Bu bölümde; ölümü hatırlamanın kazandıracakları, ölüm ânında yaşanacak haller, kabir hayatının gerçekleri, dünyada nasıl yaşanırsa o hal üzere ölünüp öyle diriltileceği üzerinde durmaya çalışacağız.

Ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanın”. buyuran Allah Rasûlü (s.a.v.); ölüm vaktinde yaşanacak gerçekleri şöyle haber vermişlerdir.  

   Mümin kul, ölüm yastığına baş koyduğu vakit Rahmân tarafından bir nidâ gelip buyurulur ki: “Ey ölüm meleği, bu hastayı pek tazyîk etme, (sıkıştırıp, darlatma) rahat olsun.

   Böylece rûhu dizlerine, göbeğine ve göğsüne gelinceye kadar bu rahatlık devam eder.

   Ruh boğazına gelince el ele ve göz göze ve diğer âzâlar tâ kıyâmete kadar bir daha karşılaşamayacaklarını birbirlerine haber verip vedâ ederler.Ve ruh bunca müddet bulunduğu cesedden vedalaşıp ayrılır.

   Sonra semadan bir nidâ gelir: Ey Âdemoğlu! Şimdi dünya mı seni terk ediyor, yoksa sen mi dünyayı terk ediyorsun?

Şimdi malın seni koruyabiliyor mu, yoksa sen onu muhafaza edebiliyor musun?

   Şimdi dünyadaki makamın, mevkiin seni mi kurtarıyor, yoksa sen onu mu kurtarıyorsun? Şimdi sen mi dünyaya gâlip olup onu yok ettin, yoksa o sana gâlip olup seni zillet toprağına mı attı?

   Hastanın dili tutulduğu vakit yanına dört melek gelir:

   Birincisi selâm verip: “Ben senin yiyeceklerine Allah tarafından me’mur idim. Bugün dünyayı doğudan batıya dolaştım, senin rızkından bir lokma bile bulamadım, bitmiş” der.

   İkincisi selâm verip: “Ben senin içeceklerine me’mur idim. Bugün cihânı dolaştım, senin rızkından bir damla bile su kalmamış” der.

   Üçüncüsü selâm verip: “Ben senin nefesine me’mur idim. Şimdi yeryüzünü aradım, senin için bir nefes dahi kalmamıştır” der.

   Dördüncüsü selâm verip: “Ben senin ömrüne me’mur idim. Bugün senin ömür müddetinden aslâ bir şey kalmadı” der.

   Bundan sonra Kirâmen-Kâtibîn melekleri teşrif edip selâmdan sonra: “Ey Allâh’ın kulu, biz Allâh tarafından senin işlediğin hayır ve şerri yazmaya me’mur idik” der ve yazılı bir defter verirler. Ve, “İşte bu amel defterin, oku” derler.

   Kul pişmanlığından gözlerinden yaşlar dökerek utancından amel defterini okumaktan çekinir ve yüzünü gâh sağ, gâh sol tarafına çevirir. Sonra o Melekler de bu kulu müjdeleyip giderler.

KABİRLER  SIK SIK ZİYÂRET EDİLMELİ, ÖLÜM VE KABİR HAYATI  UNUTULMAMALI

   Eserlerde kaydedildiğine göre, Hazret-i Osman (r. anh) bir kabrin başında durur ve ağlamaya başlar.

   Yanındakiler; “Ey Mü’minlerin emîri! Sen cenneti ve cehennemi hatırlıyor, fakat hiç ağlamıyordun. Fakat kabrin başında ağlıyorsun.” dediklerinde; Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştu:

   “Kabir, âhiret konaklarının ilkidir. Kim ondan kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamaz ise ondan sonrası daha şiddetli olur. Kabirleri ziyâret ediniz. Çünkü kabirler size âhireti hatırlatır.”  Buyurdu.

   Ölümü çok hatırlayan kimseye üç şey ikrâm edilir:“Günahlarından tevbeye acele etmek, elindeki rızka kanâat etmek ve ibâdetlerinde gayretli olmak.

   Ölümü unutan kimse de üç şeyle cezalanır: Yarın tevbe ederim diyerek tevbe etmeyi geciktirir. Elindeki rızka, Allah’ın taksîmâtına râzı olmaz. İbâdetlerinde tembellik gösterir de gaflet içinde ölür gider.

   Hazreti Ali (k.v.) bir hutbesinde şöyle buyutmuştur.

   “Ey Allâh’ın kulları! Ölümden kurtuluş yoktur. Önüne dursanız sizi alır, kaçsanız yakalar. Kurtulun, kurtulun. Arkanızda hırslı; sizi çok isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, zulmet ve vahşetinden kendinizi sakının.

   Dikkat edin! Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçedir.”

   Muhammed bin Semmâk (r.h.) bir kabre bakmış ve etrafındakilere:  

   “Şu kabirlerin sessizliği sizi aldatmasın. Orada gam ve kederli pek çok kimseler vardır.

   Kabirlerin birbirine benzemesi de sizi aldatmasın. Orada birbirinden çok farklı kimseler vardır.

   Onun için akıllı kimsenin, oraya girmeden önce ölümü, kabri çok hatırlayıp hazırlanması lazımdır.”  demiştir.

   Süfyân-ı Sevrî (r.a.):

   “Kim kabri ve ölümü çok hatırlar (ve ona hazırlık yaparsa) kabir onun için cennet bahçelerinden bir bahçe olur.

   Kim de kabir ve ölümden gâfil olur (hazırlık yapmazsa) kabir onun için cehennem çukurlarından bir çukur olur”. demiştir.

   Akıllı bir Mü’minin Allâhü Teâlâ’dan isteyeceği iki şey vardır:

   Biri son nefesde îmân selâmeti, birisi de kıyâmet günü Peygamberler ve bütün evliyâ ve halk içinde ayıplarının meydâna çıkmaması ve Allâh-ü Teâlâ’nın “Settâr” ism-i şerîfi ile hatâlarının örtülmesidir...

   Allâh’ım ölüm uyandırmadan sen bizi uyandır.    Günahlarımıza nasuh bir tevbe ile tevbe etmeyi nasip buyur.

    Senden başkasına muhtaç olmayacak şekilde rızıklandır.

   Rızânı kazandıracak ibâdetler yaparak sıhhat ve âfiyet üzere yaşamayı, son nefesimizi kâmil iman ile tamamlamayı nasip buyur...