Bu bölümde; fıkıh kitaplarında “İskât-ı Salât yani Namaz Borcunu Düşürme” başlığı altında zikredilen kazâya kalmış beş vakit farz namazlar ile vitir namazlarının bağışlanması ümîdi ile yapılması  “ma’rifet ehli âlimler tarafından önemle” tavsiye edilen bir nâfile sadaka şeklinden bahsetmek isyiyoruz.

İskât-ı Salât meselesi, vefât eden Mü’minler (başta anne-baba olmak üzere diğer yakınlar) nâmına  geride kalanlara tarafından belli bir miktarda sadaka ödenerek namaz borcundan kurtulacakları, namaz borçları için ödenecek sadaka’nın afv ve mağfiretlerine vesîle olacağı ümîdi ile tavsiye edilmesine rağmen zamanımızda neredeyse unutulan, ancak pek az şuurlu Müslüman tarafından tatbik edilen (kendi içinde bazı şartları olan) bir işlemdir.

            Öncelikle altını çizerek ifâde edelim ki; İskât-ı Salât meselesi Dînî bir vecîbe olmadığı gibi, namaz borçlarına kifâyet edeceği mânâsına da gelmez. Yalnızca bunun afv ve mağfirete bir vesile olacağı Yüce Allah’dan umuluyor.

/images/stories/date/032315/islam-ve-hayat/032315-kabir-hayat-ve-kabir-ehlinin-durumu-vii-1.jpg
MÜCTEHİD ÂLİMLERDEN BAZILARININ İSKÂT-I SALÂT İLE ALAKALI İFÂDELERİ

   İmâm-ı Muhammed El-Şeybanî (r.h.) Ziyadât adlı kitabında "Namaz fidyesi İnşâAllahü Teâla kifâyet eder. Bunun avf ve mağfirete bir vesîle olacağı Allah-ü Teâlâ’dan umulur”, demiştir.

   Fahrül-İslâm Pezdevî (r.h.) Usul kitabında; “Namaz hakkında fidyenin cevâzına (yeterli olacağına), oruç hakkında hükmettiğimiz gibi hüküm veremeyiz.

   Ancak namaz hakkında fidyenin lütfen kabûlünü Yüce Allah tarafından bir ihsan olarak isteriz”. demiştir.

   İbn’ül-Hümâm (r.h.) ise; Fethu’l-Kadir adlı kitabında: “Hanefî imamlarının istihsânı ile (güzel  görmeleri, hayırlı ve faydalı bulmaları ile) Namaz, oruç gibidir” dedikten sonra; Şerîatca, oruç ile fidye vermek, yemek yedirmek arasında bir denklik sâbit olduğu gibi, buna göre bu denklik namaz ile fidye arasında da sâbit olabilir. Eğer böyle bir denklik varsa, netice elde edilmiş olur. Denklil yok ise, namaz için fidye bir iyilik ve ihsandan ibâret kalır.  Nitekim, Yüce Allah Hud Sûresinin 114. Âyet-i Kerîmesinde: "İyilikler kötülükleri siler."buyurmuştur.

Binâenaleyh; iyilik ve ihsan "İyilikler kötülükleri siler." İlahî beyânına göre, günahları giderir.” demiştir.

NAMAZ BORCU OLAN MÜSLÜMANLARIN İSKÂT-I SALÂT İÇİN  MALLARINDAN PARA AYIRIP VASİYET ETMELERİ ÖNEMLİDİR

   Mükellef bir Müslüman, farz ve vitir namazlarını, îmâ ile (gözü ile işâret ederek) dahi olsa kılmaya gücü olduğu halde, Namazlarını edâ veya kazâ yapmadan vefât ederse, bunların düşürülmesi için (bunların manevî sorumluluğundan kurtulması ümidi ile) bunlara karşı ödenmek üzere malının üçte birinden harcama yapılmasını vasiyet etmesi gerekir.

   Buna göre vefât eden Müslümanın geriye bıraktığı malın üçte birinden namazlar için fidye (bedel) verilir. Böylece bağışlanması için Yüce Allah’a duâ edilir.

    Fıkıh kitablarımızdan Kuhüstânî'de şöyle deniliyor: "Eğer vefat eden Müslüman, sağlığında namaz borçları için fidye verilmesini vasiyet etmemiş ise, velîsinin bağış yapması câizdir.Bunun müstahsen (güzel ve hayırlı) bir iş olduğu görüşünde ayrılık yoktur. Bunun sevabı ölüye ulaşır.

       Doğrusu, hiç bir zaman namaz fidyesi ile namaz borçlarımızın ödenmiş olacağını ileri süremeyiz. Fakat Allah rızası için verilecek sadakalardan dolayı da, Yüce Allah'ın ihsanına ulaşmaktan ümidimizi kesmeyiz. Şüphesiz hiç bir hayır ve iyilik Allah katında boşa gitmez. Verilen sadakalardan ve yapılan vakıflardan dolayı Mü’minin amel defterine dâimâ sevab yazılır durur”.

   İskât-ı Salât (namaz borçlarının düşürülmesi) için vasiyette bulunmadan vefât eden bir Müslümanın velisi (vârislerinden biri) tarafından bağış yolu ile verilecek bir mal ile de, bu "İskat" işlemi yapılabilir. Ölünün bu yüzden bağışlanması Allah'ın rahmetinden umulur.

        Bir kimse hastalığı sırasında kılamadığı (kazâya kalmış) namaz borçlarından kurtulmak için fidye ve sadaka veremez. Çünkü iyileşip, kılamadığı namazlarını kazâ etmesi ihtimali vardır. Binâenaleyh, hayatta olan bir kimsenin vereceği bu fidye hiç bir zaman namaz yerine geçemez.

   Ancak, bu hastalık hâlindeki namazlarını kazâ etmek fırsatını bulamayacağını düşünerek, vasiyette bulunsa bu vasiyeti ölümünde, vârisi varsa bırakmış olduğu malın üçte birinden, vârisi yoksa malının tamamından (İskât-ı Salât olarak) yerine getirilir.

   İSKÂT-I SALÂT İŞLEMİNE BİR ÖRNEK

   İskat-ı Salât için vefat eden Müslüman’ın ömrü miladî yıl  esas alınarak hesaplanır. Şöyle ki: Vefât eden Müslüman erkek ise on iki, kadın ise dokuz yaşından itîbaren ömrü hesab edilir. Bu zaman içinde namazlarını kılmış olsa dahi, bunların kılınmasında noksanlar bulunacağı düşüncesi ile bütün bu müddet içindeki namazları için fidye verilmesi tercih edilir.   Meselâ : Vefât eden bir erkeğin ömrü yetmiş  yıl olsa, bunun elli sekiz senesi için her namaz karşılığında bir fitre (bir fakiri sabah ve akşam olmak üzere iki öğün doyuracak kadar) mikdarı fidye verilir.

   Yetmiş yaşında vefât eden bir Müslüman erkek, elli sekiz senelik ömründe altıyüz doksan altı ay yaşamış olur.

   Bir aylık Farz Namazlar, Vitir Namazı dâhil otuz gün i’tibârı ile yüz seksen vakit eder. Bir ay’lık namazın fidyesi de, fitre’nin on dolar olduğu kabul edilirse, $1800.00 dolar eder.

   Yetmiş yaşında vefât eden bir Müslüman erkeğin, elli sekiz senelik ömründe yaşamış olduğu altıyüz doksan altı ay için, bir aylık yani $1800.00 dolar ayrılmış bulunsa, bu meblağ bir zarfa veya mendile konularak on fakire veya bir kaç fakire 696 defa devir yapılır.  

   Fidyenin devri yapılırken acele etmemelidir. Usûlüne göre alıp verilmelidir.

   Şöyle ki: Vefât eden Müslümaın mükellef olan vârisi (velisi) veye vekîli, fidyeyi fakire verirken: "Falan oğlu falanın namaz keffâreti olmak üzere bunu al." deyip gerçekte fakire ait olarak bu parayı vermelidir.

   Fakir de: "Bunu aldım kabul ettim," deyip aldıktan sonra kendi rızâsı ile velîye hibe ve teslim etmelidir.

   Veli de hibeyi kabul edip aldıktan sonra yine bu şekil üzere o fakire veya başka bir fakire vererek kazaya kalan namazları karşılayıncaya kadar devir yapılıp bitirilmelidir.

       Böyle bir paranın fakire bağışlanması, fakirin de şefkat duygusunu göstererek bunu bağışlayana hibe etmesi, geçmişi düzeltmeye gücü kalmamış olan Din kardeşinin manevî sorumluluğunu azaltmak gibi, çok hayırlı bir maksada yönelik bulunduğundan, bu işlem büyük bir merhamet ve kardeşlik alâmetidir. Din kardeşleri arasındaki vefâkarlık görevi unutulmamalıdır.

        Devirden sonra velinin veya vekilin eline hibe yolu ile gelen paradan, kendileri ile devir yapılan fakirlere, kalblerini hoş tutmak için bir mikdar verilir. Geriye bir mikdar kalırsa, o da başka fakirlere sadaka olarak verilir.

   Namaz fidyesinden sonra, Oruç keffâreti için $610.00, yemin keffâreti için $100.00 ayrılır, 61 kere oruç keffâreti için,  on kere yemin keffâreti için, sonra bir kaç kere de kurban keffâreti için devir yapılır.

   Ayrıca, nâfile olarak başlanıp da bozulduktan sonra kazâ edilmemiş namazlar, adanmış olup da yerine getirilmemiş adak namazlar ve kurbanlar için de bir mikdar devir yapılır.

   Hatta yapılmamış tilâvet secdesi de bir vakit namaz sayılarak bundan dolayı da fidye verilir.

   Namaz fidyesinin tamâmını bir fakire bir günde vermek câizdir. Fakat oruç ve yemin keffâretleri böyle değildir. Bu fidyeler bir günde bir şahsa toptan verilemez.

   Namaz fidyesinin vasiyet edilmesi, bunun vârisler tarafından bağış yolu ile yapılmasından daha iyidir.

   Bir de bu fidye, daha cenâze defnedilmeden yapılmalıdır. Uygun olan budur. Bununla beraber definden  sonra yapılması da câizdir.

   Vefât eden bir Müslüman’ın velisi, ölü adına kazâya kalmış namazlarını kılamaz, oruçlarını tutamaz.

   Fakat bu gibi ibâdetlerin sevâbından ölmüş bir Müslümana hediye yapılabilir. Ölünün bundan faydalanacağı Allah'ın ihsanından beklenir.

       Îmâ ile de olsa namazlarını kılamayan bir hasta, bu hal üzere vefât este, bu hastalığı müddeti içinde kılamamış olduğu namazlar için vasiyet etmesi gerekmez. Çünkü bunları kazâ etmekten sorumlu olacağı bir zamana ermemiştir. Bunun için bu namazlar, üzerine ödenmesi gereken bir borç olmamıştır. Bundan dolayı fidye verilmesi yoluna gidilmez.

   İskât-ı Salât hakkında Fâtih Dersiâmlarından Emekli  Diyânet İşleri Reisi Ömer Nasûhi Bilmen merhum; “Namaz için fidye verilmesi bir ihtiyat işidir. Hanefî müctehidleri bunu güzel görmüşlerdir. Bunun kazâya kalmış namazlar yerine geçeceği kesin olarak ileri sürülemez. Ancak böyle bir fidye vasiyeti, bir pişmanlık eseridir, bir istiğfar nişânıdır. Bunun vâris tarafından bağış yolu ile yapılması da, bir şefkat ve hayırseverlik alâmetidir. Kazâ için de bir imkan kalmamıştır. Bu yönden bu Fidyenin kabûlü Yüce Allah’ın rahmetinden umulmaktadır.    Bunun için bu usul, bazılarının sandığı gibi, sonradan İmâm-ı Birgivî merhum tarafından ileri sürülmüş bir şey değildir. Doğrusu şudur ki, bu mesele Hanefî mezhebi üzere yazılmış en eski kitablarda da bu şekilde mevcuttur.

   Deniliyor ki: Fidye ile oruç borcunun düşeceği üzerinde nass (kesin delil) vardır.

   Namaz da, Hanefî fıkıh âlimlerinin istihsan görüşlerine göre oruç gibidir, oruçtan daha önemlidir. Bunun için kazâ edilmesine imkan kalmamış olan namazlardan dolayı da fidye verilerek Yüce Allah’ın mağfiretine sığınmak, ihtiyatî bir iş olarak uygundur”.

       Bir ölü vasiyet etmediği takdirde, onun vârisleri, geriye bırakmış olduğu maldan fidye vermek zorunda değildir. Hele vârisler fakir bulunurlarsa, bir gelenek ve iyilik düşüncesi ile bu fakir vârisleri fidye vermeye yöneltmek uygun olmaz.

   Bilhassa varisler arasında çocuklar ve yetimler bulunursa, bunların hisselerinden fidye verilmesi aslâ câiz olmaz”. demektedir.