Öncelikle şunu ifâde edelim ki; kadın olsun, erkek olsun her mükellef Mü’min, “Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek, Haccetmek gibi” şahsî kulluk vazifeleri ile bizatihî  mükellef (sorumlu) kılınmıştır. Binâeanaleyh başkası (nın namaz ve oruç borcundan kurtulması) için  Namaz kılınmaz, Oruç tutulmaz .

Ancak sevâbı (meselâ; vefat etmiş anne- babaya) bağışlanmak üzere, Kur’ân-i Kerim okunur, Namaz kılınır, Sadaka verilir, hayr-u hasenât yapılır, duâ ve istiğfâr okunur. 

   VEFÂT ETMİŞ ANNE- BABA İÇİN DUÂ VE İSTİĞFAR

   Ehl-i Sünnet inancına göre; Mü’minin duâsı ile, diğer Mü’minlerin günahları affedilebilir ki, böyle duâ edilmesi emredilmiştir.

   Tirmizi, Ebû Dâvud, Hâkim ve Taberânî’ de  zikredildiğine göre; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şeriflerinde:

   “Ölmüş ana babanız için duâ ve istiğfar edin!.

   Bir Müslüman ölür de, üç saflık bir cemâat, (başka bir rivâyette  40 Müslüman) o’nun cenâze namazını kılar, (bağışlanması için duâ ederse)  o mevtâ Cennete girmeye hak kazanır.  Sadaka veren kimse, sevâbını Müslüman ana-babasına da niyet ederse, verdiği sadakanın sevâbı, onlara da gider, kendi sevâbından da hiç bir şey eksilmez.”  buyurmuşlardır..

    /images/stories/date/031115/islam-ve-hayat/031115--kabir-hayat-ve-kabir-ehlinin-durumu-iii--1.jpg
Büyük âlim ve Allah dostu İmâm-ı Rabbâni  (k.s.) Hazretleri: “Ölülere, duâ ile, istiğfar etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek gerekir.  

   Nitekim Cenâb-ı Hak; Kur’ân-ı Kerimde, İbrahim aleyhisselâm’ın: “Ey Rabbimiz, (kıyâmette) hesap için ayağa kalkıldığı gün, beni, ana-babamı ve bütün Mü’minleri mağfiret eylediye duâ ettiğini haber vermektedir”. buyurmuştur.

VEFAT ETMİŞ ANNE- BABA (YAKINLAR) İÇİN KELİME-İ  TEVHİD  HATMİ

   Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.): “Âlimler Peygambelerin vârisleridir ” mübârek sözünün betemâmihâ ve bikemâlihâ delâlet ettiği âlimlerden Büyük Müceddid ve Mürşid-i Kâmil Ebul-Farûk Silistrevî (k.s.) Hazretleri talebe ve bağlılarına şöyle tavsiyede bulunmuştur.

   Vefât eden anne- babanız (bir yakınınız) için yapacağınız en büyük ikrâm, onların rûhu için Tevhid Hatmi yapmaktır..

   Tevhid Hatmi; 70 bin kere “Lâilâhe  İllAllah” demektir.

Yapılan Tevhid Hatmi hürmetine, Cenâb-ı Hak, o mevtânın (imân ehli, fakat günahkâr kimselerin) hatâ ve kusurlarını mağfiret buyurur. Bu sebeple, vefât eden anne- babanız  için Tevhid Hatmi okuyunuz. Onlara yapacağınız en büyük ikrâm, onların rûhu için Tevhid Hatmi yapmaktır..  

   MÎZAN’DA EN AĞIR GELECEK ŞEY KELİME-İ TEVHİD’DİR

   Bu husuta hicrî ikinci bin yılın müceddidi, büyük âlim ve müctehid İmâm-ı Râbbânî (k.s.)  Hazretleri “Mektûbât” adlı eserinde, Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.): “Gökler ve yerler terazinin bir gözüne konulsa, Kelime-i Tevhîd de diğer gözüne konulsa, Kelime-i Tevhîd’in olduğu kefe muhakkak diğerinden ağır gelir…     

   Kim yetmiş bin defa  “Lâ ilâhe illAllâh Muhammedün Rasûlüllah” derse ölmeden önce cennet ile müjdelenir”  buyurdu, diye kaydetmiştir..

   Ayrıca; İmâm-ı Râbbânî (k.s.) Hazretleri talebe ve bağlılarına:“Kelime-i Tevhîd’i çok okumak, her zaman tekrar etmek lâzımdır. Kelime-i Tevhid yetmiş bin defa  okunup vefât eden kimsenin ruhûna hediye edilir.”  tavsiyesinde bulunmuş  ve hayâtında bunu tatbik de etmiştir.

   Sağlığında, müritlerinden iki kişinin vefat haberini alması üzerine, talebelerine arkadaşları ve dostlarının her biri için ayrı ayrı yetmiş bin defa Kelime-i Tevhîdi okumalarını ve sevaplarının da ayrı ayrı ruhlarına hediye edilmesini söylemiş ve böyle yapmalarını tavsiye etmiştir.

   EVLİYÂULLAH’IN USÛLÜNE GÖRE TEVHİD HATMİ’NİN YAPILIŞI

   Önce bir Fatiha-i Şerîfe, “Elhamdü-lillahi Rabbil-âlemîn” sûre-i celîlesi,  sonra 3 kere de İhlâs Sûresi “Kul hüvAllahü Ehad” okunarak şu şekilde hediye edilir.

   Yâ Rabbi, rızâ-i şerifin için okumuş olduğum Fatiha-i Şerîfe ve ihlâs-ı Şeriflerden hâsıl olan sevâbı;  evvelâ Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa  (s.a.v.) Efendimizin, sâniyen ehl-i beytinin, Âdem aleyhisselâmdan bizim Peygamberimiz’e kadar gelmiş geçmiş olan bütün Peygamberlerimizin, eshâb-ı kirâm hazerâtının, silsile-i sâdat efendilerimizin ve bütün İslâm büyüklerinin ruhlarının makâmına hediye  eyledim, lütfen kabul buyur Yâ Rabbi” denir.

   Sonra, 99’luk bir tesbih alınır, 99 kere “Lâ İlâhe İllAllah” denir, 100’üncü de “Muhammedün Rasûlüllah” denir.

   Bu şekilde 700 defa tesbih devir yapılınca 70.000 kere Kelime-i Tayyibe-i Münciye  (kurtuluşa erdiren en güzel kelime) okunmuş ve Tevhid Hatmi yapılmış olur.

   Bir kişi tarafından 70.000 kere Kelime-i Tevhid’in, bir an da okunması zor olacağından, ayrı ayrı zamanlarda okunmak sûretiyle de Hatm-i Şerif yapılabilir.

   VEFÂT ETMİŞ ANNE- BABA İÇİN  TESBİH  NAMAZI

   Tarık-ı Nakşibendiyye meşâyıhının büyüklerinden Ebul-Fâruk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) Hazretlerinin bağlısı ve damadı M. Kemal Kacar (r.h)’dan dinlediklerimi, aynen burada muhterem okuyucularla paylaşmak istiyorum.

   M. Kemal Kacar’ın (r.h.) bir sohbetinde, kendilerine mahsus ifâdeleri ile aynen şöyle buyurmuştu.

   Tesbih Namazı; tevbenin, istiğfarın en büyüğü ve bütün vücudla yapılanıdır.

   Fiîlî ve küllî  (bütün vücudla yapılan tam ve) en büyük  tevbe istiğfâr olan Tesbih Namazı günahların  bağışlanması için son derece mühim bir ibâdettir.

   Allah rızâsı için, başta anne babalar olmak üzere, vefât etmiş olanlar adına da kılınır ve sevâbı onlara bağışlanır.

   Nitekim ben dahi, vefatlarından sonra annem ve babam adına Tesbih Namazı kılmak ile emrolunmuş idim (Hazreti Üstâzımız (k.s.) tarafından emir ve tavsiye buyurulmuştu) da, Allah kabul etsin kılmış idim. 

   Sizlere de tavsiye ederim...” 

   Tesbih Namazı’nin Şer’î Delîli

   Hazret-i İkrime' (r.a.) den ve o da Hazret-i İbn-i Abbas' (r.a.) dan rivâyet etmişlerdir ki; Rasûlüllah Efendimiz (sallAllâhü aleyhi ve sellem) Hazretleri, muhterem amcaları Hazret-i Abbas (r.a.)’ a hitâben tesbih namazı ile alakalı şöyle buyurmuşlardır.

   "Ey amca! Sana bir namaz öğreterek, on haslet haber vermekle ikrâm etmiş olayım ki; onu işlediğin (o namazı kıldığın) vakit günahlarının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hatâen ve kasten yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikâr olanı mağfiret edilmiş olsun.....

   Muktedir olursan bu namazı her gün kıl. Her gün kılamazsan ayda bir kere kıl. Onu da yapamazsan senede bir, onu da yapamazsan ömründe bir kere kıl".

   Tesbih Namaza şöyle niyet edilir:

   Yâ Rabbi! Niyet ettim rızâ-i şerîfin için, annem (babam) adına Tesbih Namazı kılmaya.

   Yâ Rabbi! Rasûl-ü Zîşân Efendimiz hürmetine  ben âciz kulunu (annemi-babamı) da afv-ı İlâhî’yene mazhar eyle”denilir.  Sonra; Allahü  Ekber. Namaza  başlanır.

   Tesbih Namazının Kılınışı

   Tesbih Namazı 4 rek'attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:
   "SübhaanAllahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illAllahü vAllahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."
   Bu tesbih namaz içinde şöyle okunur:
   15 Kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha'dan önce),
   10 Zamm-ı sûreden sonra,
   10 Rükûda,
   10 Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede),
   10 Birinci secdede,
   10 İki secde arasındaki oturmada (celsede),
   10 İkinci secdede,
   Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir. İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek'atler de böyle kılınır.
   Tesbih namazı, kılınması teşvik edilmiş bir namazdır. Bunu alışkanlık hâline getirmek müstehaptır.Tembelllik etmemek lâzımdır.
   Kılmasını bilmeyenlerin de istifâde etmesi maksadıyla cemâatle de kılınabilir. Cemâatle kılınırsa imam olacak kimse bu namazı kılmayı evvelâ nezreder ve namazı kıldırırken tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemâat ise dinler.