Ticarî çıkarları için her türlü istismârı mübah gören zihniyetin  sevgililer günü "Valentine's Day" veya diğer adı ile "Feast of Saint Valentine" diye takdim ederek, ticarîleştirdiği ve bütün dünya'ya kabul ettirdikleri, Müslümanların değer vermemesi, kutlamaması, gayrimüslimler gibi hediyeleşme yarışına girmemesi gereken dışı yaldızlı, içi boş günlerden biri de 14 Şubat Sevgililer Günü’dür.

         Pek çok kişiye adı câzip gelen o günün tarihî yönü ve bazı gayrimüslim toplumların inançları ile ilgili kısmını bir kenara bırakarak neden "ticarîleştirilmiş gün" dediğimiz ve neden inananların da gayrimüslimler gibi sevgililer günü kutlama ve hediyeleşme yarışına girmemeleri gerektiği üzerinde biraz duralım.

        Allah'a ve âhiret gününe inananlar, İlahî beyan ile: “Allah'ın Peygamberi (Muhammed aleyhisselâm'ın sözleri ve yaşantısı)nın inananlar için en güzel örnek” olduğunu kabul eden Müslümanlar açısından sevgi ve saygı gösterilmesi gerekenlere, senede bir veya bir kaç gün değil, her zaman sevgi ve saygı gösterilmesi gerekir.

        İslâm Dini, Yüce Allah’ın son Peygamberi Muhammed aleyhisselâm’a, Vedâ Haccı günü: “Bugün sizin için Dîninizi kemâle erdirdim; ve üzerinizdeki ni’metimi tamamladım. Size Din olarak İslâm’a râzı oldum” buyurduğu, insan hayatının her safhasına hitâbeden mükemmel İlahî sistemin adıdır.

        Akıl sâhiplerini muhâtap alarak, kendi hür irâdeleri, istek ve arzuları ile, sonu sırf hayır olan, Cennet ve Cemâl-i İlahî’ye sevkeden kânûn-u İlahî olan İslâm Dini; anne babadan başlayarak, eş, evlad, kardeş, akraba, arkadaş ve komşular gibi sevgi ve saygı gösterilmesi gerekenlere, hayatın her safhasında ve her zaman sevgi ve saygı gösterilmesini önemle emreder, başka inançlara mensup insanların inanç ve kültürlerine âit âdet ve alışkanlıkları taklid etmeyi, onlar gibi hareket etmeyi de yasaklar.

        Aklı selim sâhibi herkes kabul eder ki; "sevgililer günü, babalar günü, anneler günü vb günler " gibi, kulağa hoş gelen ifâdelerle, sevgi ve saygı gösterilmesi gereken değerlere, senede bir veya bir kaç gün, çoğu da kelimenin tam mânâsı ile yapmacık ve göstermelik sevgiler yeterli değildir.

        Gerek Müslümanların azınlıkta olduğu gayrimüslim ülkelerde, gerekse Müslümanların ekseriyette olduğu, hatta  neredeyse tamamına yakını Müslümanlardan oluşan ülkelerde de   maalesef pek yaygın hâle gelen gayrimilli ve gayri İslâmî gün ve âdetler karşısında inananların uyanık olması, inanç ve millî kültürlerinden beslenmeyen örf ve âdetlerden uzak durmaları önemli bir Dînî şuurdur.

        Unutulmaması gereken ve tarihen sâbit acı gerçeklerdendir ki; bir millet, inanç ve millî kültürlerinden beslenen kendi öz değerlerini bırakarak, başkalarının örf ve âdetlerini taklid etmeye, onları benimseyip, onlar gibi hareket edip yaşamaya başlayınca, kendi Dînî ve millî değerlerini (istemese de) kaybeder.

         Geçici bir zaman için misafir olarak bulunduğumuz dünya hayâtının ebedî hayât olan âhiret hayatını, Cennet ve Cemâl-i İlahî’yi kazanma yeri olduğuna inanan Müslümanlar olarak, yaptığımız bütün işlerin Dinimize uygun olmasına dikkat etmek mecbûriyetinde olduğumuzu unutmamalıyız...

        Allah inanç ve millî kültürümüzden beslenmeyen gayrimillî ve gayri İslâmî âdetler karşısında, Dînî şuur sâhibi uyanık Müslümanlardan olmayı, Hakkı Hak bilip Hakka uymayı,bâtılı bâtıl bilip yanlışlardan uzak durmayı nasip buyursun...Âmin..

AMERİKA’DA BİR SEVGİLİER GÜNÜNÜN YAKLAŞIK TİCARÎ HAREKETLERİ

1- Posta yolu ile gönderilen sevgliler günü tebrik kartları yaklaşık 190 milyon adet. (3 dolar ortalama kart, zarf  ve posta pulu ücreti kabul edilirse, yaklaşık 570 Milyon dolar).

2- Sevgililer günü için çikolata, şeker, gül ve benzeri eşya satışları yaklaşık 350 milyon dolar.

3- E-Ticâret yoluyla yapılan (internet üzerindan) satışlardan yaklaşık 650 milyon dolar.

        İlgililerin bilgisine...