir.

                “Velem yekün lehü küfüven ehadün” O mukaddes olan Allah için hiç bir varlık misil ve nazîr olmadı...

SadakAllahülazîm.