Herkes dünyada alıp verdiği her bir nefesden suâl olunacak ve nasıl ölmüş ise o hal üzere kabrinden kaldırılıp diriltilecektir.

   Allah dostu, Peygamber vârisi âlimler buyurmuşlardır ki; İnsanın her nefesi son nefesdir. Yâni bir nefes insana ömründe bir kere gelir. İkinci defada gelen nefes başka nefesdir. Bu nefesler üzerine me’mûr olan melek her bir nefes insandan ne hâl üzere çıkarsa öylece mühürleyip İlâhî hazînede muhâfaza eder. Kıyâmet günü meydâna çıkarılıp mührü açılınca (iyi veya kötü) ne hâl ile mühürlendi ise o hâl ve o kıyâfetle zuhûr eyler. Herkes bâliğ olduğundan ölünceye kadar ne kadar nefes aldı verdi ise her bir nefesden suâl edilir.

   Cenâb-ı Hakk katından en doğru haberleri getiren Nebiy-yi Zîşân Efendimiz’in (s.a.v.) buyurduğuna göre; Her kul, ne hâl üzere ölmüşse öylece diriltilir. Kişi, öldüğü elbise içinde (yani hayır veya şer hangi ameli işlerken ölürse o amel ile) diriltilir.

   İhrâmlı iken vefât eden hacı, telbiye getirerek (Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk… diyerek) diriltilir.

   Müezzin ve hacılar kıyâmet gününde kabirlerinden; müezzin ezan okuyarak, hacı ise telbiye getirerek diriltilir.

   Kim dünyadan sarhoş olarak ayrılırsa, kabre sarhoş girer, kabrinden sarhoş olduğu halde diriltilir.

   Kıyâmet gününde insanlar dünyada neye aşırı düşkün ise onunla kabirlerinden kalkarlar. Meşhur çalgı âleti ud’a çok düşkün olan bir topluluk kabirden kalktığında elinde bir ud ile dirilir. Onu atmak ister, lâkin o yine kendisine döner.

   İnsanlar dünyada nasıl yaşarsa öylece ruhlarını teslim ederler ve aynı şekilde haşredilir (diriltilip, Allah’ın huzûruna öyle getirilir) ler.

   KABİR AZÂBI HAKTIR ONDAN ALLAH’A SIĞINMAK LÂZIMDIR

   Mü’minlerin annesi Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlüllâh’a (s.a.v.) kabir azâbın(ın hak olup olmadığın)ı sordum. Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.): “Kabir azâbı vardır ve haktır.” buyurdular. 

   Hazreti Âişe (r.anhâ): “Bundan sonra Rasûlullâh’ın (s.a.v.) her namazdan sonra kabir azâbından Allâhü Teâlâ’ya sığındığını gördüm.” diye de ilâve etmiştir.

   İmâm-ı Ahmed’in (r.h.) Müsned’inde kaydettiğine göre; Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Benî Neccâr kabilesinin hurmalığına girdi. Orada câhiliye devrinde ölen Benî Neccâr’ın erkeklerinin (azab görmelerinden dolayı çıkan) seslerini işitti.   Sonra  bir telaş içerisinde hemen oradan çıktı ve Ashâbına kabir azâbından Allâh’a sığının. 

   İdrar (ayakta küçük abdest bozarak üzerinize pislik sıçramasın) dan sakının. Zîrâ kabir azâbının çoğu ondandır.” Buyurdular.

   Büyük fıkıh ve tasavvuf âlimi Ebu’l-Leys es-Semerkandî Hazretleri Tenbîhu’l-Gâfilin isimli eserinde bu hadîs-i şerifi naklettikten sonra, inananlara şöyle nasihatte bulunmuştur:

   “Her Müslümanın kabir azabından Allâhü Teâlâ’ya sığınması ve kabre girmeden önce sâlih amellerle hazırlık yapması lazımdır.

   Bunları yapmak dünyada, hayatta iken gâyet kolaydır. Fakat kabre girdikten sonra bir sevap elde etmek için izin istese bile kendisine izin verilmez. Hasret ve pişmanlık içinde kalır.

   Akıllı bir Müslümanın ölülerin hâlini düşünmesi lâzımdır. Ölüler iki rekât namaz kılmak, bir defa “Lâ ilâhe illAllâh Muhammedün Rasûlüllâh” demek veya bir defa Allâhü Teâlâ’yı tesbih etmek için izin isteseler onlara aslâ izin verilmeyecektir. Onlar da, günlerini gaflet ve tembellik içinde geçiren dirilere hayret edeceklerdir.

   Kardeşim, vaktini zâyi etme. Çünkü vakit senin sermayendir. Sen sermayen elinde olduğu müddetçe kâr elde edebilirsin.

   Âhiret sermayesinin bu gün pek bir kıymeti yoktur. Fakat öyle bir gün gelir ki o günde ondan daha kıymetli bir şey bulunmaz.

   Âhiret sermayesini çoğalt. Zira o günde bu sermayeyi elde etmeye gücün yetmez.

   O kıyâmet günü için muhtaç olacağımız hazırlığa muvaffak kılmasını Allâhü Teâlâ’dan niyâz ederiz.

   Tekrar dünyaya dönmeyi isteyip de izin verilmeyen ve pişman olanlardan olmaktan da Allâhü Teâlâ’ya sığınırız...