C-Corp veya LLC

Herhangi bir girişimin sağlıklı yürümesinde hukuki seçimler önemli rol oynar. Bundan dolayı Amerika’da yapılan gerek uluslararası ya da lokal yatırımlarda müvekillerle konuştuğumuz ilk konuların başında, yatırımlarının hangi tüzel kişilik altında şekillendirilmesi gerektiğidir. Bu tüzel kişiliklerin en sık kullanılanları “C-Corporation” (C-Corp) veya “Limited Liability Company (LLC)’dir”. Doğru tüzel kişiliğin seçilmesi, yatırımlara vergi, finans artırımı ve mesuliyet/sorumluk (liability) gibi konularda önemli etki eder.

C-Corp’un Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Etrafınızda duyduğunuz çoğu büyük çaplı şirket ve borsada hisseleri satılan şirketler C-Corp kişiliği altında şekillendirilmiştir.

C-Corp’un Avantajları

C-Corp’ta hissederların kısıtlı sorumluluğu (“limited liability”) vardır. Hissederlar şirket borçlarına veya sorumluklarına ilişkin kişisel yükümlülük taşımazlar. Eğer şirket iflas ederse ya da bir davadan dolayı borçlu durumuna düşerse, alacaklılar hissederların kişisel malvarlıklarına el koyamazlar. C-Corp’un başka büyük bir avantajı finansman artırımında sofistike yatırımlar için uygun bir zemine sahip olmasıdır. C-Corp farklı özelliklere sahip hisseler çıkarabilir, mesela imtiyazlı hisse senedi (“preferred stock”) gibi. İmtiyazlı hisse senedi sofistike yatırımcılara oy hakkı vermez iken, kar payında öncelik sağlar. Kar payındaki öncelik sofistike yatırımcıları yatırıma daha kolay itebilir.

C-Corp’un bir başka avantajı da çalışanlara hisse opsiyonları tanıyabilmesidir. Hisse opsiyonları, hisseler belli bir değer fiyatını aştığında çalışanlar tarafından kullanılabilinir. Opsiyonlar kullanılana kadar çalışanlar vergi ödemek zorunda kalmazlar, bu da yenetekli çalışanları şirketin bünyesine çekmekte kolaylık sağlar.

C-Corp’un Dezavantajları

Bu avantajların yanında C-Corp’un iki önemli dezavantajı mevcuttur. Bu dezavantajlardan birincisi C-Corplardaki mevcut çifte vergilendirmedir (“double taxation”). C-Corplarda şirket tüzel kişilik olarak elde edilen gelirlerin üzerinden federal gelir vergisi ödemek zorundadır. Daha sonra da hissederlara kar dağıtıldığında, hissedarlar ayrıca bu dağıtılan karlar üzerinden de federal gelir vergisi ödemek zorunda kalırlar. Bu çifte vergi sistemi C-Corpların en büyük dezavantajıdır.

İkinci bir dezavantaj da LLC’ye göre C-Corp’u regüle eden kanunların hissederlara şirket yönetiminde daha az imtiyaz ve özgürlük tanımasıdır. C-Corp’un iç tüzüğü ve hissederlar sözleşmesindeki maddelerin çoğu eyalet kanunları tarafından nitelendirilmiştir. Bu hak ve yükümlülüklere zıt olan iç tüzük ve hissederlar sözleşmesi maddeleri geçerli kılınamaz. Bundan dolayı C-Corp işletmesinin gerek hukuki gerek bürokratik yükü daha fazladır.

Limited Liability Company’nin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

LLC’ler hibrid tüzel kişiliklerdir. LLC’ler C-Corp’ta görülen belli ana özelliklerle, ortaklıklarda (“partnership”) görülen belli ana özellikleri birleştirerek ortaya çıkmıştır. LLC’lerde C-Corp’ta olduğu gibi üyelerin kısıtlı sorumluluğu (“limited liability”) vardır, fakat C-Corpların aksine çifte vergi ödenmez. Bunun yerine, ortaklıklarda görülen “pass-through” vergilendirme sistemi mevcuttur ve federal vergi sadece LLC üyeleri tarafından ödenir.

LLC’nin avantajları

LLC’lerde de yukarıda belirtildiği gibi kısıtlı sorumluluk (“limited liability”) mevcuttur. Yani LLC üyeleri şirket borçlarına veya sorumluklarına ilişkin kişisel yükümlülük taşımazlar. Eğer LLC iflas ederse ya da bir davadan dolayı borçlu durumuna düşerse, alacaklılar LLC üyelerinin kişisel malvarlıklarına el koyamazlar.

LLC’lerdeki diğer büyük bir avantaj pass-through taxation olmasıdır. LLC tüzel kişilik olarak elde edilen gelir üzerinden federal vergi vermek zorunda değildir. Sadece bu gelirler LLC üyelerine dağıtıldığı zaman bu üyeler federal vergi vermek zorundadırlar. Yani C-Corp’ta görülen çifte vergilendirme yoktur. Eğer LLC para kaybederse (“loss”), bu kayıp da yine LLC üyelerinin kişisel federal vergi raporunda kayıp olarak gösterilebilir. Bu da LLC üyeleri için önemli bir avantaj doğurur. LLC’lerdeki başka önemli avantajı da gerek kar dağıtımında gerek vergi yükünün paylaşımında C-Corp’lara göre LLClerde çok daha fazla esneklik bulunabilinir. Aynı zamanda C-Corpların işleyişinde zorunlu olan genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları, LLC’lerin işleyişinde kanunen zorunlu değildir. Bu esneklik küçük çaplı yatırımların LLC çatısı altında daha efektik işlemesini sağlar.

LLC’nin dezavantajları

LLC’lerdeki en büyük dezavantaj sermaye artırımında görülür. Öncelikle LLC’liler borsaya açılamazlar, bundan dolayı LLC hisseleri borsada satılamazlar ve bu hisseler için likid bir market yoktur. Aynı zamanda LLCliler farklı özelliklere sahip hisse de basamazlar. Böylelikle yukarıda belirtilen C-Corplarda sıkça kullanılan imtiyazlı hisse çıkarımı da LLClilerde mümkün değildir.

LLC’lerdeki diğer bir sorun da çalışanlara hisse opsiyonu verilememesidir. LLC’lerde hisse opsiyonu çıkarılamadığından, çalışanlara hisse opsiyonu değil direk hisse verilebilir. Fakat bu yöntem çalışanlara vergi anlamında yüklü olabilir. Hisse verildiği anda çalışanlar bunu gelir olarak kaydetmek zorunda olup vergi ödemek zorunda kalırlar. Hisse opsiyonlarında ise vergi opsiyon kullanıldığında ödenir.

Sonuç

C-Corplar ve LLCler, yatırımlar şekillendirilirken düşünülmesi gereken iki önemli tüzel kişiliktir. Doğru tüzel kişiliğin seçilmesi yatırımlara vergi, finans artırımı, ve mesuliyet/sorumluk (liability) gibi konularda önemli etki eder ve yatırımların sağlıklı ilerlemesini sağlar. Bu tüzel kişiliklerin kurulmasında, eğer sorularınız olursa lütfen çekinmeden bana ulaşın.

Ozan Yaltı
OYalti@evw.com
T: +1 212 779 9910
Eaton & Van Winkle LLP, 3 Park Avenue 16th Floor, New York, NY 10016