Bu ve bundan sonraki birkaç bölümde, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübârek sözlerine ve Peygamber vârisi âlimlerin tavsiyelerine göre kabir ehlinin durumu ve dünyâdakilerden gidecek ve onları en çok sevindirecek hediyelerden bahsetmeye çalışacağız.

Peygamber Efendimiz Allah’ın Rasûlü sallAllahü aleyhi vesellem şöyle buyurmuşlardır.

   “Kabirdeki ölü, suda boğulamakta olup da her şeye sarılan kimse gibidir. Evlatlarından, ana ve babasından, kardeşlerinden ve yakınlarından duâ (hediye) bekler.

   Ölülerin kabirlerine her gün hayattakilerin duâlarından dağlar gibi nurlar iner.

   Ey ümmetim, sizin sâlih amelleriniz, şüphesiz, vefât etmiş olan  akrabâ ve aşîretinize bildirilir.

   Eğer, ameliniz hayır olursa, onlar sevinirler ve “Ey Rabbimiz, bu kimsenin üzerine ni’metini tamamla, ondan râzı ol, (vakti geldiğinde) rûhunu iman ni’meti üzere al. Bu kimseyi, râzı olduğun ve onu Sana yaklaştıracak sâlih amellere muvaffak buyur.” diyerek onlar için duâ ve niyazda bulunurlar.

   Onların hoşlanmadığı kötü ameller bildirildiği zaman ise, derin bir hüzün, keder  ve acı duyarlar.

   
Ameller, Pazartesi ve Perşembe günleri Allah-ü Teâla’ya, Cuma günü de Peygamberlere, dede ve ninelere arzolunur.

   Onlar hayattaki nesillerinin yaptıkları hayırlı amellere sevinirler ve yüzlerinin aklığı ve parlaklığı artar.

   Ey İnsanlar! Allah’tan korkunuz ve ölülerinize eziyet etmeyiniz....

   Kimin ana ve babası Müslüman olarak ölürse onlar için duâ etsin, Allâhü Teâlâ'nın bağışlamasını istesin. 

   Îsâ aleyhisselâm yanından geçtiği bir kabirden ölüye azâb edildiğini duydu. Birkaç gün sonra aynı kabrin yanından geçerken ölüye Allâh'ın rahmeti ile muâmele ettiğini işitti ve kabir sâhibine sordu. Kabirdeki; Dünyadaki oğlum beni unutmadı ve benim için sadaka verdi de azabım rahmete döndürüldü.  dedi.

   Ey nâs! Sizlere ne oluyor ki sâlih bir amel işlediğinizde, ana babanızı hatırlamıyorsunuz? Halbuki bu iyi amelinize verilecek sevâbınızdan bir şey eksilmeden onlara da bir pay verilir.

   İnsanların en hayırlısı; haccederek, sadaka vererek, köle azad ederek veya Allâh için nezrederek (adayarak) ana babasına iyilik edendir.

   Kim farz olduğu halde haccetmeden ölürse veya ödemesi îcâbeden borcu ödemeden ölürse, evladı onun için hacceder ve borcunu öder.

   Bir kimse bir amel işleyip sevâbını ahbâbına (sevdiklerine) bağışlarsa Cenâb-ı Hak o kimseye on katından yediyüz katına kadar sevap ihsân eder. Bağışlanan kimseye de sevap eksilmeden ulaşır.

    Ölülerinize hediye veriniz. Ashâb-ı Kirâm: Ey Allah’ın Rasûlü "Neyi hediye edelim?" dediler. 

   Rasûlüllah (s.a.v.): (Ölülere) hediye, duâ ve sadakadır. Onlar adına istiğfar etmek, sadaka verip hayır yapmaktır.

   Kişi ana- babasına duâyı terk ettiği zaman rızkı kesilir, daralır .  İnsana, dost ve sevenlerini toprağın altında unutmak yakışmaz .”                        Sadaka Rasûlüllah...

EBEDÎ HAYÂTI KAZANMAK İÇİN DÜNYÂ HAYATINI  İYİ  DEĞERLENDİRMEK LÂZIM

   Ebedî hayâtın başlangıç gerçeklerinden bazıları olan kabir hayatına ve sonraki safhalara âit bütün Nebevî haber ve hakîkatlere inanan kullar olarak; Yüce Rabbýmýz’ýn bir fýrsat olarak bahþettiði dünyâ hayatýmýzý Allah’ın emirlerini gücümüz yettiği nisbette samîmi olarak yapmaya, yasaklarından kaçınmaya, Mülkün Sâhibi Yüce Allah’ın hudûdunu çiğnemeden yaşamaya, ebedî hayâtın mutluluklarına ermenin çalışma ve yatırımlarını yapmak üzere düyâda bulunduğumuzu unutmadan, hayâtımızı, ömrümüzü Cenâb-ý Hakk’ýn rýzâsýna uyugun bir þekilde yaşayarak tamamlamaya gayret etmek durumunda ve mecbûriyetinde olduğumuzu unutmamalıyız.

   Her can sâhibinin, evet hepimizin bir gün acısını mutlakâ tadacağı, dehşet ve korkusunu mutlaka yaşayacağı ölüm hâli, kabir hayâtı ve sonrasına âit gerçeklerle henüz karşı karşıya gelmemişken, daha açık ifâdesi ile ebedî yolculukta karşılaşılması muhtemel zorluklardan kurtulmamıza, ebedî hayatın güzelliklerini (Cennet ve Cemâl-i İlahîyi) kazanmamıza vesile olacak fýrsat ve imkâna sâhipken yani dünya hayâtını  yaşıyorken Allah’ın ve Rasûlünün (s.a.v) bildirdiği şekilde, Dînimizin güzelliklerine uyugun ve çevremizdeki insanlara güzel örnek olarak yaşamaya, insanlar arasında kargaşa ve huzursuzluğa sebeb olacak, haddi aşmak olarak değerlendirilecek ve hesâbı sorulacak her türlü yanlış hareketten uzak durmaya çalışmalıyız.

   Bu vesile ile, mülkün âhibi, merhamet edicilerin en ziyâde merhametlisi Yüce Rabbimiz’den hâlisâne niyâzımız:

   “Ey Yüce Rabbimiz! Bize ve bütün inananlara sınırsız rahmet ve merhametin ile muâmele buyurarak, dünyamızın içinde bulunduğu fitne ve fesatlardan kurtuluşunu nasib eyle.    Nefs-i emâre ve şeytan-ı laîne uymanın meydana getirdiği azgınlık ve taşkınlıkların sonucu gelecek, belâ ve musîbetlerden, gadap ve azabýndan ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyur.

   Bizi ve bütün inananları, son nefese kadar, son nefes dâhil îmandan, Kur’ân’dan mahrum eyleme, Sırât-ı Müstekîm’inden ayırma.

   Dünyâ üzerinde hidâyetten mahrum olanlardan kâbil-i hidâyet olanlara da hidâyet lütfeyle.

   Bize, ana babamıza ve Din kardeşlerimize, dünyâ’da ve âhirette iyilikler  ihsân eyle.

   Kabir azâbından, cehennem azâbından, deccalin fitnesinden, (şeytanlaşmış insanların şerlerinden) hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınıyoruz.. Sen muhafaza buyur .Yâ Rabbel-âlemîn...