New York'ta Yaşam Rehberi

ABD Rehberi


Amerika Birleşik Devletleri elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu (48 tane eyaleti olan Kıta ABD'si ve ülkenin federal bölgesi olan Washington, DC), Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır. Bu ülkenin vatandaşlarına Amerikalı veya Amerikan denir.

Kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika ile sınırı bulunur. Alaska eyaleti, kıtanın kuzeybatısında bulunarak doğusunda Kanada ve batısında Bering Boğazı'nın öbür tarafında bulunan Rusya'nın arasında bulunmaktadır. Hawaii eyaleti, Büyük Okyanus'un ortasında bulunan bir takımadadır. Ayrıca Karayipler ve Büyük Okyanus'ta bulunan birçok denizaşırı toprağı vardır. Resmî kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776'dır.

Doğuda Atlas Okyanusu'ndan, batıda Büyük Okyanus'a kadar 4.500 km genişliğindedir. Alaska ve Hawaii'yi de içine alan Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü vardır. Hawaii ise, Büyük Okyanus'ta olup, kıta üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nden 3.200 kilometre uzaklıktadır. Alaska 50 eyaletin içinde yüzölçümü en büyük olanıdır. Ülkenin güney tarafında bulunan Teksas bu bakımdan ikinci sırada gelmektedir.


ABD Tarihi


Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular.

18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu Onüç Koloni, Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.

Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri, Birleşik Krallık'a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu. Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir protestanlık geliştirmişti.

Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolonilerin her birinde (Pensilvanya dışında),iki yasama meclisi bulunuyordu. Kolonileri temsil eden alt meclisin üyeleri mal sahipleri tarafından seçiliyor, Krallığı temsil eden üst meclis üyeleri ise İngiliz Kralı tarafından tayin ediliyordu. Kolonilerde yaşayanlar aynı zamanda mahkemeler kurmuştu ve İngiliz hukuk sistemini uyguluyordu.


1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar (Yedi Yıl Savaşları), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere malî yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika'daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiç bir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladı (4 Temmuz 1776). Sonradan 4 Temmuz günü ABD bağımsızlık günü olarak kabul edilmiştir.

Altı yıl süren savaş sonunda, George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında Paris antlaşmasıyla 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir. Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, içişlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular (1787). 1789'da Anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikan üst kimliği doğdu.

Amerika Birleşik Devletleri, ülkeyi anayasayla yöneten bir Başkanın seçimle iş başına geldiği ilk modern demokratik cumhuriyettir. Bu manada Fransız Devrimi'nin de öncüsü olmuştur. Bu sistem 18. yüzyıl dünyasında eşitlik, insan halkları, adil yargılama ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramların gündeme gelmesini sağlamıştır.


ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti.

Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutuba ayrıldılar. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı Bloğunun liderliğini üstlenirken, Sovyetler Birliği Doğu Bloğu'nun (Varşova Paktı) lideri durumundaydı. Soğuk Savaş yılları boyunca ABD başta Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı olmak üzere birçok savaşlara katıldı. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı ardında Soğuk Savaş sona erdi. 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine çıkan I. Körfez Savaşı'nda ABD Irak ordusunu yendi. ABD 1995 ve 1999 yıllarında NATO ülkelerinin yardımıyla Bosna Savaşı'na ve Kosova Savaşı'na müdahele etti. 2001 yılında New York ve Washington, DC gibi büyük ABD kentleri terör örgütü El Kaide tarafından 11 Eylül 2001 Saldırıları'na sahne oldu. Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında Afganistan Savaşı ve 2003 yılında da Irak Savaşı'nı başlattı. Bu savaşların amacı El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesiydi. Savaşlar karşılığını verdi ve 2 Mayıs 2011'de kendi evinde yakalanarak öldürüldü.

İklim


Amerika Birleşik Devletleri'nin iklimi sürekli değişkenlik gösterir. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimine tesir etmesini önlediklerinden, bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir.Ülkenin kuzeyinde ise Kanada'dakine benzer çam ormanları görülebilir.

Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yaz mevsiminde orta bölgelere alçak basınç hakim olmasına rağmen, okyanustan gelen nemli hava Appalachianlar tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alırlar. Batı taraflarında ise yağış daha azdır.

Atlas Okyanusu'na kıyı olan şeridin güney kısmı nispeten yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları pek şiddetli geçer.

Meksika Körfezi'ne bakan güney kısım açık ve düz olduğundan bu kısımlarda tropikal iklim hakimdir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi, denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen, iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür.

Yönetim BiçimiAmerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir.

Ulusal hükümetin merkezi, District of Columbia'dır. Anayasa, ulusal hükümetin bünyesinin ana hatlarını tesbit eder. Yetkileri ile faaliyetlerini belirtir. Kendine has anayasa ve yetkilere sahip olan her eyalet de öteki işlerden sorumludur. Her eyalet; yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi valileri vardır.

Hükûmet


4. Hükûmet

Amerika'da hükümet, halk hükümetidir; halk tarafından kurulur. Kongre üyeleri, başkan, eyalet yetkilileri, kasaba ve şehirleri yönetenler halk tarafından seçilir. Hakimler de, doğrudan doğruya halk tarafından seçilir veya seçilmiş yetkililer tarafından tayin edilir. Kamu görevlileri, görevlerini iyi yapmadıkları veya kanunları ciddi bir şekilde ihlal ettiklerinde görevden uzaklaştırılabilirler.

Anayasa, kişilerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almaktadır. Bu hak ve hürriyetler, 1791 de anayasaya eklenen ve İnsan Hakları Beyannamesi adı verilen ilk on değişiklikte belirtilmektedir.


Anayasa, hükümetin yetkilerini üçe ayırmıştır: Başında başkan olan yürütme, Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere kongrenin her iki kanadını ihtiva eden yasama ve başta yüksek mahkeme olmak üzere yargı. Anayasa, her birinin yetkisini sınırlamakta ve birinin gereğinden fazla yetki sahibi olmasını engellemektedir.

Eyalet hükümetlerinde de, sistem, federal hükümet sisteminin hemen hemen aynısıdır.Genelde ülke yönetiminde hep Cumhuriyetçiler üstündür.1993-2001 yılları arasında Demokratlar hem Temsilciler meclisinde hem de Beyaz Sarayda üstünlük kurdular.2001 ve 2004 seçimlerinde kazanan cumhuriyetçiler oldu. 2004 Seçimlerinde sonuçlar şöyleydi; Cumhuriyetçiler: 232,Demokratlar: 202, Bağımsız: 1. 2006 Seçimlerinde ise çoğunluk Demokratlardaydı; Demokratlarlar: 232,Cumhuriyetçiler: 202. T.Meclisi başkanlığına Demokrat Nancy Pelosi seçildi.

Her eyalette yürütme kuvvetinin başında bir vali vardır. Eyalet hükümetleri düzeni koruma, çocuk ve gençlerin eğitimi, yol inşaatı gibi işlere bakar. Federal hükümet, milli ve milletlerarası ve birden fazla eyaleti ilgilendiren meselelerle uğraşır. Vatandaşların günlük hayatını etkileyen kanunlar, şehir ve kasabalardaki polis teşkilatı tarafından uygulanır. FBI diye bilinen Federal Soruşturma Bürosu; eyalet sınırlarını geçen suçluları, federal kanunlara aykırı hareket edenleri araştırır ve takip eder.
Bill Clinton U.S. President George W. Bush (C) meets with President-elect Barack Obama (2nd-L), former President Bill Clinton (2nd-R), former President Jimmy Carter (R) and former President George H.W. Bush (L) in the Oval Office January 7, 2009 in Washington, DC. On January 20, 2009 Barack Obama will be sworn in as the nations’s 44th president.  (Photo by Mark Wilson/Getty Images) *** Local Caption *** George H.W. Bush;Jimmy Carter;Bill Clinton;Barack Obama;George W. Bush
4.1 Federal hükümet

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, genel seçimle dört yıllık bir süre için seçilir. Seçilen Başkan, sürenin sonunda bir devre daha seçilebilir. Başkanın Amerika da doğmuş ve yaşının en az otuz beş olması gerekir. Yılda 200.000 dolar üzerinde maaş ve ilaveten masrafları için de 50.000 dolar alır; fakat bunların toplamı üzerinden gelir vergisi öder. Ayrıca seyahat ve misafir ağırlama masrafı olarak vergiye tabi olmayan 100.000 dolar alır.

Başkan, kongre tarafından onaylanmış bir kanun tasarısını veto eder veya bunu imzalamayı reddederse; kongrenin her iki kanadı tarafından üçte iki oyla alınan bir karar bu vetoyu hükümsüz kılar ve tasarı kanunlaşır. Başkan; federal hakimleri, büyükelçileri, yüzlerce hükümet yetkilisini tayin eder. Başkanın ölümü, istifa etmesi veya kalıcı olarak sakatlanması halinde görevi seçime kadar başkan yardımcısı yürütür.

Birleşik Amerika Anayasası uyarınca, görev süresi tamamlanmamış bir Başkan, ancak görevi kötüye kullandığı iddiasının, yeterli delile dayanılarak, Temsilciler Meclisinde üyelerin üçte iki çoğunluğunun tasdik etmesi ile görevden alınabilir. Bugüne kadar yalnız bir Amerikan Başkanı görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştır. O da 1868 de muhakeme edilerek beraat eden Andrew Jackson dır. Ancak 1974'te başkan Richard Nixon dahil, yüksek makamda birçok yetkilinin karıştığı seçim kampanyasında kanundışı para toplama olayı mahkemeye intikal etti. Watergate olarak adlandırılan bu olayda Nixon, mahkemeye çıkmadan istifa etti ve yerine Gerald Ford geçti.

Yasama kolu olan Kongre; Senato ve Temsilciler Meclisi'nden meydana gelir. Senatörler 6 yıl, Temsilciler Meclisi üyeleri ise iki yıl için seçilirler. Senatör ve Temsilciler aday olmak istedikleri sürece tekrar seçilebilirler.

Elli eyaletin her biri, Kongre ye iki senatör gönderir. Senatonun üçte biri, her iki yılda bir seçilir. Senatör seçilmek için adayın otuz yaşını doldurması ve seçilmesinden en az dokuz yıl önce Amerikan vatandaşı olmuş bulunması şarttır.

Temsilciler Meclisinin 435 üyesi vardır. Her eyalet, kendi nüfus oranına göre belli sayıda üyeye sahiptir. Eyaletler aşağı-yukarı eşit nüfuslu seçim bölgelerine ayrılır ve her bölgenin seçmenleri Kongre ye bir temsilci üye seçerler. Bir üyenin en az yirmi beş yaşında ve en az yedi yıllık Amerikan vatandaşı olması gerekir.

Bir tasarının kanun olabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Dış ilişkiler


Ülkenin kuruluşundan beri dış siyasetin yönetiminde başlıca söz sahibi Başkan olmuştur. Bununla birlikte, yetkileri sınırsız değildir. Giriştiği taahhütlerin Kongre tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Amerika, Birleşmiş Milletler'in Anayasası uyarınca kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO), Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS) gibi bölge savunma gruplarına ve barış ile gelişmeyi destekleyen diğer kuruluşlara da katılmıştır.

ABD Nüfusu


Amerika Birleşik Devletleri nüfusu, ABD Sayım Bürosu'na göre 11,5 milyon kaçak göçmen de dahil olmak üzere 306,719,000 kişidir (2005). Nüfus artışı AB'ye göre daha fazladır. ABD'nin nüfus artış oranı %0,89, AB'nin ise %0,16'dır. Bu rakamlar dünya ortalamasına göre daha düşüktür.

ABD, dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük 3. nüfusa sahiptir.

Göçler

ABD bir göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hâlâ dünyanın en çok göç alan ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 1776'deki bağımsızlığından hemen önce nufus yaklaşık 2.5 milyon kadardı. (%95 beyaz Avrupa, %5 siyahi Afrika) Bu beyaz nüfusta en büyük pay İngilizlerin, sonra Almanların ve 3. olarak İskandinav ülkelerinindi (İsveç, Norveç, Danimarka). Bu milletler ilk 3 grubu oluşturmaktaydılar.(Dini olarak %98 Protestan, %2 Katolik) 1620-1770 yılları arasında bu ilk gelenler karşılıklı evlilikler ve din birliği sayesinde bugün Beyaz Amerikalı dediğimiz (WASP- White,AngloSaxon,protestan) siyasette ve iş dünyasında hakim konumda olan Amerikan ulusunun ana çekirdeğini oluşturdular.2008 yılına kadar seçilen bütün ABD başkanları bu gruba dahildir.

Günümüz ABD'sinde yaşayan siyahiler (Afroamerikanlar)in çoğu Amerika'ya getirilen kölelerin soyundandır.

1870-1920 yılları arası 2.göç dalgasının oluştuğu yıllardır. Bu yıllarda yukarıda adı geçen devletlerden göçler devam etmektedir, fakat yoğunluk Katolik ve Ortodoks Avrupalılara (İtalyanlar, Yunanlılar, Gürcüler, Ermeniler, Ruslar, Lehler, Avusturya-Macaristan, Sırplar) ve İrlandalılara kaymıştır. 1880 yıllında nufus 60 milyona yaklaşmıştır. (1950'de %86 beyaz Avrupa, %9 siyahi Afrika, %3 Hispanik ( Latin Amerikalı ), dini olarak ise %74 Protestan, %20 Katolik, %3 Musevi, %2 Ortodoks, %1 Budist) ABD'nin nüfusu 1935'te 100 milyon,1970'de 200 milyon,2005'de 300 milyona ulaşmıştır.

3. göç dalgası 1970'lerin sonunda başlamıştır ve halen sürmektedir. Bu göç dalgası daha çok çeşitlilik göstermektedir. Asya'dan, Ortadoğu'dan, eski komünist ülkelerden, Latin ülkelerinden özelikle Meksika ve Karayipler'den gelen yoğun Hispanik-Latin Amerika göçüdür(yılda yaklaşık 800.000 ile 1.5 milyon arası).

2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane grup vardır. Nüfusun çoğunluğu (%65) beyaz ve Avrupalı, %15'i Hispanik-Latin Amerikalıdır. Nüfusun %12'si siyahi Afrika, %4'ü Asya kökenli, %3 Yahudi, %1'i Amerikan Yerlisi'dir.

ABD'nin Dini Yapısı ve ABD'deki Türk İbadethaneleri

Din olarak ise Amerika Birleşik Devletlerinde toplam; %60 protestan, %25 katolik, %5 ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %3.2 ortodoks, %3 musevi, %1.2 diğer dinler, %1.3 budist, %1.7 müslüman, %0.6 Hindu yaşar.

ABD'deki Türk İbadethaneleri

Amerika Müslümanlar Birliği Fatih Camii
5911 8th Avenue
Brooklyn New York 11220
United States
718-438-6919

Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi
240 Knox Avenue ,
Cliffside Park, NJ 07010, USA
201-667-2381

Boston Selimiye Camii
105-A Oakland Ave.
Methuen Massachusetts 01844
United States
Telefon: 978-975-4593

Bristol Mevlana Camii
4800 Beaver Dam Rd
Bristol Pennsylvania 19007
United States
215-788-7800

Chicago Muradiye Camii
21920 Lincoln Highway
Lynwood Illinois 60411
United States
708-757-5390

Clifton Yeni Dünya Camii
391 Clifton Avenue
Clifton New Jersey 07011
United States
973-478-7200

New Castle Aziziye Camii
104 Carson Dr
Bear Delaware 19701
United States
302-544-4240

Osmaniye Camii
63 Montauk Hwy
Moriches New York 11955
United States
631-878-1322

Rochester Hamidiye Camii
853 Culver Road
Rochester New York 14609
United States
585-482-3657

Süleymaniye Camii
459 Deer Park Ave
Dix Hills New York 11746
United States
631-351-5428

Birleşik Devletler Yönetimindeki Topraklar


Karayip Denizi'nde 9000 kilometrekarelik bir ada olan Porto Riko, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. 3.410.000 nüfusu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Valilerini ve yasama meclislerini kendileri seçerler.

Yine Karayip Denizi'ndeki Virgin Adaları 1917 yılında Danimarka'dan satın alınmıştır. Adanın yüz bin nüfusu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup, valilerini ve tek yasama organı olan senatoyu kendileri seçerler. Virgin Adaları'nda 346 kilometrekare yer tutan elli küçük ada vardır.


Porto Riko

Porto Riko (İspanyolca: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, İngilizce: The Commonwealth of Puerto Rico). ABD'ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bölge Karayipler denizininin kuzeydoğusunda Dominik Cumhuriyeti'nin doğusundadır. Adı İspanyolca zengin liman anlamına gelir.

Puerto Rico, Büyük Antiller'in en küçük adası olup, Porto Riko ana adası yanı sıra Mona, Vieques, Culebra gibi adacıklardan oluşur. Mona adası, insanların sürekli kaldığı bir ada değildir. Daha çok Porto Riko doğal kaynaklar kuruluşunun çalışanlarınca ya da özel izinle adaya çıkan doğa gezginlerince kullanılır.

Askerî tarihi İspanyol istilacıların Taino yerlilerine saldırdıkları 16. yy.'a kadar uzanır. Porto Rikolular istilacı İngiliz, Fransız ve Almanlara karşı savundukları dört yüzyıl boyunca İspanyol İmparatorluğu tarafından yönetildi. Ada İspanyol - Amerikan Savaşı boyunca Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edildi ve İspanya resmi olarak savaşı sona erdiren 1898 Paris Antlaşması gereği ülkeyi terketti. Şu an, ülke iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdir. Bu nedenle de, ülkede ABD doları kullanılır, halk ABD pasaportuna sahiptir ve ABD sosyal sigorta kurumuna dahildir. Bununla birlikte, Porto Riko ABD başkanlık seçimlerine katılmadığı gibi vergiler iç yönetim tarafından toplanır. Porto Riko'ya gidebilmek için ABD vizesi gereklidir.

Adanın iklimi tropik olup yazları çok sıcak, kışları ise ılımandır. Yaz ve son bahar ayları fırtına mevsimi olarak adlandırılır. Adada El Yunque adı verilen bir yağmur ormanı da mevcuttur. Eski San Juan tarihi, plajları ve adadaki çesitli ormanlar ise doğal güzellikler olarak görmeye değerdir.


Virgin Adaları

Virgin Adaları, Karayip Denizinde bulunan, bir bölümü ABD, bir bölümü de Birleşik Krallık'a ait adalar topluğudur.

Adalardan ABD toprağı olanlar ABD Virgin Adaları, Birleşik Krallık'a bağlı olanlar da Birleşik Krallık Virgin Adaları olarak adlandırılmaktadır.

ABD'deki Türk Büyükelçiliği ve Konsoloslukları


Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği

Posta adresi:
2525 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, D.C. 20008

Telefon:

+1 202 612 67 00
+1 202 612 67 01

Faks:
+1 202 612 67 44

İnternet Adresi:
http://www.washington.emb.mfa.gov.tr/

E-posta:
embassy.washingtondc@mfa.gov.tr

Facebook Adres:
https://www.facebook.com/turkishembassy

Twitter Adres:
https://twitter.com/turkishembassy


Çalışma Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 -18:00

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri:
09:30-13:00

Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği'ne Bağlı Temsilcilikler


Atlanta Fahri Başkonsolosluğu
Adres:
1266 West Paces Ferry Rd. NW Suite 257 
Atlanta, GA 30327-2306
Telefon:
404 848 9600  
E-posta: mdiamond@honturkishconsulga.org

 

Baltimore Fahri Başkonsolosluğu

Telefon
+1 (410) 889-0697
Faks
+1 (410) 889-0697
e-Posta
czkiratli@bcpl.net
Adres
313 Wendover Road, Baltimore, MD 21218


Boston Başkonsolosluğu

Adres: 31 Saint James Avenue,Suite #840
Boston, MA 02116
Telefon:
+1 857 250 47 00
E-posta:
consulate.boston@mfa.gov.tr
İnternet Adresi:
boston.bk.mfa.gov.tr

 

Detroit Fahri Başkonsolosluğu

Telefon
+1 (248) 701-1050
Faks
+1 (248) 626-8279
e-Posta
nurten@turkishconsulategeneral.us
Adres
P.O. Box 986, Farmington, MI 48332-0986

 

Flowood Fahri Başkonsolosluğu

Telefon
+1 (601) 936-3666 x128
Faks
+1 (601) 939-5685
e-Posta
ejones@mmiemail.com
Adres
1000 Red Fern Place, Flowood, MS 39232

 

Houston Başkonsolosluğu

Adres:1990 Post Oak Boulevard Suite 1300,
Houston, Texas 77056-3813 U.S.A
Telefon:
 
+1 713-622 58 49
+1 713-622 03 24
+1 713-622 32 05
+1 713-622 32 76
E-posta:
consulate.houston@mfa.gov.tr
İnternet Adresi:
http://houston.bk.mfa.gov.tr/


Kansas Fahri Başkonsolosluğu

Telefon : +1 (816) 415-8325
Faks : +1 (816) 415-8325
E-posta : emruert@kc.rr.com
Adres : 812 N. Woodridge Lane, Liberty. MO 64068

 

Los Angeles BaşkonsolosluğuAdres: 6300 Wilshire Blvd.,Suite 2010,
Los Angeles, CA 90048
Telefon:

+1 (323) 655-8832
+1 (323) 655-8039
+1 (323) 655-8056
+1 (323) 655-8329
E-posta: consulate.losangeles@mfa.gov.tr
İnternet Adresi :
http://losangeles.bk.mfa.gov.tr/


New York Başkonsolosluğu

Adres: 821 United Nations Plaza,
New York, NY 10017
Telefon:
+1 (646) 430-6560 / +1 (646) 430-6590
(Konsolosluk Çağrı Merkezine 1-888-566-76-56 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşılabilmektedir)
E-posta:
consulate.newyork@mfa.gov.tr
İnternet Adresi:
http://newyork.bk.mfa.gov.tr/

 

San Francisco Fahri Başkonsolosluğu

Telefon
+1 (707) 939-1437
Faks
+1 (707) 939-1433
e-Posta
bonnie@kaslan.com
Adres
1281 Oak Creek Drive, Suite A, Sonoma, CA 95476

 

Seattle Fahri Başkonsolosluğu

Telefon
+1 (206) 662-8234
Faks
+1 (425) 739-6722
e-Posta
john.gokcen@boeing.com
Adres
12328 NE 97th Street, Kirkland, WA 98033

Şikago Başkonsolosluğu

Adres: 455 N. Cityfront Plaza Dr.,
(NBC Tower), Suite:2900,
Chicago, IL 60611
Telefon:

+1 312 263 06 44
+1 312 263 12 95
E-posta:
consulate.chicago@mfa.gov.tr
İnternet Adresi: http://sikago.bk.mfa.gov.tr/

ABD’deki Türk Dernekleri

ABD'deki Türk Dernekleri 4 ana gruba ayrılmaktadır.

1. Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ve ATAA'ya bağlı dernekler.
ATAA'nın internet adresi: http://www.ataa.org/


2. Türk Amerikan Dernekleri (TADF) ve TADF'ye bağlı dernekler.

TADF'nin internet adresi: http://www.tadf.org/


3. Türki Amerikan Birliği (TAA) ve TAA'ya bağlı dernekler.

TAA'nın internet adresi:  http://turkicamericanalliance.org/

3. Diğer Dernekler

ABD’de Eğitim


ABD’de her ne kadar yabancı öğrencilerden, bölge içi öğrencilere göre daha yüksek eğitim ücretleri talep edilse de yabancı öğrenciler için ABD üniversiteleri halen cazibesini korumakta.

2011 verilerine göre ABD’de öğrenim gören Türk öğrenci sayısı 13.263 olarak gözükmekte.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Eğitim Bilgi ve Kaynakları Şubesi tarafından hazırlanan kitapçıklar ABD’de eğitim görmeyi planlayan Türk öğrencilerin ihtiyaç duydukları bütün bilgileri içermekte.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eğitim Bilgi ve Kaynakları Şubesi tarafından hazırlanan kitapçıklar:

A.B.D.'de Eğitim
A.B.D.'de bulunan eğitim kuruluşları, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde eğitim ile değişim programları hakkında her türlü bilgiye bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Kısaca Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim  (PDF - 801,14 KB)

Aşağıdaki dört kitapçıktan oluşan "Amerika Birleşik Devletleri'nde Okumak İstiyorsanız" serisi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Eğitim Bilgi ve Kaynakları Şubesi tarafından hazırlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Okumak İstiyorsanız - 1. Kitapçık: Lisans (Üniversite) Eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Okumak İstiyorsanız - 2. Kitapçık: Yüksek Lisans, Mesleki Eğitim ve Araştırma

Amerika Birleşik Devletleri'nde Okumak İstiyorsanız - 3. Kitapçık: Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon

Amerika Birleşik Devletleri'nde Okumak İstiyorsanız - 4. Kitapçık: Gitmek için Hazırlanmak - Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler

 AKADEMİK DEĞİŞİM

A.B.D.'de Eğitim İçin Fulbright Bursları

Yaz Dönemi "Work and Travel" Programı

A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Akademik Değişim Programları: ABD Büyükelçiliği Eski Kültür Ateşesi Sayın Craig Dicker’in YÖK-SUNY İşbirliği Toplantısın’da yapmış olduğu sunum - Mardin, Ekim 2009 (PDF - 805KB)

Amerika Vize Çeşitleri


Amerika’ya giriş yapabilmeniz için gerekli olan belgeniz State Department tarafından verilen vize türüdür. 

Aldığınız bu vize ile beraber Amerika’ya giriş yaparken Göçmen Bürosu (INS) yetkilileri size mutlaka bir statü verecektir. Vizenizinin süresi dolana kadar Amerika’da kalabilirsiniz ve bu süre içinde statü dışında kalmamalısınız. Statü dışında kaldığınızda Amerika’dan ihraç edileceğinizi unutmayınız.

Amerika vizesi türlerini ikiye ayrılabiliriz:

1. Amerika Göçmen Vizesi

Amerika Göçmen Vizesi, Green Card ile elde edeceğiniz vize türüdür. Amerika’da yasal olarak oturma, eğitim görme ve çalışma hakkını sağlayan vizedir. Bu vize ile bir Amerikan vatandaşı ile aynı haklara sahip olursunuz. Sizi ayıran tek fark seçme ve seçilme hakkınızın olmamasıdır. Green Card ile sahip olacağınız vize türüyle seçme ve seçilme dışındaki eğitim, sağlık, çalışma, iş kurma gibi diğer bütün haklara sahip olabileceksiniz

2. Amerika Göçmen Olmayan Vizesi

Bu vize türü harfleri ile belirtilir. Her harfin kendine göre farklı özellikleri vardır. Bunlardan en çok bilinenleri ise şunlardır;

B1 Vizesi: Geçici olarak, iş amaçlı seyahatler için verilen vize türüdür. B1 vizesi alan ziyaretçilerin çalışma izni yoktur fakat seyahatleri süresince çesitli iş bağlantılarında bulunabilir veya ticari işlemler yapabilirler.

B2 Vizesi: Turistik geziler veya tıbbi tedavi görme amacı ile yapılan seyahatler için verilir.

Ziyaretçi vizesi başvuranlar, Amerika'da en fazla 6 ay kadar kalabilirler
Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasalarına göre her ziyaretçi vizesine başvuran potansiyel bir göçmendir. Bu nedenle ziyaretçi vizesine başvuranlar bu durumun aksini kanıtlamak için aşağıda bulunan 3 şartı  ispat etmek zorundadır.

- Seyahat amacının iş, turistik veya tıbbi tedavi olduğu

- Ziyaretçinin ülkede sadece belirli bir süre kalmayı planladığı

- Başka bir ülkede yerleşimlerinin olduğu ve geri dönmelerini gerektiren şartların mevcudiyeti.

F- Öğrenci Vizesi
M- Öğrenci Vizesi
J-  Ziyaretçi Değişim Vizesi
H- İşçi Vizesi
R- Geçici Din Görevlisi

Farklı harfler ile belirtilen vize türlerinde birden çok vize sahibi olmanız mümkün değildir fakat aynı anda hem göçmen vizesi hem de göçmen olmayan vizesi sahibi olabilirsiniz.


GÖÇMENLİK HUKUKU

Göçmenlik Harici Geçici Vizeler

B-1/B-2 Ziyaretçi vizeleri: B-1  İş amaçlı vize / B-2  Turist vizesi

Bu vizeler ABD’ye iş veya turizm amacıyla gelmek isteyenler içindir. Amerika da iş kurmak istiyorsanız B-1 iş amaçlı ziyaret vizesi, kısa süreli ziyaretler içindir ve çalışma izni vermemektedir. Bazı ülkelerin vatandaşları, ABD’ye vizesiz olarak gelme ve 90 güne kadar kalma hakkına sahiptir.

E-1  Antlaşma uyarınca ticaret / E-2  Antlaşma uyarınca yatırımcı vizeleri

ABD ile ticari antlaşma imzalamış ülkelerin vatandaşı olan yatırımcılar / tüccarlar ve onların yanında çalışan kişiler, ABD’de iş yapmalarına olanak veren bu vizeyi alabilir.

F-1  Yüksek öğrenim görecek öğrenciler

ABD’de bir öğretim kurumuna tam gün öğrenci statüsünde kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri sırasında F-1 statüsüne hak kazanabilir ve bir süre kendi alanlarında staj (practical training - P/T) yapabilirler.

G  Uluslararası kuruluşların temsilcileri

H1B  Özel meslek sahipleri için vize

En az lisans diplomasına veya eşdeğer çalışma tecrübesine sahip kişiler, buldukları iş için gerekmesi halinde H1B statüsüne hak kazanabilir. Bu kişileri istihdam eden kuruluşlar, istihdam karşılığında en azından piyasada geçerli ücreti ödediklerini kanıtlamalıdır.

H1C  Sertifikalı Hemşireler

H1C statüsü, önceden belirlenmiş hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çalışacak hemşirelere verilmektedir, yılda en fazla 500 hemşire bu statüden yararlanabilmektedir.

H2A  Tarım işçiliği

H2B  Diğer geçici işçiler

H-3  Stajyerler

I  Yabancı haber medya kuruluşlarının temsilcileri

J  Değiştirme programı kapsamında ziyaretçiler

Onaylı bir değiştirme programı kapsamında ABD’ye gelen kişiler, J-1 Değiştirme Kapsamında Ziyaretçi vizesine hak kazanabilir. Bu kapsama öğrenciler, akademisyenler, stajyerler, profesörler, araştırma görevlileri, uzmanlar, doktorlar, resmi ziyaretçiler vs. girmektedir. Bazı durumlarda J-1 programı için kişinin vizesini farklı bir göçmenlik harici vizeye ya da daimi ikamet vizesine dönüştürebilmesi için en az iki yıl ABD dışında yaşaması gerekmektedir.


K  ABD vatandaşları ile nişanlı olanlar

Bu vize, ABD vatandaşları ile nişanlı olan kişilere ABD’ye gelmelerinden itibaren 90 gün içinde evlenmeleri koşuluyla verilen bir göçmenlik harici vizedir.

L  Şirket içi tayin vizesi

L-1B vizesi, işverenlerinin ABD’de yerleşik bağlı firmalarına tayin edilen yöneticiler, müdürler ve uzman çalışanlara verilmektedir. Geçerli L-1A vizesine sahip yöneticiler ve müdürler, çalışma izni almaları gerekmeksizin daimi ikamet izni almaya hak kazanabilir.

M  Meslek okulu öğrencileri

M-1 vizesi, meslek okuluna gitmek isteyen öğrencilere verilmektedir.

O-1, O-2  Olağandışı vasıf vizesi

O-1 kategorisi herhangi bir sanat, bilim, atletizm, öğretim veya iş alanında olağandışı vasıflara sahip yabancılara verilmektedir.

P-1, P-2, P-3  Atletler ve Sanatçı Grupları

Atletler, sanatçılar ve gösteri sanatçıları içindir.

R  Dini Meslek veya Görev

Dini meslek sahipleri arasında görevli din adamları ve dini yemin etmiş din adamları bulunmaktadır; dini görevliler arasında koro şefleri, din öğretmenleri vs. gibi meslek sahipleri bulunmaktadır.

TN  NAFTA kapsamında çalışanlar

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) uyarınca Kanada ve Meksika vatandaşlarına verilen özel bir vizedir.

GÖÇMEN VİZELERİ: DAİMİ İKAMET VE ÇALIŞMA VİZESİ

EB1  İlk Tercih

Olağandışı vasıflara sahip kişiler

Olağandışı Profesörler ve Araştırmacılar

Çok uluslu yöneticiler ve müdürler

Bu kategorilerden birine giren kişiler, çok uzun süren çalışma izni alma işlemi yapmaksızın daimi ikamet izni almak için başvurabilir.

EB2  İkinci Tercih

İleri düzey derecelerde meslek sahipleri veya olağandışı vasıflara sahip yabancılar.

EB2 adayları genelde iş teklifi alan ve işverenlerin onlar için çalışma izni alması gereken kişilerdir. Çalışma izni, adaya vize verilmesi halinde Amerikalı bir çalışanın işsiz kalmayacağının kanıtlanması halinde verilmektedir. Eğer aday ABD’ye gelmesinin ulusal çıkarlar doğrultusunda olduğunu kanıtlarsa, iş teklifi ve çalışma izni işlemleri gerekmeyebilir

EB3  Üçüncü Tercih

Vasıflı işçiler, profesyoneller ve diğer çalışanlar

EB3 adayları genelde iş teklifi alan ve işverenlerin onlar için çalışma izni alması gereken kişilerdir.

EB4  Dördüncü Tercih Özel Göçmenler

EB4 kategorisine giren kişiler Dini Meslek Sahipleri, İşyerleri Sınır Ötesinde Olan Kişiler, G-4 Kategorisinde (Uluslararası Kuruluşların Çalışanları) Emekliler, Kesin Dönüş Yapan İkamet İzni Sahipleri ve Din Adamlarıdır.

EB5  Beşinci Tercih  İstihdam Yaratan Yatırımcılar

1990 Göçmenlik Yasası uyarınca, yeni ticari firmalara yatırım yapacak ve en az on kişi istihdam edecek kişilere yılda toplamda 10.000 adedi geçmeme koşuluyla vize verilebilmektedir. Bu program kapsamında iki tür yatırımcı bulunmaktadır: hedef istihdam alanlarına (yani kırsal kesimlere veya ulusal ortalama işsizlik oranının en az %150’si oranda işsizlik bulunan bölgelere) en az 500.000 $ yatırım yapacak kişiler ve diğer bölgelere 1.000.000 $ yatırım yapacak kişiler. Bu kategoride her yıl verilen vizelerin en az 3.000 tanesinin hedef istihdam alanlarına yatırım yapacak kişilere verilmesi gerekmektedir.

GÖÇMEN VİZELERİ: AİLE BERABERİNDE DAİMİ İKAMET

ABD vatandaşları bu vizeyi anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri ve çocukları için almak üzere başvurabilir. Daimi ikamet iznine sahip kişiler (LPR’ler) sadece eşleri ve çocukları için başvurabilir. ABD vatandaşlarının birinci derece akrabaları (21 yaşından küçük bekar çocuklar, eş, anne, baba, ve belirli bazı durumlarda dullar) için kota veya limit yoktur, bu nedenle bekleme listesi de bulunmamaktadır. Aşağıda açıklanan “tercihli” kategorilerden birine giren akrabalar, her yıl verilebilecek vize sayısı limitlerine tabidir.

Birinci Tercih:  ABD vatandaşlarının 21 yaşından büyük bekar oğulları veya kızları.

İkinci Tercih: (2A) LPR’lerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları; (2B) LPR’lerin 21 yaşından büyük bekar oğulları ve kızları.

Üçüncü Tercih : ABD vatandaşlarının evli oğulları ve kızları.

Dördüncü Tercih : ABD vatandaşlarının erkek ve kız kardeşleri.

KURA İLE VERİLEN VİZELER: DV1 Vizeleri ("Yeşil Kart Piyangosu")

Toplam göçmenler havuzunda sayıları az olan ülkelerin vatandaşlarına her yıl kura ile 55.000 adet vize dağıtılmaktadır.

SIĞINMACI / MÜLTECİ

Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya ait sayılma ya da siyasi görüşleri nedeniyle baskı görmekten korkan ve bunu kanıtlayan kişiler, sığınmacı veya mülteci statüsü için başvurabilir.

Türk Amerikan Toplumu Tarihi


Turkishny.com

Türklerin ABD'ye ilk olarak 1586 yılında, Sir Francis Drake’in Türkler ve Moorlar olarak adlandırılan en az iki yüz kadar Müslümanı Roanoke'ye getirmesi ile ayak bastıklarına inanılıyor.

Günümüzün Kuzey Carolina kıyılarında yerleşmiş ve o dönemlerde yeni kurulmuş olan İngiliz sömürgesi Roanoke’ye varmadan sadece kısa bir süre önce, Drake’in yaklaşık otuz gemiden oluşan filosu söz konusu Müslümanları kürek mahkumu olarak çalışmaya zorlandıkları Karayipler'deki İspanyol sömürgesinden kurtardı. Tarihi kaynaklar Drake’in serbest kalan kürek mahkumlarını iade edeceğine dair söz verdiğini ve sonuç olarak İngiliz hükümetinin kürek mahkumlarının yaklaşık yüz kadarını Osmanlı devletine gönderdiğini belirtiyor.

ABD’ye en büyük Türk göçü dalgası 1820 ila 1920 yılları arasında başladı. Yaklaşık 300.000 kişi Osmanlı İmparatorluğundan ABD’ye göç etti. Söz konusu Türklerin sadece 50.000 kadarı Müslüman Türklerdi, geri kalanlar ise ağırlıklı olarak Araplar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Osmanlı hükümdarlığı altında yaşayan  diğer Müslüman gruplardan oluşuyordu.

Etnik Türklerin çoğu dinleri sebebiyle Hristiyan bir ülkede benimsenmeyeceklerine dair endişe taşıyorlardı. ABD’ye girişte zorluk yaşamamak adına gümrük kapısında Türklerin birçoğu Hristiyan isimleri ile kaydediliyorlardı; dahası, ayrımcılığa mani olmak adına birçoğu kendilerini Suriyeli ya da hatta Ermeni olarak tanıtıyorlardı. Türklerin çoğunluğu ABD’ye Providence,Rhode Island; Portland,Maine ve Ellis Island’ın limanlarından giriş yaptı.

Fransız gemicilik şirketleri, Harput’taki misyoner Amerikan okulu, Fransız ve Alman okulları ve evvelki göçmenlerden duyulan söylentiler göç etme niyetinde olan kişilerin “Yeni Dünya” hakkında bilgi sahibi olmaları adına en büyük kaynaklarıydı.

Etnik Türklerin büyük bir kısmı ABD’ye, Amerikan göçmenlik politikalarının oldukça hoşgörülü olduğu bir dönemde tahminen 1900 ila 1914 yılları arasında, I. Dünya Savaşı öncesinde giriş yaptı. Çoğunluğu Harput, Akçadağ, Antep ve Makedonya’dan gelen söz konusu Türkler ABD’ye gitmek için Beyrut, Mersin, İzmir, Trabzon ve Selanik’ten gemilere bindiler. Fakat  göç akımı ABD’ye girişlere okuryazarlığa bağlı olarak sınırlamalar getiren 1917 tarihli Göçmenlik Kanunu ve I. Dünya Savaşı nedeniyle sekteye uğradı. Herşeye rağmen Balkan bölgeleri Arnavutluk, Kosova, Batı Trakya ve Bulgaristan’dan gelen çok sayıda Türk, ABD’ye göç edip ülkeye yerleşti. Çoğunluğu Türk kökenine dahil olan söz konusu göçmenler kendilerini Türk olarak tanıtmış olsalar da geldikleri ülkeler baz alınarak Arnavut, Bulgar ve Sırp olarak kaydedildiler.

Ayrıca, etnik olarak Arnavut, Bulgar, Rum, Makedon ya da Sırp olan birçok göçmen ailelerin içerisinde, Makedonya’nın 1912-1913 Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında bölüştürülmesinden dolayı ailelerini kaybetmiş Türk kökenli çocuklar da bulunuyordu. Söz konusu Türk çocuklar korumaya alındı, vaftiz edildi ve evlat edinildiler ve sonra saha işçisi olarak kullanıldılar; evlat edinen aileler ABD’ye göç ettikleri zaman, halen kökenlerini hatırlayan, bu çocukları aile üyeleri olarak kaydettirdiler.

İlk Türk göçmenler ağırlıklı olarak çalışmak için göç eden erkeklerden oluşuyordu. Düşük sosyoekonomik sınıflardan gelen çiftçi ve çobanlardan oluşan bu göçmenlerin tek gayesi yeteri kadar para kazanmak ve sonrasında ülkelerine dönmekti. Söz konusu göçmenlerin çoğunluğu kentsel alanlarda yaşayıp, endüstri sektöründe çalıştılar; zor şartlarda düşük ücretlerle deri fabrikalarında, sepicilikte, demir-çelik sektöründe, demiryolu ve otomobil endüstrisinde çalışan göçmenler bölge olarak da daha çok New England, New York, Detroit ve Chicago’da çalıştılar.

Büyük bir kısmı pansiyonlarda kalan Türk toplumu genellikle iş ve kalacak yer bulma konusunda birbirlerine bel bağlıyorlardı. Etnik çatışmaların yaygın olmasına ve bu çatışmaların Rumlar, Ermeniler, Türkler arasında gerilimin olduğu Peabody,Massachusetts gibi ABD’nin bazı bölgelerine de taşınmış olmasına rağmen etnik Türkler ile Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler gibi diğer Osmanlılar arasında da işbirliği vardı.

Diğer Osmanlı etnik gruplarının aksine, ilk Türk göçmenlerin çoğu ana vatanlarına döndüler. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında geri dönen göçmenlerin oranında olağanüstü bir artış yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’den ABD’ye içlerinde “Gülcemal” isimli geminin de bulunduğu gemiler yollayarak göçmenlerin herhangi bir ücret ödemeden Türkiye’ye geri gelmelerini sağladı.

Erkek nüfusunun I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle azalmasından dolayı yeni kurulan Cumhuriyet’te eğitimli Türklere iş vaadinde bulunulmuştu; bunun yanı sıra vasıfsız işçilerin de ülkeye dönmesi teşvik edilmişti.

ABD’de kalanlar ise ya çok az ya da hiç İngilizce bilmedikleri için izole bir yaşam sürdüler ve kendi insanları arasında yaşamayı tercih ettiler. Yine de bu göçmenlerden doğan nesiller Amerikan kültürü ile özdeşleştiler ve artık soylarına dair pek bir fikir sahibi değiller.

Türk Göçü

I. Dünya Savaşı’ndan 1965 yılına dek ABD’ye gelen Türk göçmenlerin sayısı 1924 yılı Göçmenlik Kanunu gibi sınırlayıcı göçmenlik yasalarından dolayı oldukça düşük seviyelerdeydi. 1930 ila 1950 yılları arasında her yıl yaklaşık 100 Türk göçmen ABD’ye giriş yaptı. Yine de 1965 yılı sonrası ABD göçmenlik yasalarının serbestleşmesi ile her yıl ABD’ye göç eden Türklerin sayısı 2000 ila 3000 arasında değişiklik göstermeye başladı. Özellikle 1960'lar ila 1970'lerde olmuş olsa da, 1940'ların sonları itibari ile ABD’ye yapılan Türk göçlerinin tabiatı doktor, mühendis, akademisyen ve lisans derecesi sahibi mezunların oluşturduğu dalga ile vasıfsız göçlerden sıyrılarak vasıflı göçler şeklinde değişiklik gösterdi. 1960'larda, Türkiye’den ABD’ye 10.000 kişi giriş yaptı, 1970'lerde ise diğer bir 13.000 kişi daha yine ABD’ye giriş yaptı. Erkek egemenliğindeki ilk Türk göçmenlik dalgasının aksine, söz konusu yıllarda ABD’ye giriş yapan göçmenler yüksek eğitim sahibiydiler; ana vatana geri dönüş oranı düşük seviyelerdeydi; göçmenlerin arasında çok sayıda genç kadın ve kendilerine eşlik eden aileleri vardı; Türk milliyetçiliği ve sekülarizmi çok daha yaygındı.

ABD’ye göç eden Türk erkek ve kadınlarının genel profili genç, İngilizce’ye hakim yüksek eğitim sahibi ve tıp, mühendislik, bilim ya da sanat alanlarında kariyer sahibi kişilerden oluşuyordu.

1980'lerden itibaren ABD’ye yönelik Türk göç akımı, sayıları artış gösteren öğrenci ve profesyonellerin yanı sıra vasıfsız ve yarı kalifiye kişileri de kapsıyordu. Böylece, son yıllarda, Türk Amerikan toplumunun yüksek vasıflı ve eğitimli kişilerden oluşan profili vasıfsız ve yarı kalifiye Türk işçilerin gelmesi ile değişiklik göstermiş oldu. Genellikle restoranlarda, benzin istasyonlarında, kuaförlerde, inşaatlarda ve marketlerde çalışan vasıfsız ya da yarı kalifiye göçmenlerin bazıları ya Amerikan vatandaşlığına hak kazandılar ya da yeşil kart sahibi oldular ve şahsi etnik işletmelerini açtılar.

Yakın tarihteki göçmenlerin bazıları da yük gemileri ile ülkeye kaçak giriş yaptılar, bazıları ise vizelerinin süresi geçmesine rağmen ülkeden ayrılmayarak kaçak olarak yaşamaya başladılar. Dolayısıyla ABD’de kaçak olarak yaşayan Türk göçmenlerin sayısını tahmin etmek zor. Dahası, Yeşil Kart Çekilişi uygulaması ile tüm sosyoekonomik ve eğitim durumlarından gelen daha birçok Tük göçmen ABD’ye geldi. Uygulama kapsamında her yıl Türkiye’den en fazla 2000 kişi alınabiliyor.

Kıbrıslı Türklerin Göçü

Kıbrıslı Türkler maruz kaldıkları dini ya da politik zulümden dolayı ABD’ye ilk kez 1820 ila 1860 yılları arasında geldiler. Yaklaşık 2000 Kıbrıslı Türk, Osmanlı İmparatorluğunun Kıbrıs adasının yönetimini İngilizlere bırakması ile, ABD’ye 1878-1923 yılları arasında geldiler.  ABD’ye yapılan Kıbrıslı Türk göçü Kıbrıs çatışmasının bir sonucu olarak 1960'lardan 1974’e dek devam etti.

1980 ABD Nüfus Sayımına göre 1.756 kişi atalarının Kıbrıslı Türklerden ileri geldiğini belirtti. Yine de, Kıbrıs soyundan gelen 2.067 kişi Türk ya da Kıbrıs Rumu kökenli olduklarını açıkça belirtmediler.

2 Ekim 2012 tarihinde ABD Kongresinde ilk “Kıbrıslı Türk Günü” kutlandı.

Ahıska Türklerinin Göçü

İlk olarak 1944 yılında Gürcistan’dan daha sonrasında da 1989 yılında Özbekistan’dan sürgün edilen 13.000 Ahıska Türkü Rusya, Krasnador’a yerleştirildiler.

Bölge hükümeti Ahıska Türklerinin bölgenin kayıtlı sakinleri olmalarına karşı çıktı, böylece vatansız duruma gelen Ahıska Türkleri çalışma hakkı, sosyal ve sağlık yardımları, mülkiyet sahipliği, yüksek eğitim, yasal evlilik gibi temel vatandaşlık ve insan haklarından da yoksun kaldılar. 2006’nın ortalarında 10.000’den fazla Ahıska Türkü Krasnador bölgesinden ABD’ye yerleştirildiler. Yaklaşık 21.000 başvurudan toplamda hemen hemen 15.000 kadarı mülteci statüsü için uygundu ve yeni bir ülkeye yerleşim programının uygulamada olduğu sürece göç etme olasılıkları vardı.

Nüfus

2000 ABD Nüfus Sayımına göre 117.575 Amerikalı, Türk neslinden geldiğini belirtti. Oysaki etnik Türkler sadece Türkiye’den değil, aynı zamanda Balkanlar’dan, Kıbrıs’tan ve eski Sovyetler Birliği’nden de göç ettikleri için, Türk atalara sahip Amerikalıların asıl sayısının büyük ölçüde daha fazla olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla Türk Amerikan toplumunun üyelerinin sayısının halihazırda yaklaşık olarak 500.000 civarında olduğu düşünülüyor.

2010 ABD Nüfus Sayımı dahilinde ABD hükümeti “sayılması zor” diye tabir edilen Türk toplumunun da içinde bulunduğu tüm kesimlere ulaşarak Amerikan nüfusuna dair kesin bir rakama ulaşmak adına oldukça kararlıydı.

Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ve ABD Nüfus Dairesi Türk kökenine sahip kişileri saymak amaçlı ulusal bir kampanya dahilinde, halihazırda ABD’de yaşayan tahmini 500.000 Türk’ün belirlenmesi adına “Census 2010 SayTurk”(Buradaki “SAY” kelimesi hem “saygı”nın sayı hem de “saymak”ın sayı şeklinde düşünülerek oluşturuldu.) isimli bir organizasyonla işbirliği oluşturdular. 

Yerleşim Alanları

Amerikalı Türkler ABD’deki tüm eyaletlere yerleşmiş durumdalar fakat yoğun olarak New York ve New York,Rochester; Washington,D.C.; Detroit,Michigan’da yaşıyorlar.

Yoğun olarak New York,Long Island; New Jersey ve Connecticut ile diğer şehir yerleşim alanlarına dağılmış durumda olan Amerikalı Türkler daha çok Brooklyn,Brighton Beach; Queens,Sunnyside; New Jersey,Paterson ve Clifton gibi New York’un belirli bölgelerinde yaşıyorlar.
ABD Nüfus Dairesi’ne göre 2000 yılında, Türk kökenine sahip Amerikalılar daha çok New York başta olmak üzere California, New Jersey, Florida, Teksas, Virginia, Illinois, Massachusetts, Pennslyvania ve Maryland’de yaşıyorlardı.

 Kültür, Dil, Din

ABD’ye 1940lar ila 1970ler arası gelmiş Amerikalı Türkler arasında İslam dininin neredeyse hiç yerinin olmamasına rağmen, yakın geçmişte göç eden Türkler kendilerini Türk, Amerikalı ve Müslüman olarak tanıtıyorlar.

1980'lerden itibaren meydana gelen, büyük ölçüde laik ve dindar insanlardan oluşan Türk göçmen dalgası oldukça çeşitlilik arz etti. Böylece, 1980'lerden itibaren yaşanan çeşitlilik dolayısıyla din, toplum içinde daha önemli bir kimlik göstergesi haline geldi.

Özellikle 1980'lerden sonra Türklerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunulması adına dini kuruluşlar, İslam kültürüne ait merkezler ve camiler kuruldu.

Fethullah Gülen’in taraftarları 2003 yılında “Amerikan Türk Dostluk Birliği” (ATFA) isimli yerel kültürel bir kuruluş; 1999 yılında ise toplumu İslam ve Türkiye hakkında bilgilendirmeleri amacıyla çeşitli konuşmacıların davet edildiği “Rumi Forum” isimli kültürlerarası bir başka kuruluş oluşturdular.

Gülen cemaati ayrıca New York, Connecticut ve Virginia’da camiler ve etnik gruplararası özel okullar ve Virginia,Fairfax’te Virginia Uluslararası Üniversitesi isimli bir de üniversite kurdu. 

Bu  gruptan ayrı olarak, Diyanet de ABD’ye Türk imamlar tayin etti.   

Politika

Kıbrıs çatışması; Amerikalı Rum ve Amerikalı Ermeni diasporasının üyelerinin Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunması; Amerikan ordusunun Türkiye’yi hedef alan ambargo uygulamasının sonucu olarak 1970'ler sırasında Amerikalı Türkler, Amerikan politikalarını kendi lehlerine olacak şekilde etki altına alma gayesi ile siyasi açıdan seferber olmaya başladılar ve kültürel etkinlikler düzenlemekten çok siyasi gündemi takip eden bir topluluk haline geldiler. Böylece bu durum, Rum ve Ermeni lobisine dahil etnik grupların düşmanca emellerle girişimlerde bulunduğu bir dönemde, Amerikalı Türk birliklerinin tabiatlarının değişmesinde bir dönüm noktası oldu.

Türk Amerikan kuruluşları Türk Kültürü’nü tanıtmanın yanı sıra Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumunu da desteklediler. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi yönünde de lobi çalışmaları yürüten Türk Amerikan Kuruluşları, ayrıca Kıbrıs’taki Türkleri de savunuyorlar.

Amerikalı Türkler ayrıca ABD’deki Rum lobisinin iyi giden Türk-Amerikan ilişkilerini baltalayacaklarına yönelik endişelerini de belirtiyorlar.

Son yıllarda, Amerikalı Türkler ABD Kongresinde de seslerini duyurmaya başladılar. İkinci kuşak Amerikalı Türk olan Osman Öz Bengür 2005 yılındaki ABD Temsilciler Meclisi seçimlerine Maryland kentinden adaylığını koyarak ABD tarihinde ABD Kongresi için yarışan ilk Amerikalı Türk olma ayrıcalığını kazandı. Selahattin Doğan ise 2008 yılında New Jersey eyaletinin 3. bölgesinden ABD Temsilciler Meclisi üyeliği için yarıştı. Her iki aday da yeterince oy kazanamamakla birlikte ABD'de Türklerin ilk defa siyasete adım atmalarını sağladılar.

Tanınmış Kişiler

Çok sayıda Amerikalı Türk, Amerikan toplumuna özellikle eğitim; tıp; müzik; sanat; bilim ve iş alanlarında olmak üzere hatrı sayılır katkılarda bulundular.

Amerikalı Türk olan Muhtar Kent, 2009 Nisan ayından beri Coca-Cola şirketinin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Çok sayıda önde gelen Amerikalı Türk, Amerikan müzik endüstrisine de kalıcı katkılarda bulundu.

Amerika’daki en önemli plak şirketleri arasında gösterilen Atlantic Records isimli plak şirketi 1947 yılında Ahmet Ertegün tarafından kuruldu. Ertegün aynı zamanda Rock and Roll Hall of Fame isimli müzenin de fikir öncülerindendi. Çok sayıda ödülle taçlandırılmış müzik kariyerine sahip Ertegün 1987 yılında müzenin resmen üyesi yapıldı. 1956 yılında ağabeyi Nesuhi Ertegün şirketin genel başkan yardımcısı olarak Atlantik Records’a katılarak dönemin en yetenekli jazz müzisyenlerini şirkete çekti. Aranjör, besteci ve müzik yapımcısı 12 Grammy ödüllü Arif Mardin de 1963 yılı itibari ile Ertegün kardeşlere katılarak Atlatik Records bünyesine girdi.

Mardin 2001 Mayıs ayında Atlantik Records’dan ayrılarak kariyerine EMI kuruluşu olan Manhattan Records’ın genel başkan yardımcısı ve kıdemli başkan yardımcısı olarak devam etti.

Mardin popüler müzik alanında son yarım asrın en başarılı ve en önemli, perde arkası isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Mardin’in oğlu Joe Mardin de babası gibi aranjör ve müzik yapımcısı.

Amerikalı Türkler akademik alanda da dikkat çekiyor.

Yale Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Feza Gürsey saygın ödüller arasında gösterilen Oppenheimer Ödülü’ne ve Wigner Nişanı’na layık görüldü.

Diğer bir hatrı sayılır Amerikalı Türk ise sosyal psikolojinin kurucularından biri olan Muzaffer Şerif. Sosyal psikoloji sayesinde sosyal düşünce teorisi ve gerçekçi çatışma teorisinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuş oldu.

Kalp ve göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Mehmet Öz alanının en başarılı doktorları arasında gösteriliyor.

Öz, ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’nin programına da birçok kez katılım gösterdi.

2009 sonbahar döneminde, Winfrey’nin kurucusu olduğu Harpo Productions isimli yapım şirketi ve Sony işbirliğinde, Dr. Öz’ün her gün seyirci ile buluştuğu “The Dr. Oz Show” isimli bir program ekranlara getirildi. “The Dr. Oz Show” elde ettiği ortalama 3.5 milyon seyirci ile büyük bir başarıya imza attı.

Öz’ün en büyük çocuğu olan Daphne Öz de yazarlık ve televizyon sunuculuğu üzerine kariyer yapıyor.

Amerikalı Türkler aynı zamanda sanata dair katkılarda da bulundular.

Tunç Yalman Milwaukee Repertory Theater isimli tiyatroda sanat yönetmeni olarak görev alıyor.

Türk kökenli gazeteci Osman Karakaş ise en iyi haber fotoğrafı dalında 1991 yılı ABD Ulusal Basın Ödülü’ne layık görüldü.

ABD'de Cep Telefonu Alımı

ABD'de telefon ihtiyacınızı karşılamak için kalış sürenize göre seçim yapabilirsiniz. Eğer kısa dönem kalacaksanız, cihazı oldukça ucuza satılan, aylık ödemesi olan ve  ucuza konuşma yapabileceğiniz telefonları tercih edebilirsiniz.

Bu tarz telefonları genellikle Metro PCS isimli firmadan sözleşmesiz olarak temin edebilirsiniz. İlk etapta seçeceğiniz telefon modelinin ücretiyle birlikte ilk fatura bedelini ödeyerek sahip olacağınız telefonun, faturasını ödemediğinizde herhangi bir bağlayıcılığı kalmıyor. Sim kart yeri olmayan bu telefonları daha sonra kendi ülkenizde kullanamıyorsunuz. 40 dolarlık ve 60 dolarlık tarifelerin uygun olduğu firmada, 60 dolarlık tarifeyi seçtiğinizde, Amerika’daki tüm hatları ücretsiz olarak arayabilir ve kısa mesaj çekebilirsiniz. Sınırsız olarak internet hizmetinden de yararlanabilirsiniz (Faturaya dahil, ayrıca ücretlendirilmiyor). Yurt dışı sabit hatları sınırsız olarak arayabileceğiniz bu tarifede, yurt dışındaki cep telefonlarına sadece kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Cep telefonu aramak için hattınıza ekstra dolar yükletebilirsiniz.

Uzun dönem ABD'de kalmayı düşünüyorsanız sözleşmeli telefonlardan almanız mümkün. Birçok firmanın bu şekilde telefon sattığı ABD'de, sözleşmeli telefon alabilmek için ya sosyal güvenlik numarasına sahip olmanız gerekiyor. Eğer sosyal güvenlik numaranız yoksa sizden 500 dolarlık bir depozito ödemeniz isteniyor. Telefonu aldıktan sonra çeşitli tarifelerden seçmeniz mümkünken, daha sonra telefonu ülkenizde de kullanabiliyorsunuz.

AT&T, T Mobile, Verizon ve Metro PCS firmalarını ABD'nin birçok yerinde bulmanız mümkün. Bu firmalardan telefonları alıp, aynı gün konuşmaya başlayabilirsiniz.

Turkishny.com

ABD'de Ev Kiralama Alternatifleri


Amerika’da kısa ya da uzun dönem konaklamak isteyen insanlar için farklı şehirlerde birçok alternatif bulunuyor.

Nerede kalacağınızı seçmek maddi durumunuza ve tercihlerinize bağlı.

Örneğin yabancı insanların yaşadığı bir evde bir oda kiralayarak ya da aynı odayı paylaşarak hem İngilizce konuşma fırsatı bulabilirsiniz, hem de kültürel anlamda farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Semt olarak şehir merkezlerini tercih ederseniz bir ayda vereceğiniz kira miktarı en az 700 dolar olacaktır. Bu fiyat evin özelliklerine ve konumuna göre kişi başı 1600 doları geçebilir. Kalacağınız yeri merkezden biraz uzakta tercih etmeniz durumunda minimum 350 dolar vererek bir yabancıyla ev arkadaşı olabilirsiniz. Oda paylaşımını kendi milliyetinizden insanlarla da yapmak alternatifler arasında.

Oda kiralamalarda aynı odayı kaç kişinin paylaştığı da fiyatı etkileyen unsurlardan bir tanesi. Kirası, tek kişi için 500 dolar olan bir odada 2 kişi kalmanız durumunda ödeyeceğiniz fiyat 700 ya da 800 dolar olacaktır.


‘’Lease’’ Yaparken Dikkat

Oda paylaşımı yerine kendi evimde kalayım diyorsanız bunun mali karşılığı biraz daha yüksek. Emlakçı aracılığıyla bulacağınız evlerde Türkiye’deki gibi belli bir komisyon ödemek durumundasınız. Evin kontratını yapmak da Türkiye’deki kadar kolay değil. İngilizcesi  “Lease’’ olan kira kontratı size büyük sorumluluk yüklüyor. Evinizde kaç kişi kalacağından tutun da ev hakkındaki her şeyde ev sahibiyle entegre hareket etmek durumundasınız. O yüzden lease yaparken her şeyi en baştan konuşmanız sizin yararınıza olacaktır. Ev sahibi leasede olmayan bir şeyi sizden talep edemeyecektir.

‘’Private House’’lar da daha kalabalık ve Amerikan tarzını daha yakından yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. Kiraları genellikle yüksek olan bu evlerde kalan kişi sayısı arttıkça kiranız düşecektir.


Evlerde Çamaşır ve Bulaşık Makinesi Yok

Amerika’da birçok evin içinde çamaşır ve bulaşık makinesi bulunmuyor. İngilizce karşılığı ‘’Laundry’’ olan çamaşırhanelere giderek çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Bazı apartmanların kendine ait çamaşırhaneleri oluyor. Belli bir ücret karşılığında kendi binanızda da bu sorunu ortadan kaldırmanız mümkün. Merkez dışındaki private houseların bazılarında ise çamaşır makinesi bulunuyor.

Ev ya da oda bulmak için Amerika’nın bu konudaki en meşhur sitesi ‘’Craig List’’. Oda, ev, eşya, ev arkadaşı arayan birçok kişi buraya ilan bırakıyor. Ancak bu siteden bakacağınız ilanlarda biraz dikkatli olmak da fayda var. Çünkü son zamanlarda bazı insanlar asılsız ilanlarla yanıltıcı olabiliyorlar.

Bunun dışında Amerika’da hem Amerika’yla hem Türkiye’yle ilgili yayın yapan internet haber sitelerinin ilan servisleri de faydalı olabilir. Sosyal medyada da bu konuda kurulan gruplara üye olarak ev ilanlarını, ev arkadaşı arayanları takip edebilirsiniz.

ABD'de Kiralık Ev Bulmak İçin Kullanılan Başlıca Siteler

http://classified.turkishny.com/
http://newyork.craigslist.org/
http://streeteasy.com/
http://www.fillmore.com/

Eyaletler

Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 Eyaleti
Kısa AdıIPAUSPSTarihNüfusBaşkentYüksek Nüfuslu ŞehirBayrak
Alabama /,ɒlə'bɒmə/ AL 181912141819 04,599,030 Montgomery Birmingham Flag of Alabama.svg
Alaska /ə'lɒskə/ AK 195901031959 00,670,053 Juneau Anchorage Flag of Alaska.svg
Arizona /,ɒɹɪ'zoʊnə/ AZ 191202141912 06,166,318 Phoenix Phoenix Flag of Arizona.svg
Arkansas /'ɑɹkən,sɔː/ AR 183606151836 02,810,872 Little Rock Little Rock Flag of Arkansas.svg
Batı Virjinya /wɛst vɝː'dʒɪnjə/ WV 186306201863 01,818,470 Charleston Charleston Flag of West Virginia.svg
Connecticut /kə'nɛtəkət/ CT 178801091788 03,504,809 Hartford Bridgeport Flag of Connecticut.svg
Delaware /'dɛlə,wɛəɹ/ DE 178712071787 00,853,476 Dover Wilmington Flag of Delaware.svg
Florida /'flɔːɹɪdə/ FL 184503031845 18,089,888 Tallahassee Jacksonville Flag of Florida.svg
Georgia /'dʒɔːɹdʒə/ GA 178801021788 09,363,941 Atlanta Atlanta Flag of Georgia (U.S. state).svg
Güney Karolina /sɑʊɵ ,kɒɹə'laɪnə/ SC 178805231788 04,321,249 Columbia Columbia Flag of South Carolina.svg
Güney Dakota /sɑʊɵ də'koʊtə/ SD 188911021889 00,781,919 Pierre Sioux Falls Flag of South Dakota.svg
Hawaii /hə'waɪʔi/ HI 195908211959 01,285,498 Honolulu Honolulu Flag of Hawaii.svg
Idaho /'aɪdə,hoʊ/ ID 189007031890 01,466,465 Boise Boise Flag of Idaho.svg
Illinois /,ɪlə'nçi/ IL 181812031818 12,831,970 Springfield Chicago Flag of Illinois.svg
Indiana /,ɪndi'ɒnə/ IN 181612111816 06,313,520 Indianapolis Indianapolis Flag of Indiana.svg
Iowa /'aɪəwə/ IA 184612281846 02,982,085 Des Moines Des Moines Flag of Iowa.svg
Kaliforniya /,kɒlə'fɔːɹnjə/ CA 185009091850 36,457,549 Sacramento Los Angeles Flag of California.svg
Kansas /'kɒnzəs/ KS 186101291861 02,764,075 Topeka Wichita Flag of Kansas.svg
Kentucky /kən'təki/ KY 179206011792 04,206,074 Frankfort Louisville Flag of Kentucky.svg
Kolorado /,kɑlə'ɹɒdoʊ/ CO 187608011876 04,753,377 Denver Denver Flag of Colorado.svg
Kuzey Karolina /nɔːɹɵ ,kɒɹə'laɪnə/ NC 178911211789 08,856,505 Raleigh Charlotte Flag of North Carolina.svg
Kuzey Dakota /nɔːɹɵ də'koʊtə/ ND 188911021889 00,635,867 Bismarck Fargo Flag of North Dakota.svg
Louisiana /lu,izi'ɒnə/ LA 181204301812 04,287,768 Baton Rouge New Orleans Flag of Louisiana.svg
Maine /mein/ ME 182003151820 01,321,574 Augusta Portland Flag of Maine.svg
Maryland /'mɛɹələnd/ MD 178804281788 05,615,727 Annapolis Baltimore Flag of Maryland.svg
Massachusetts /,mɒsə'tʃusɪts/ MA 178802061788 06,437,193 Boston Boston Flag of Massachusetts.svg
Michigan /'mɪʃəgən/ MI 183701261837 10,095,643 Lansing Detroit Flag of Michigan.svg
Minnesota /,mɪnɪ'soʊtə/ MN 185805111858 05,167,101 Saint Paul Minneapolis Flag of Minnesota.svg
Mississippi /,mɪsɪ'sɪpi/ MS 181712101817 02,910,540 Jackson Jackson Flag of Mississippi.svg
Missouri /mɪ'zʊɹi/ MO 182108101821 05,842,713 Jefferson City Kansas City Flag of Missouri.svg
Montana /mɑn'tɒnə/ MT 188911081889 00,944,632 Helena Billings Flag of Montana.svg
Nebraska /nə'bɹæskə/ NE 186703011867 01,768,331 Lincoln Omaha Flag of Nebraska.svg
Nevada /nə'vɒdə/ NV 186410311864 02,495,529 Carson City Las Vegas Flag of Nevada.svg
New Hampshire /nuː 'hɒmpʃiɹ/ NH 178806211788 01,314,895 Concord Manchester Flag of New Hampshire.svg
New Jersey /nuː 'dʒɝːzi/ NJ 178712181787 08,724,560 Trenton Newark Flag of New Jersey.svg
New Mexico /nuː 'mɛksəkɔː/ NM 191201061912 01,954,599 Santa Fe Albuquerque Flag of New Mexico.svg
New York /nuː joʊɹk/ NY 178807261788 19,306,183 Albany New York Flag of New York.svg
Ohio /oʊ'haɪoʊ/ OH 180303011803 11,478,006 Columbus Columbus Flag of Ohio.svg
Oklahoma /,oʊklə'hoʊmə/ OK 190711161907 03,579,212 Oklahoma City Oklahoma City Flag of Oklahoma.svg
Oregon /'ɔːɹəgən/ OR 185902141859 03,700,758 Salem Portland Flag of Oregon.svg
Pensilvanya /,pɛnsəl'veinjə/ PA 178712121787 12,440,621 Harrisburg Philadelphia Flag of Pennsylvania.svg
Rhode Island /ɹoʊd 'aɪlənd/ RI 179005291790 01,067,610 Providence Providence Flag of Rhode Island.svg
Tennessee /,tɛnɪ'si/ TN 179606011796 06,038,803 Nashville Memphis Flag of Tennessee.svg
Teksas /'tɛksəs/ TX 184512291845 23,507,783 Austin Houston Flag of Texas.svg
Utah /'juːtɔ/ UT 189601041896 02,550,063 Salt Lake City Salt Lake City Flag of Utah.svg
Vermont /vəɹ'mɑnt/ VT 179103041791 00,623,908 Montpelier Burlington Flag of Vermont.svg
Virjinya /vɝː'dʒɪnjə/ VA 178806251788 07,642,884 Richmond Virginia Beach Flag of Virginia.svg
Washington /'wɑʃɪŋtən/ WA 188911111889 06,395,798 Olympia Seattle Flag of Washington.svg
Wisconsin /wɪs'kɑnsən/ WI 184805291848 05,556,506 Madison Milwaukee Flag of Wisconsin.svg
Wyoming /waɪ'oʊmɪŋ/ WY 189007101890 00,515,004 Cheyenne Cheyenne Flag of Wyoming.svg