Bu bölümde; bir kabre birden fazla cenâzenin defnedilmesi, (nakl-i kubûr) cenâze ve kabirlerin başka yere nakledilme mes’elesi üzerinde duracağız.

Öncelikle bir tesbiti yapalım ve altını kalın çizgilerle çizererk ifâde edelim ki; İbni Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, El-Fetevâ'l-Hindiyye, Nimet-i İslâm, Büyük İslâm İlmihali, Zamanımız Meselelerine Fetvâlar, Açıklamalı ve Muâmelâtlı İslâm Fıkhı ve Hukûku gibi güvenilir eserlerden çıkarılan özet bilgilere göre; İslâm’da ölülerin hakları da dirilerin hakları kadar muhteremdir, haklarına saygılı olunup korunmalıdır. Hatta, İslâm yurdunda bulanan zimmîlerin (hıristiyan,yahûdi gibi gayri müslimlerin) mezarları da koruma altındadır, dokunulamaz. 

   Çünkü onlara hayatlarında eziyet verilmesi haram olduğu gibi, öldükten sonra da kabirlerine tecâvüz etmek, kemiklerini kırmak ve yerlerini dümdüz etmek haramdır. Zira zimmet, bir ahittir, bir mukâveledir, buna her halde riâyet icâbeder.

    Kabirleri ve kabristanları (mezarlıkları) güzel korumak, temiz tutmak ve ağaçlarla süslemek, hayatta olanlar için önemli bir görevdir. Kabirleri çiğneyip üzerlerinden geçmek doğru değildir. Böyle bir davranış ölü hakkında bir saygısızlıktır. Onların haklarını çiğnemek gibidir. Onun için böyle yapmaktan mümkün olduğu kadar sakınılmalıdır.

   Ancak mezarlığa âit başka bir yol bulunmayınca, Kur'ân-i Kerîm okumak, tesbihde bulunmak ve duâ etmek şartı ile, kabirlerin aralarından ve üzerlerinden gitmek ve kabirlerin kenarlarına oturmakta bir mahzur yoktur.

 /images/stories/date/032515/islam-ve-hayat/032515--kabir-hayat-ve-kabir-ehlinin-durumu-viii-1.jpg
  Bir kabristan ne kadar eski olursa olsun ve ne kadar ihtiyaç dışı bulunursa bulunsun, yine kabristan olarak korunması şarttır.

   Böyle bir kabristanı satmak veya üzerinde herhangi bir te’sis kurmak, içinde bulunan ölü kemiklerini ve topraklarını başka bir mezarlığa götürmek câiz olmaz. 

   Ancak, su basmakta olan (sel yatağında kalan) veya yabancı bir millet elinde kalan bir mezarlığı başka bir yere taşımak câiz olur.

   Bir cenâze kabre konulup üzerine toprak atıldıktan sonra artık kabir açılmaz, kabrinden çıkarılmaz. Bu câiz değildir. Artık o Yüce Allah'a teslim edilmiş ve cemâatın ellerinden çıkmış olur. Ancak bir mecbûriyet hâli bulunursa olabilir. Şöyle ki: Bir cenâze haksızlıkla ele geçirilmiş (gasbedilmiş) bir yere gömülse veya başkasına ait elbiselerle kefenlenerek gömülse veya satın alınıp gömüldüğü yere şuf'a (komşuluk) yolu ile bir kimse sâhib çıksa, cenâzenin çıkarılması câiz olur.

   Çıkarıldığı takdirde, yer sâhibi kabri düzelterek üzerine dilediği şeyi ekebilir. Elbise sâhibi de, elbisenin kıymetini almakla yetinir.

   BİR  KABRE YALNIZ  BİR CENÂZE  DEFNEDİLİR

   Normal durumlarda bir kabre, yalnız bir cenâze defnedilir.  Zarûret hâlinde ise, cesetlerin aralarına biraz toprak veya tahta, kerpiç gibi bir engel konularak toplu defin yapılması câizdir. 

   Binâenaleyh; salgın hastalık, savaş hâli, deprem, sel felâketi gibi bir zarûret bulunmadıkca, birden fazla cenâzeyi bir kabre koymak câiz değildir.

    ZARÛRET HÂLİNDE  TOPLU  DEFİN YAPILABİLİR

   Asr-ı Saâdet’de, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) emri ile Uhud şehitleri toplu olarak defnedilmişlerdir.

   Bu meslenin şer’î delîli, Câbir ibni Abdullah (radıyAllahü anhümâ)’ın  rivâyet ettiği Hadis-i Şeriftir.  

   Câbir bin Abdullah (r.a.) anlatıyor. "Uhud gazâsında ilk  şehid olan zât babam idi. Diğer bir şehid olan Amr ibnü'l-Cümûh (r.a.) ile berâber bir kabre defnedilmişlerdi.

   Sonradan babamı böyle başkasiyle bir kabirde bırakmaya gönlüm râzı olmadı.

   Altı ay sonra kabri açtım. Babamı, kulağından başka, hemen hemen kabre koymuş olduğum gündeki gibi taptâze bir halde buldum; çıkardım ve başka bir kabre yalnızca defnettim”.

   TOPLU DEFİNLERDE TAKİP EDİLECEK USUL

   Daha evvel de ifâde edildiği üzere zarûret hâlinde; salgın hastalık, savaş, deprem, sel felâketi gibi durumlarda aralarına biraz toprak veya tahta, kerpiç gibi bir engel konularak toplu defin yapılması câizdir. 

   Ölü sayısı fazla olur da, her biri için ayrı bir kabir hazırlamak güçleşir, toplu ve karışık şekilde defin yapmak durumunda kalınırsa, her ceset arasına bir miktar toprak konulmak sûretiyle, yüzleri kıbleye gelecek şekilde önce erkek cenâze konur, onun arkasına erkek çocuğu, onun arkasını da kadın konularak  iki üç veya daha fazla kişi bir kabre defnedilebilir.  

   Defnedilecek cenâzelerin hepsi erkek veya kadın ise, yine aynı  usûle göre, araları toprakla ayrılarak defnedilir.

    CENÂZELERİN AYNI KABRE VEYA ÜST ÜSTE                     DEFNEDİLMESİ

   Bir ölünün cesedi çürüyüp, kemikleri de eriyip, tamâmen toprak hâline gelmedikce kabri açılarak yerine başkası defnedilemez.   Başka mezar yeri bulunmamak veya mezar yeri alacak imkan bulamamak gibi zarûretler sebebiyle, aynı kabre defnedilmek durumunda kalınırsa, önce defnedilmiş olan mevtânın kemikleri bir tarafa toplanır, yeni defnedilecek mevtâ ile arası toprak veya kerpiç ile ayırılarak defnedilir.

   Bunun gibi, bölümleri birbirinden beton ve ayrıca toprak tabakayla ayrılmış katlı mezarlar yapılmasında ve bunlara cenâze defnedilmesinde Dînen bir mahzur yoktur.

   DÖRT MEZHEBE GÖRE CENÂZE VE KABİRLERİN BAŞKA YERE NAKLEDİLMESİ

   Cenâze, kabre konulup üzerine toprak atıldıktan sonra, artık cemaatın elinden çıkmış, yüce Allah'a teslim edilmiş sayılır. Artık zarûret bulunmadıkça kabrin açılmaması gerekir.

   Hanefî’lere göre: Doğru (yugun) olan, vefât eden bir Müslümanı  bulunduğu yerin mezarlıklarından birine defnetmektir. Defnedilmeden önce, bir ve iki mil uzaklıkta bulunan başka bir mezarlığa götürülmesinde de bir mahzur yoktur.  Cenâzenin sefer müddetinden (doksan kilometrelik bir mesafeden) daha uzak yere (vefât ettiği memleketten başka bir memlekete) götürülmesi mekruhtur (uygun değil) diyenler olduğu gibi, kerâhet ve mahzur yoktur diyenler de vardır.   

   Malikî’lere göre: Vefât eden bir Müslüman gömülmeden önce de, definden sonra da; “cesed bozulmamış, çürüyüp kokmamış olmak ve taşırken saygısızlık yapılmamak şartı ile” vefât ettiği yerden (memleketten) başka bir yere nakledilebilir.   

   Ayrıca; “cesed bozulmamış, çürüyüp kokmamış, defin işlemlerini yapacak Müslümanların sağlığını tehdid edecek bir duruma gelmemiş olmak ve taşırken saygısızlık yapılmamak” şartına ilave olarak, su baskını korkusu, ailenin ziyâret edebilmesi için yakın olma düşüncesi ve gideceği yerin bereketi (sâlih kimselerin mezarlarına yakın olma düşüncesi gibi, cenazenin naklini haklı gösterecek bir sebebin de bulunması gerekir...

   Bu üç şarttan hiç biri bulunmazsa, cenâzenin vefât ettiği yere gömülmesi gerekir, başka yere nakledilmesi  haram olur.

   Hanbelî’lere göre: Geçerli bir sebebe bağı olarak (Sâlih “Allah dostu” bir kimsenin yanına veya mübârek bir mekâna taşınması gibi bir maksada dayanarak cenâzelerin gömülmelerinden önce de, sonra da  (cesed bozulmamış, etrafa koku ve tehlike saçar olmamak şartı ile) başka yere nakledilmeleri câizdir.

   Şafiî’lere göre: Cenâzeleri başka yerlere nakletmek esâsen haramdır. Ancak, ölülerini kendi beldelerinden başka bir yere defnetmelerini âdet edinmişlerse, oraya nakledebilirler.

   Bir de, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye Beyt-i Makdis'e ve sâlih kimselerin mezarlıklarına yakın bir yerde ölenler bundan müstesnâdır. Bunların râyihaları değişmedikçe (cesed bozulmamış, etrafa koku yayıyor olmamak şartı ile) buralara nakledilmeleri sünnettir.

   Bununla beraber bunların taşınmadan önce yıkanıp kefenlenmesi ve üzerlerine namaz kılınmış olması şarttır. Değilse, nakledilmeleri haram’dır.

  Netice olarak, Gayrimüslim bir ülkede vefât eden bir Müslümanın cenâzesi, defnedilmeden evvel yıkanıp, kefenlenip, üzerine namaz kılınmak şartı ile câizdir.

   Cenâze defnedildikten sonra ise, kabrinin açılarak cesedin başka yere nakledilmesi; ancak zarûret hâlinde câizdir.

   Kabrin  su altında kalması veya kabrin bulunduğu yerin başkasına ait olup sâhibinin orada cenâze defnine izninin bulunmaması gibi zorunlu bir durum bulunmadıkça, cesedin başka bir mezarlığa nakledilmek üzere, defnedildiği yerden çıkarılması Dinen câiz değildir.

   Bu konuda ölenin vasiyetinin bulunması, mezarın yakınları tarafından ziyâret edilmesinin çok zor olması, yolunun olmaması gibi hususlar, kabrin nakli için geçerli ma’zeret kabul edilmemektedir.

          Amerika ve Kanada gibi gayrimüslim ülkelerinde vefât eden bir Müslümanın cenâzesinin “yıkanıp, kefenlenip, üzerine namazı kılındıktan sonra” bir İslâm ülkesine gönderilmesi (meselâ; Bir Türkiye’li Müslümanın doğup büyüdüğü, akrabalarının bulunduğu vatanına nakledilmesi câizdir.