Müslüman Türk’e Çanakkale Geçilmez Dedirten Yüce Ruh Ve Muazzez Şehitlerimiz

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin sene-i devriyesi münâsebetiyle, aziz Milletimizin zaferlerle dolu şanlı tarihinde muhteşem bir yere sâhip olan Çanakkele Deniz Zaferi ve Çanakkale’yi geçilmez kılan muazzez şehitlerimizi saygı ile yâdediyoruz.

   Tarih şahittir ki; Müslüman Türk Milleti, özellikle Osmanlı Cihan Devleti ile gittiði her yere, adâlet ve insanlık götürdüðü, dâima zayıf ve mazlumların yanında durarak, zulme ve haksızlıða karşı koyduðu için,  kendilerini medenî devletler diye ifâde eden menfur zihniyet, asırlar boyu zulme dayalı sömürgeci yayılmacılıklarının önlerinde en büyük engel olarak Osmanlı Cihan Devletini görmüşler, defalarca bütün güçlerini birleştirerek  üzerine saldırmalarına raðmen, bir türlü Müslüman Türk Milleti ile başedememişlerdi.

   1914 yılı Kasım ayına gelindiğinde, Osmanlı Cihan Devletini ve Müslüman Türk varlıðını tarih sahnesinden ebediyyen silmeye kasdeden Avustralya’dan Kanada’ya kadar topladıkları maddî güç ve üstünlüklerini birleştiren sözde medenî Avrupalılar, bu sefer Çanakkale boðazından geçmek, önce Istanbul’u ele geçirmek, sonra da ülkemizi parçalamak, milletimizi esir etmek için, “hasta adam” olarak gördükleri Osmanlı’ya  savaş ilan etmişler, topyekün bir imhâ hareketine girişmişlerdi.  

   Ancak, ne varki, hesapları bu sefer de tutmamıştı.

Zirâ; Aziz milletimiz, Çanakkale’de yedi düvele karşı, tarihte emsâline rastlanamayacak büyük bir kahramanlık ve mukâvemet  göstererek, vatan sevgisi ve iman gücünün maddî üstünlükten daha önemli olduðunu bir kerre daha bütün dünyaya ilan ve ispat etmişti.

   Böylece ihtiyar düna ve tarih de; Müslüman Türk’ün Din, vatan ve mukaddesât uðrundaki inanılmaz fedâkârlıðının muhteşem bir örneðine daha şâhit oluyordu.

   Müslüman Türk’ün Çanakkale geçilmez dedirten azmi, ve Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanları ve kahramanlıkları, zamanın Ingiliz Ordu komutanının: "Bizi Türklerin maddî gücü deðil, mânevî gücü maðlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı.” diyen  i’tirafından da açıkca anlaşılmaktadır.

   Evet,  Çanakkale'de Müslüman Türk’ün maddî gücü, düşmanın gücüne nisbetle kıyaslanamayacak derecede az ve çok daha zayıftı. Şanlı Mehmedciğin bir çoðunun sırtında abası, ayaðında postalı dahi yoktu.

   Ancak; “Aziz Mehmetçiðin imanından doðan vatan sevgisine bağlı  manevî gücü,Yüce Yaratıcı’nın yardımı ve inananların samîmî duâları vardı.” vardı.

   Ve, her türlü maddî güç ve teknik donanımına güvenen, bu sefer Türk’ün işi tamam! diyen,  sözde medenî, gerçekte denî Avrupal’ı  işte bunu  hesab edememişti.

   Tabii hesâb edemezlerdi. Çünki, Müslüman Türk vatan ve milletinin şahsında,  Allah’ın Dînini müdâfaa ediyordu.  

   Bu konuda,Yahya Kemal Beyatlı ne güzel söylemiş:

   "Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

   Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

   Tâ ki yükselsin Ezanlarla müeyyed Nâmın,

   Gâlip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!"

   Özetle; şehidlik, vatan ve mukaddesât sevgisi; insanı insan yapan, topraðı vatan kılan, toplumu millet yapan deðerler uðruna, can ve malın  Allah yolunda fedâ edilebilmesi, Müslüman Türk’te tecellî eden, kulun Rabb'ine karşı muhabbetinin en güzel ifâdesidir.   

İSLÂM’DA ŞEHÂDET İNANANLAR İÇİN EN YÜCE BİR MERTEBEDİR

   Şehid: Din veyâ yüksek bir gâye uğruna ölen kimse demek olup, rûhûnu teslim ederken Allah’ın rahmet ve mağfiretinin tecellîlerini gören, onlara şâhid olan demektir.

   Allah-ü Teâlâ (c.c.) şehidlerin durumu hakkında Kur’ân-ı Kerim’de, Âli Imrân Sûresinin 169 ve 171. âyet-i kerimelerinde:

   “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; onlara olü demeyin. Bilakis, onlar diridirler.

   Rabbleri katında (en güzel sûrette ağırlanıp) rızıklanmaktadırlar.

   Allah’ın lütfundan verdiği ni’metle sevinçlidirler. Arkalarında (bıraktıkları) kendilerine ulaşamayan kimselere de, hiç bir korku olmayacağını ve üzlümeyeceklerini müjdelemek isterler.

   Onlar Allah’ın ni’metini (n büyüklüğünü), keremini (n bolluğunu  gördükleri için)  mü’minlerin ecirlerini zâyî etmeyeceğini müjdelerler.” buyurur.

    Vatan sevgisinin imandan geldiði gerçeðini öðreten Allah’ın Rasûlü, şanlı Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) de, şehidliğin büyüklüğü hakkında şöyle buyurmuşlardır.

   “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Ancak, şehidler müstesnâ!. Yalnızca Şehidler,  (daha rûhlarını teslim ederken) gördükleri  i’tibar ve ikrâm sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehid olmayı isterler.

   Allah’a yemin ederim ki, ben dahi, Allah yolunda savaşıp şehid olmayı, diriltilip yine şehid olmayı, tekrar diriltilip  yine şehid olmayı isterim.”  (Buhârî, Cihâd, 21,199)

   Şanlı Ecdadımızın, vatan ve mukaddesât uðrunda  eşi benzeri görülmemiş üstün fedâkarlıklar göstermesinin, hele de Çanakkale’de olduðu gibi emsalsiz teknik donanımlı yedi düvele karşı, “Çanakkale Geçilmez” fermânını haykırışının temelinde, hiç şüphe yok ki, işte bu Ilahî ve Peygamberî müjdeler bulunmaktadır.

  Aziz ecdâdının şanlı tarih ve zaferleriyle onur ve gurur duyan Müslüman Türk milleti olarak, unutmamalıyız ki!

   Tarihimizde  yer alan bütün şanlı zaferlerin sırrı, milletimizin tek vücut olması, birlik, berâberlik hâlinde bölünmez bir bütün oluşturması ve; büyük şâirimizin dediği gibi: “Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!” rûhunun yaşanması ile olduðu gibi;

   Çanakkale Geçilmez fermânı da;  aynı ruh ve birlik içerisinde, 250 bin îmanlı vatan evlâdının, şanlı Mehmetciðin şehâdet şerbetini içmesiyle yazılmıştır. 

   Milletimizin izzet ve bakâsının, ancak Çanakkale rûhu ile yetişmiş nesillere sâhip olmakla mümkün olacaðı gerçeği de unutulmamalıdır!,

   Yine unutulmamalıdır ki!; bizler gibi, cennet vatanımızdan çeşitli vesilelerle gurbete gelmiş, okyanuslar ötesinde, anavatanımızdan binlerce kilometre uzaklarda  yaşayan, geleceğin te’mînâtı olan çocukları gayrimillî bir kültür içerisinde doğup büyüyenlerin   Müslüman Türk kimliğini koruyup, şerefle taşıyabilmeleri ve kendilerinden sonra geleceklere onur ve grurla teslim edebilmeleri için, onlara şanlı ecdâdımızı ve onların sâhip olduğu manevî değerleri, aziz ecdâdımızın Çanakkale destânını ve o destanı yazdıran yüce rûhu öğretip, aşılamamız, aziz vatanımızın ve mukaddes deðerlerimizin kıymetini onlara öðretmemiz şartdır.  

   Bu vesileyle;  başta Çanakkale şehidlerimiz olmak üzere, kürre-i arz üzerinde vatan, millet ve mukaddesâtımızın muhâfaza ve müdâfaası uðrunda canlarını fedâ eden  bütün aziz şehit ve şanlı gâzilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle  yâdedetmek için bütün Müslüman Türk kardeşlerimizden; bir vefâ borcu ve saygı ifâdesi olarak cân-ı gönülden, samîmî bir kalp ile  birer Fâtiha, onbirer İhlâs-ı Şerif okuyup, aziz şehidlerimizin ruhlarına hediye etmelerini istirham ediyoruz.

   Burada; saygı değer okuyucularımızı Millî şâirimiz Mehmed Akif Ersoy’un “ÇANAKKALE ŞEHİDLERİNE” adlı muhteşem ifâdeleri ile başbaşa bırakıyoruz.

   Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyâda eşi?

   En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,

   Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

   Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,

   Ne hayâsızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!

   Nerde- gösterdiği vahşetle “bu: bir Avrupalı”

   Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,

   Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!

   Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvâm-ı beşer

   Kaynıyor kum gibi, Mahşer mi, hakîkat mahşer.

   Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,

   Osrtralya’yla berâber bakıyorsun ; Kanada!

   Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk.

   Sade bir hâdise var ortada : Vahşetler denk.

   Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ...

   Hani tâuna da zuldür bu rezil istîlâ...

   Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,

   Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil,

   Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;

   Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına,

   Maske yırtılmasa hâlâ bize âffetti o yüz...

   Medeniyet denilen kahbe, hakîkat yüzsüz.

   Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,

   Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

   Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;

   Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;

   Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;

   Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.

   Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,

   Atılan her lağımın yaktığı: Yüzlerce adam.

   Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtme de yer,

   O ne müthiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer...

   Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,

   Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.

   Saçıyor zırha bürünmüş de nâmerd eller,

   Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.

   Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,

   Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.

   Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...

   Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdîde güler!

   Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

   Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat îman?

   Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına râm?

   Çünkü te’sis-i İlahî o metin istihkâm.

   Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,

   Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-i beşer;

   Bir göğüslerse Hudâ’nın edebî serhaddi;

   “O benim sun’-i bediim, onu çiğnetme” dedi.

   Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:

   İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.

   Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

   O, rukû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

   Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

   Bir hilâl uğruna, ya Râb, ne güneşler batıyor!

   Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

   Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

   Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid’i...

   Bedr’in aslanları gibi şanlı idi.

   Sana dar gelmeyecek makber’i kimler kazsın?

   “Gömelim gel seni târihe”desem, sığmazsın.

   Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitab...

   Seni ancak ebediyetler eder istîâb.

   “Bu, taşındır” diyerek Ka’be’yi diksem başına;

   Rûhumun vayhini duysam da geçirsem taşına;

   Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmıyle;

   Kanayan lahdine çeksem bütün ecrâmıyle;

   Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;

   Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;

   Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;

   Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,

   Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;

   Gündüzün fecr ile âvizeni lebrîz etsem;

   Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...

   Yine  bir şey yapabildim diyemem hâtırına.

   Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,

   Şarkın en sevgili sultânını Salâhaddin’i,

   Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayrân...

   Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsrân,

   O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;

   Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;

   Sen ki, â’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,

   Sana gelmez bu ufukalar, seni almaz bu cihâd...

   Ey şehîd oğlu şehid, isteme benden makber,

   Sana âğuşunu açmış duruyor Peygamber...